სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ხუბუტია, რ. გოგალაძე. გაზონის სასხლავი აპარატის ავტომატური რეგულირების ზოგიერთი საკითხი. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო ნაშრომების კრებული ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. ISSN 1512ß3537 #2(18) გვ.23-26.

ო. გელაშვილი, მ. ხუბუტია, გოგოლაძე რ.. გაზონის სასხლავი აპარატის ავტომატური რეგულირების ზოგიერთი საკითხი. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი.. 2010წ. #2(18), გვ.23-26.

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე.. გაზრდილი ღრეჩოს გავლენა ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის გამომავალი პარამეტრების სიზუსტეზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. ISSN 1512-0996 საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2010წ. №¹3(477) 2010. გვ. 79-84..

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. გაზსადენის დეფორმირებული უბნის ტექნიკური (ფაქტიური) მდგომარეობის შეფასება. ენერგია . 2015წ. 3(74).

ი. გოგუაძე. გაზჰიდრატები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 118-120 გვ.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე,ბ. ტაბატაძე. გაზჰიდრატები. ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“, . 2005წ. №13, 2005, გვ. 118–121;.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ნ. კუპრავა, ი. ჯებირაშვილი. გაზჰიდრატები და მისი ფიზიკური წარმოშობა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #10, 101-109 გვ.

ი. გოგუაძე. გაზჰიდრატები და მისი ფიზიკური წარმოშობა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #10, 101-109 გვ.

გ. ჯავახიშვილი. გაკიდული ბაგირის სხვადასხვა მეთოდით ანგარიში. "ინტელექტუალი". 2007წ. №5, 59-64 გვ..

ქ. მახაშვილი, კურცხალია ც.ს., ენუქიძე ნ.ე., სიმონია ზ.შ., ნადირაშვილი მ.ვ., ჩხეიძე ნ.ვ., პავლიაშვილი გ.გ.,. გალვანური წარმოების ჩამდინარე წყლებიდან მძიმე ლითონთა უტილიზაციიის ტექნოლოგიის დამუშავება. Georgian Engineering News. 0წ. №4, 2014, გვ.62-67.

გ. აბაშიძე. გამარტივებული სისხლის სამართალწარმოება ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებში.. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #6.

ი. გოგუაძე. გამბჯენი საბურღი სისტემა ავტოტრეკ "G-3" როტორული ბურღვისათვის.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 104-108 გვ..

გ. აბაშიძე. გამომძიებლის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში.. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2012წ. ტომი IV.

გ. აბაშიძე, ირაკლი აბაშიძე. გამომძიებლის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები. . ჟურნალი `თემიდა,~ . 2012წ. #7(9), .

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, რ. მაჩალაძე, მ. ჯღამაძე. გამოსახულებათა დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის კორელაციური თავისებურებანი. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "Georgian Engineering News". 2011წ. № 3 (vol. 59), გვ. 21-26..

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ე. ხუციშვილი. გამოსახულებათა კოდირების ეფექტიანობისა და ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. № 10-12 (672, 673, 674), გვ. 79-82..

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. გამოსახულებათა ტრანსფორმანტების ზონური კოდირება ტრანსფორმანტების სტატისტიკური პარამეტრების ანალიზის საფუძველზე. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2012წ. № 2 (62), გვ. 48-62.

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. გამოსახულებათა ფარქტალური კოდირების შერწყმა შეკუმშვის სხვა ალგორითმები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები #1(6). 2009წ. .

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, ნ. ნარიმანაშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. გამოსახულებათა ფარქტალური შეკუმშვის ხარისხის შეფასება ხელშეშლის პირობებში. საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. გამოსახულებათა ფრაქტალური კოდირების შერწყმა შეკუმშვის სხვა ალგორითმებთან. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. N 1(6).