სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ზედაპირული პირობების განტოლებების გამოსახვა გადაადგილებებში სრული ძაბვების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2012წ. #3 (26), თბილისი, გვ.106-109.

რ. კილაძე, ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. ზედაპირული რწყვების ჰიდრავლიკა, პროცესის კომპიუტერული იმიტაცია, ოპტიმალური მართვის შესაძლებლობები . ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. გამომცელობა "უნივერსალი". 2013წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #68 გვ.122-125.

რ. კილაძე, ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. ზედაპირული რწყვების ჰიდრავლიკა,მათემატიკური მოდელირების და კომპიუტერული იმიტაციის შესაძლებლობები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი თბილისი. გამომცემლობა "უნივერსალი".. 2014წ. კრებული #69 გვ.145 -149.

ო. ხარაიშვილი, შორენა კუპრეიშვილი, ვალტერ შურღაია. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰ/მ და მორფომეტრული პარამეტრების განსაზღვრა. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. გვ. 328-331, ტომი 20.

ვ. შურღაია, შ.კუპრეიშვილი. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰიდრომექანიკური და მორფომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს განათლების სამინისტრო. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემია. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული XX თბილისი. . 2002წ. გვ.328-331.

შ. კუპრეიშვილი, ო. ხარაიშვილი, ვ. შურღაია. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰიდროტექნიკური და მორფომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2001წ. საქართველოს განათლების სამინისტრო, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, გვ. 209-211.

ზ. გედენიძე, ი.გაბრიჩიძე, ვ. გაბრიჩიძე, მ. ძიძიგური. ზედაპირული წყალმიმღები რეგულირებადი წყალსაცავებისათვის. სტუ შრომები. 2006წ. N4 (462); გვ. 75-78 .

ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე, გ. ჭუმბურიძე, გ. მოსავლიძე, მ. ძიძიგური. ზედაპირული წყალსაგდების გაუმჯობესებული კონსტრუქცია თაღოვანი კაშხლის ტანში. ჟურნალი ენერგია. 2006წ. N3 (39); გვ.76-80.

ქ. მახაშვილი, ზ. ციხელაშვილი, ა. გრიგოლიშვილი, გ. ჯერენაშვილი.. ზედაპირული წყლების დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2011წ. #4, (482), გვ.18-27.

ზ. ციხელაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი, ქ.მახაშვილი, გ.ჯერენაშვილი. ზედაპირული წყლების დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები № 4, 14 გვ. თბილისი. 2011წ. .

მ. მიქელაძე, კ. კვინიხიძე. ზედაპირული წყლების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ინტელექტუალური სისტემა. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2011წ. № 15, გვ.253-256.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., გვილავა ე., შალიკიანი ქ.. ზედაპირული წყლების მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებისაგან დაცვის მემბრანული ტექნოლოგიის დამუშავება. ჰიდრომეტეოროლოგის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტომი #108, გვ. 96-101.

К. კვინიხიძე, მ.მიქელაძე, მ.ხაჩიძე. ზედაპირული წყლების ხარიხისმონიტორინგის სისტემაში მონაცემტა ერთგვაროვანი წარმოდგენის შესახებ. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, 3. 2009წ. N13 p.p.214-219.

ნ. ბაღათურია. ზეთშემცველობის ცვლილება პიტნისა და ტარხუნის ნაყენებში შენახვის პროცესში. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ზეთშემცველობის ცვლილება პიტნისა და ტარხუნის ნაყენებში შენახვის პროცესში. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

მ. კოპაძე, ი. ბურჯანაძე, დ. გრიგოლაშვილი. ზეკარის მინერალური წყლის ტემპერატურის შესახებ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული, თბილისი. 2005წ. XV.

მ. რაზმაძე, ბერიშვილი ზაური, ლომსაძე დავითი. ზეკრიტიკულ პარამეტრებზე მომუშავე ენერგობლოკების ნეიტრალურ–ჟანგბადური წყლის რეჟიმის ექსპლუატაციის ზოგიერთი თავისებურებანი. ჟურნალი " ენერგია" . 2013წ. # 1 (65) გვ. (5–8).

ნ. ყავლაშვილი. ზემაღალსიხშირული დიაპაზონის რუპორული და სპირალური გამომსხივებლის გათვლა სასოფლო-სამეურნეო მავნებლების პოპულაციების კონტროლის დანადგარებში გამოსაყენებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. #21 ქ. თბილისი. გვ.41-46.

კ. იორდანიშვილი. ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მოწყვლადობის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2010წ. #65, 2010წ. 76-82გვ..

დ. ბლუაშვილი, ქ.ბენაშვილი, ნ. ინანაშვილი, შ. ჯანაშვილი. ზემო სვანეთის თვითნაბადი ოქროს მარცვლების მიკროსკოპული შესწავლის და რენგენოფლუორესცენტული კვლევის შედეგები. . 2015წ. #2(35).