სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. თევზაძე, ს.კანდელაკი, დ.ფოცხვერია, დ.ლორთქიფანიძე. ბუნებრივი-ტექნოგენური კომპლექსის-ბჟუჟა ჰესის გეოლოგიური მგომარეობის გამოკვლევა . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი შრომათა კრებული #63. 2007წ. გვ.77-90.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. ბურღვის პროცესში სასანგრევო პარამეტრების ჰიდრავლიკური არხით ტელემეტრიული სისტემის კვლევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, 123-132 გვ..

ი. გოგუაძე. ბურღვის პროცესში სასანგრევო პარამეტრების ჰიდრავლიკური არხით ტელემეტრიული სისტემის კვლევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გვ. 123-133..

ლ. იმნაიშვილი. გ. გოდერძიშვილი. უნიფიცირებული დონმზომის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“, 2008. . . 2008წ. .

ლ. ხვედელიძე. გ.შაიშმელაშვილი. მცირე ქალაქების არქიტექტურულ–გეგმარებითი განვითარება . „არქიტექტურა“ სპი–ს შრომები. 1981წ. N 3 (235), თბილისი, გვ.: 28-35.

რ. ცინცაძე. გადაზიდვის მონაწილეთა სამართლიანი პასუხისმგებლობისათვის საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტზე. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა "უნივერსალი". 2007წ. გვ. 316-327.

მ. ზუბიაშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ლ.ჭოჭუა. გადასაზიდი ტვირთების მოცულობის პროგნოზირება.. "ტრანსპორტი". 2007წ. #2(26). გვ 6-9. 1512-0910.

ა. დუნდუა, მ.პაპასკირი. გადასარბენის მდგომარეობის მაკონტროლებელი მიკროპროცესორული სისტემა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" . 2005წ. № 10 - 12 (636, 637, 638).

ა. სონღულაშვილი. გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში 1921-1941. პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული. 2015წ. .

თ. ქამხაძე, გ.ტყეშელაშვილი. გადასახადების ლიბერალიზაცია_ ეკონომიკის განვითარების პირობაა. ”ეკონომიკა”. 2003წ. # 5-6; გვ.45-48.

გ. ტყეშელაშვილი, თ.ქამხაძე. გადასახადების ლიბერალიზაცია–ეკონომიკის განვითარების პირობა. ეკონომიკა. 2003წ. 5-6. 45-49 გვ..

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. გადატანილი დაავადებების ზეგავლენა მოზარდთა გასტროენტეროლოგიურ დარღვევებზე.. საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. # 4, გვ. 37-41.

მ. ჩხაიძე. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური TDM და WDM ტექნოლოგიების შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2011წ. №16, გვ. 129-137..

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემების (გცბოს) ოპტიკური მიმღების წინასწარი გამაძლიერებლის ოპტიმიზაცია. Georgian Engineering News. 2012წ. №3, გვ. 10-14..

ი. გოგუაძე. გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 111-121.

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების სიტუაციების განსაზღვრა ენერგოსისტემების მოკლევადიანი რეჟიმების მართვაში. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით. . 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.12-17 გვ.

ზ. გასიტაშვილი, რ.სამხარაძე, ა.ფრანგიშვილი.. გადაწყვეტილების მიღების სიტუაციის განსაზღვრა ენერგოსისტემების მოკლევადიანი რეჟიმების მართვაში. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. .. 1997წ. .

შ. ბოსტანაშვილი. გავთენდი, ანუ protopost-ი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, "სჯანი". 2008წ. 8, ISSN 1512-2514.

გ. დურგლიშვილი. გაზნავთობიანი ბუდობის დამუშავება ფენის შიგა გაზლიფტური მეთოდის გამოყენებით. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2002წ. # 2, 3 გვ..

ვ. ფადიურაშვილი, გარსევანიშვილი ი., ფადიურაშვილი ზ.. გაზომვითი პროცესების ელემენტების და მეთოდურ ჯამური ცხომილებების ასპექტები მეტროლოგიურ კვლევებში. სტუ. 2016წ. #1(21).