სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გძელიშვილი, null, დ.ფურცხვანიძე. ზედაბალი სიხშირის რხევების მაფიქსირებელი მოწყობილობის დაგეგმარება. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 163.

დ. ფურცხვანიძე, ნ. გრძელიშვილი. ზედაბალი სიხშირის რხევების მაფიქსირებელი მოწყობილობის დაგეგმარება.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული,. 2010წ. # 14 გვ. 163-166.

მ. დემეტრაშვილი, მ.ძიძიგური. ზედაპირების თანაკვეთის წირის განსაზღვრა ტექნიკური დეტალების ნახაზებზე. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2013წ. №1(26),თბილისი.

ქ. ჭკუასელი, მ.ალიხანაშვილი,რ.გოგალაძე, ლ.გოგოლაძე. ზედაპირების პირობითი კლასიფიკაცია, პოზიციური ამოცანები კატალანის ზედაპირებზე. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. N1(16) გვ.151-158.

მ. ბრელიძე. ზედაპირების პირობითი კლასიფიკაცია. პოზიციური ამოცანები კატალანის ზედაპირებზე. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. №1(6), გვ. 151–158.

ბ. ბოქოლიშვილი. ზედაპირული აქტიური საპოხი ნივთიერების გავლენა წებო-ბურბუშელის ნარევის დენადობაზე. ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. 4(19) გვ.56-62.

ლ. კეკელიშვილი. ზედაპირული მორწყვის მოდელირების ერთი ამოცანა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63 გვ. 193-200.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ზედაპირული პირობების განტოლებების გამოსახვა გადაადგილებებში სრული ძაბვების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2012წ. #3 (26), თბილისი, გვ.106-109.

რ. კილაძე, ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. ზედაპირული რწყვების ჰიდრავლიკა, პროცესის კომპიუტერული იმიტაცია, ოპტიმალური მართვის შესაძლებლობები . ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. გამომცელობა "უნივერსალი". 2013წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #68 გვ.122-125.

რ. კილაძე, ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. ზედაპირული რწყვების ჰიდრავლიკა,მათემატიკური მოდელირების და კომპიუტერული იმიტაციის შესაძლებლობები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი თბილისი. გამომცემლობა "უნივერსალი".. 2014წ. კრებული #69 გვ.145 -149.

ო. ხარაიშვილი, შორენა კუპრეიშვილი, ვალტერ შურღაია. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰ/მ და მორფომეტრული პარამეტრების განსაზღვრა. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. გვ. 328-331, ტომი 20.

ვ. შურღაია, შ.კუპრეიშვილი. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰიდრომექანიკური და მორფომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს განათლების სამინისტრო. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემია. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული XX თბილისი. . 2002წ. გვ.328-331.

შ. კუპრეიშვილი, ო. ხარაიშვილი, ვ. შურღაია. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰიდროტექნიკური და მორფომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2001წ. საქართველოს განათლების სამინისტრო, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, გვ. 209-211.

ზ. გედენიძე, ი.გაბრიჩიძე, ვ. გაბრიჩიძე, მ. ძიძიგური. ზედაპირული წყალმიმღები რეგულირებადი წყალსაცავებისათვის. სტუ შრომები. 2006წ. N4 (462); გვ. 75-78 .

ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე, გ. ჭუმბურიძე, გ. მოსავლიძე, მ. ძიძიგური. ზედაპირული წყალსაგდების გაუმჯობესებული კონსტრუქცია თაღოვანი კაშხლის ტანში. ჟურნალი ენერგია. 2006წ. N3 (39); გვ.76-80.

ქ. მახაშვილი, ზ. ციხელაშვილი, ა. გრიგოლიშვილი, გ. ჯერენაშვილი.. ზედაპირული წყლების დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2011წ. #4, (482), გვ.18-27.

ზ. ციხელაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი, ქ.მახაშვილი, გ.ჯერენაშვილი. ზედაპირული წყლების დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები № 4, 14 გვ. თბილისი. 2011წ. .

მ. მიქელაძე, კ. კვინიხიძე. ზედაპირული წყლების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ინტელექტუალური სისტემა. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2011წ. № 15, გვ.253-256.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., გვილავა ე., შალიკიანი ქ.. ზედაპირული წყლების მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებისაგან დაცვის მემბრანული ტექნოლოგიის დამუშავება. ჰიდრომეტეოროლოგის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტომი #108, გვ. 96-101.

К. კვინიხიძე, მ.მიქელაძე, მ.ხაჩიძე. ზედაპირული წყლების ხარიხისმონიტორინგის სისტემაში მონაცემტა ერთგვაროვანი წარმოდგენის შესახებ. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, 3. 2009წ. N13 p.p.214-219.