სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Тодуа. ., Некoторые вопросы геометрии поверхности векторных расслоении Lm(Vn). . სტუ-ს შრომები. 1999წ. # 4 (428). 22-26..

З. Чачхиани. ., Словянских В.К. Магнитные свойства сульфидов редкоземельных элементов типа La2S3. Труды ГПИ, Сб. "Структура и свойства твердых тел", . 1986წ. №4(301).

ფ. დიდებაშვილი, ბურჯალიანი არსენი. .,, ე. კასირერის შეხედულებანი შემეცნებისა და თვითშემეცნების როლის შესახებ მითოსურ აზროვნებაში“. საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია, კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, . 2020წ. №24, თბილისი, გვ. 292-303.

ფ. დიდებაშვილი. .,,გენდერული თანასწორობა XXI-ე საუკუნის საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენციისშრომების კრებული ,,მსოფლიო და გენდერი“ . 2016წ. თბილისი, გვ.224-229..

ფ. დიდებაშვილი, კიკალიშვილი გრიგოლ. .,,მართვის სოციოლოგიისა და სოციალური ჯგუფების ურთიერთმიმართების საკითხი” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,განათლება“ . 2020წ. №40, გვ. ,თბ.,.

ფ. დიდებაშვილი. .,,სოციალური ცვლილებები, ერთფაქტორიანი და მრავალფაქტორიანი თეორიები“. ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 0წ. №29, თბილისი 2014 , გვ.99-104..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. ..-Determination of a Company’s Strategic Plan with the Help of Business and Financial Analysis. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 9-10.

ნ. ბახსოლიანი. .osmaluri dokumenturi wyaroebi afxazeTis Sesaxeb (XVIII saukune), . თსუ, ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემები. 2015წ. გვ.123-130.

ო. ლაბაძე. .С.Кабанов, А.В.Пискунов, Н.А.Стрекалин, Д.М.Ляхов. Приближенная математическая модель стыковой сварки оплавлением полос. . Автоматическая сварка. 1979წ. №1, с.14-17.

დ. იაკობიძე. .ადგილობრივ ბაზარზე თავისუფალი კონკურენციის განვითარების საკითხები. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. #1-2.

ნ. ერემეიშვილი, კუნელაშვილი ეთერი. .ავტომატიზირებული მოწყობილობა ელექტროქიმიური ანალიზატორების შესამოწმებელი სქემებისათვის.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2015წ. #2(20).

ჯ. მალაღურაძე. .აღა - მაჰმად - ხანის ჯილდო, მაგრამ ვის როგორი ???, . გაზ. კომუნისტი, . 2003წ. .

მ. წულუკიძე. .ბრენდინგი-წარმატების გასაღები,ჟ.. . 2013წ. «ბიზნეს-ინჟინერინგი»,სტუ,2013, №3.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. .განათება ინტერიერში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2010წ. #1 (475) გვ 66-71.

დ. იაკობიძე. .დღევანდელობის ეკონომიკური გმოწვევები საქრთველოში. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. #3-4.

მ. ჟღენტი, ლ. კ. გულუა, თურმანიძე თ. ვ. .ზოგიერთი კურკოვანი კულტურის ნაყოფების სუნთქვის ინტ. Georgian Engineering News ISSN1512-0285. . 2016წ. №1(vol77),2016,115-119.

მ. მილაშვილი, გ.როყვა. .თანამედროვე მინის ძირითადი თვისებები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2010წ. #1 (475) გვ.75-80.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. .ინტერიერის ფორმირების ფსიქოლოგიური ასპექტები. . სტუ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2015წ. #5. თბილისი.2015 წ.გვ.44-53..

მ. წულუკიძე. .კვება და რელიგია.სტუ,. ჟ.«განათლება» . 2016წ. №1(15),2016,თბილისი,გვ.229..

მ. წულუკიძე. .კვების კლასიკური თეორია.. ჟ.«ბიზნეს-ინჟინერინგი»,. 2015წ. სტუ,2015, №2,გვ.134,თბილისი..