სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი. .ჯულია მორგანი-ახდენილი ოცნებების არქიტექტორი. . „მსოფლიო და გენდერი“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეც. ნომერი . 2012წ. #1. სტუ. თბ. 2012 წ.გვ.79-83..

M. Tsirekidze, .Bzhalava T.N., Chikhladze G.G., Kakabadze G.G., Kapanadze K.G., Kvintradze V.I. .“ SOME ASPECTS OF BIO-AEROSOL TRANSMISSION IN INDOOR ENVIRONMENT“. . GEN, . 2015წ. №1, 2015, p.77-83..

მ. მაისურაძე. .“არქიტექტორ-ტექნიკოსის სახელმძღვანელო“, სტუდენტის სახელმძღვანელო; . სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი თბილისი . 2015წ. .

ლ. ვერბი. .“ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურ ენოვან პრესაში“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ლ. ვერბი. .“იდიომატური გამოთქმები-ინტერკულტურული კომუნიკაციის შემაფერხებელი . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ლ. ვერბი. .“ფრაზეოლოგიზმები პრპფესიულ დისკურსში.“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ნ. მაზიაშვილი. .“ჰიდროენერგეტიკა-ყველაზე მსხვილი ინვესტირებადი დარგი“. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“თელავის სახელმწიფო უნივეწრსიტეტი. . 2011წ. .

მ. ჟღენტი. .„მზის კონცენტრირებული გამოსხივების ფოტოელექტრო გარდამქმნელი მოდულის დამუშავება“.. Georgian Engineering News (GEN),. 1წ. #1, 2015..

თ. მაგრაქველიძე. //საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის დადგენა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილებისა და მდინარეთა ჩამონადენის სეზონური ცვლილებების გათვალისწინებით. . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2007წ. თბილისი, გვ.111-118.

null, 1 . გ . ზაქარეიშვილი, ლ. ნოზაძე 5 . გ . ზაქარეიშვილი, ქ . წერეთელი 6 . გ . ზაქარეიშვილი, ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი 7 . ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი 8 . ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი 9 . დ . ფურცხვანიძე 10 . ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი . 1 . მოწყობილობა გამზომი ციფრული იმფორმაციის კონტროლისათვის 2 . მონიტორის კომპიუტერთან კავშირის ბლოკები 3 . გადაადგილების გარდამსახი 4 . დისკრეტულ ფორმაში წარმოდგენილი პროცესების სტაბილიზაციის ბლოკი. 5 . ავტომატიზებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის დასადგენად. 6 . ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარის ავტომატიზაცია 7 . არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების ათვისება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში 8 . კონტროლისა და სტაბილიზაციის მოწყობილობა რამოდენიმე პარამეტრის მქონე ობიექტებისათვის 9 . ზედაბალი სიხშირის რხევების მაფიქსირებელი მოწყობილობის დაგეგმარება 10 . გარემოს კლიმატური პირობებისა შენობების თბური რეჟიმების გავლენა თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის ეფექტურობაზე . 1 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 2 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 3 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 4 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 5 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 6 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 7 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 8 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 9 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 10 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული . 0წ. 1 . N 6 თბილი 2002 წ გვ. 118-128. 2 . N 9 თბილისი 2005 წ. გვ. 178-182. 3 . N 10 თბილსი 2006 გვ 146-147 4 . N 11 თბილისი 2007 წ. გვ. 142-144 5 . N 12 თბილისი 2008 წელი. გვ. 132-134 6 . N 12 თბილისი 2008 გვ. 135-138 7 . N 14 თბილისი 2010 წ . გვ. 156-159 8 . N14 თბილისი 2010წ. გვ 160-162 9 . N 14 თბილისი 2010 წ. გვ 163-166 10 . N 15 თბილისი 2011 გვ 163-166.

ნ. სეფაშვილი, შ. ახობაძე, ჯ. მაისურაძე, გ.გაჩეჩილაძე, ე.სხირტლაძე, კ.ჯაფარიძე. 1,3,3-ტრიმეთილ-2-მეთილენ-1,7-დიაზაინდენის ბაზაზე მიღებულ ფოტოქრომულ ნივთიერებათა ზოგიერთი თვისებები. საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 1978წ. ტ.4, #3, გვ.230-231.

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, გ. გაჩეჩილაძე, კ. ჯაფარიძე.. 1,7–დიაზაინდენის წარმოებული ფოტოქრომული ნივთიერების სინთეზი და ზოგიერთი თვისება.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 1976წ. ქიმ. სერ. ტ.4, #3, გვ.230.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ე., ღონღაძე ნ., სამსონია შ.. 1-ამინოანთრაპირიდონის სპექტრული თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2006წ. 6, 1, 52-57. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე. 1-საფეხურის ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური სისტემა. საერთაშორისო კონფერენციის „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“ თეზისების კრებული. 2008წ. (ინგლისურად) 18-19.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე. 1-საფეხურის ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი-ის სემინარის მოხსენებები. 2008წ. ტომი 34, (ინგლისურად), 96-107.

О. Томарадзе. 1. Видеотлефонная система „ГПИ-50” . Научные труды ГПИ Приборостроение . 1974წ. 3 ст..

Е. Абрамидзе. 1. О машинной реализации решений задач Альманзи-Мичелла для зубчатой области. . Труды ВС АН ГССР. 1981წ. XXI:I, Тбилиси, Мецниереба, 1981, с. 5-21..

М. Милашвили. 1. Рациональние типы жилых домов для индивидуального строительства В курортно- рекреационных районах Грузинской ССР. Тезисы докладов. Н.Т.Р.К. Тб. 1987წ. 1987 г. Ст 137.

Т. Мегрелишвили. 1. Творческий интеллигент глазами «старших» символистов (Д.Мережковский. «Лермонтов - поэт сверхчеловечества») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. X საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. . 2017წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2017, 516 გ. გ.332-347..

ნ. გიგაური. 1. სახელმწიფოს როლი კულტურის სფეროს ეკონომიკასა და მენეჯმენტში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. №12. 2008წ. გვ. 238-244. . 0წ. .