სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბეგალიშვილი, კ. თავართქილაძე / Таварткиладзе К.А/ K. Tavartkiladze., ნ.ა. ბეგალიშვილი / Бегалишвили Н.А./ N.A. Begalishvili. კლიმატის და ჩამონადენის საუკუნეობრივი ცვლილებების შეფასება საქართველოს მდინარეების წყალგამყოფებისათვის / Оценка вековых изменений микроклимата и стока для некоторых водосборов рек Грузии. /Assessmant of secular variation of climate and runoff for some river watersheds in Georgia. . Труды Инст. гидрометеорологии АН Грузии «Проблемы гидрологии» / Transactions of the Institute of Hydrometeorology of Georgian Academy of Sciences “Problems of Hydrology”, . 2001წ. ტ/т. 106, 2001, გვ.с. 52-61./ vol. 106, 2001, p. 52-61 (in Russian)..

ნ. ბეგალიშვილი, კ. თავართქილაძე / K. Tavartqiladze, ნ.ნ. ბეგალიშვილი / N.N. Begalishvili / . კლიმატის და ჩამონადენის საუკუნეობრივი ცვლილებების შეფასება საქართველოს მდინარეების წყალგამყოფებისათვის / Оценка вековых изменений микроклимата и стока для некоторых водосборов рек Грузии. /Assessmant of secular variation of climate and runoff for some river watersheds in Georgia. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები "ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები" / Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of Hydrology”. 2001წ. ტ./v.106, თბილისი/Tbilisi, გვ./pp. 52-61.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ჩიტაშვილი, ნ.ყავალაშვილი, ლ.ყავალაშვილი, თ.გრიგოლაშვილი, შ.მაისურაძე. კლიმატის თანამედროვე გლობალური ცვლილების ფონზე ნიადაგების ნაყოფიერების შესწავლა . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. ტ.121, გვ.67-69.

ზ. ხვედელიძე, ნ.ზოტიკიშვილი. კლიმატის ლოკალური "ფენომენური:" თავისებურებების დინამიკური ბუნების შესწავლა ქალაქ თბილისის ქვაბურისათვის.. ქესჟ "ფიზიკა". 0წ. N & (17). გვ, 29-37. 2017 წ..

თ. რევაზიშვილი, ნ. ბეჟაშვილი. კლიმატის ცვლილება, როგორც გლობალური ეკოლოგიური პრობლემა და მისი შედეგები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. #1 (9) გვ.. 94-102.

თ. ცინცაძე. კლიმატის ცვლილების გავლენა მდინარის ჩამონადენზე და მის მყინვარულ საზრდოობაზე (მდ. ენგური-საგ.ხაიშის მაგალითზე). ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2015წ. ტ.123.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი. კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე . საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2014წ. გვ.262-266.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე . საერთაშორისო კონფერენციის მასალები; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2014წ. გვ.262-266.

ნ. ბეგალიშვილი, ვ. ცომაია / V. Tsomaia, ნ.ნ. ბეგალიშვილი / N.N. Begalishvili / . კლიმატის ცვლილების პირობებში მდინარეული ჩამონადენის ცვლილების შეფასება მათემატიკური მოდელის საუძველზე. / Evaluation of river flow variability under climate change condition on the basis of mathematical model. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰდირომეტეოროლოგიის ისნტიტუტის შრომათა კრებული "გვალვის და მასთან ბრძოლის პრობლემები" / Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of drought and its mitigation”. 2002წ. ტ./ v.107, თბილისი / Tbilisi, გვ./pp. 133-138pp.

ნ. ბეგალიშვილი, ნ.ა. ბეგალიშვილი / N.A.Begalishvili . კლიმატის ცვლილების პირობებში მდინარეული ჩამონადენის ცვლილების შეფასება მათემატიკური მოდელის საუძველზე. / Evaluation of river flow variability under climate change condition on the basis of mathematical model.. ჰმი-ს შრომათა კრებული . 2002წ. Transactions of the Institute of Hydrometeorologyტ. 107, 2002, გვ. 133-138 / vol. 107, 2002, p. 133-138, (in Georgian). .

ნ. ხუფენია, მ. ალავერდაშვილი, დ. კიკნაძე, დ. კიკნაძე, გ ბრეგვაძე, ნ კოკაია. კლიმატის ცვლილების ფონზე მდინარის ჩამონადენის და ნალექების ერთობლივი სტატისტიკური ანალიზი. შრომათა კრებული. 2008წ. ტომი 115, თბილისი, გვ. 105-111.

ნ. ბეგლარაშვილი, მ. ფიფია. კლიმატის ცვლილების ფონზე სეტყვიანობის დინამიკა კახეთის რეგიონში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. კრებული. ISBN 978-9941-13-639-9 .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze, ვ. ცომაია, ხ.ახმედრაბახანოვა , რ. მამედოვი. კლიმატის ცვლილების ფონზე წყლის რესურსების გაანგარიშების გაუმჯობე-სების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პა-რამეტრების გამოყენების საფუძველზე./Possibility of improving the calculation of water resources based on the application of the moisture circulation parameters against the background of a climate change.. ჰმი-ს შრომათა კრებული"კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში"/Transactions of the Institute of Hydrometeorology"Climate, Natural Resources, Natural Disasters in the South Caucasus". 2008წ. ტ.115,2008,გვ.112-121./vol.115,2008, p.112-121..

ნ.ბეგალიშვილი, თ.ცინცაძე. კლიმატის ცვლილების ფონზე წყლის რესურსების გაანგარიშების გაუმჯობესების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე. საქ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2008წ. ტ. 115. გვ.112-121..

სვანიძე ზ. კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის ფაქტორების მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედობისა და ერთგვაროვნების ძირითადი საკითხების შესახებ.. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემო და გლობალური დათბობა“ (მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი) შრომები, თბილისი, თსუ, 15–17/09/2011- თბილისი, თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული “ახალი სერია”, N3 (82), გვ.71-76.. 2011წ. გვ.71–76, 2011..

სავანიძე ზ.. კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის ფაქტორების მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედობისა და ერთგვაროვნების ძირითადი საკითხების შესახებ.. /საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემო და გლობალური დათბობა“ (მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი) შრომები, თბილისი, თსუ, 15–17/09/2011. – თბ., თსუ, გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გვ.99-103. . 2011წ. გვ.99-103. .

ე. გუგავა. კლიმატური პირობების მოსალოდნელი ცვლილებების დროს ხორბლის ადაპტაციის შეფასება და სემარბილებელი ღონისძიებები. საქ.სას.სამ.უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. XXXIX .

ქ. როყვა, ლ.ქართველიშვილი. კლიმატური ფაქტორების გათვალისწინება ტურიზმსა და აგროეკოლოგიაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2010წ. ტ. #7-9.

ო. ხარაიშვილი. კლიმატური ფაქტორების და ნიადაგის ტენის დინამიკის გათვალისწინებით სიმინდის წყებათა განაწილება. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. გვ.191-196, ტომი 3.

ო. ხარაიშვილი. კლიმატური ფაქტორების შეფასების კრიტერიუმები პროგრამირებისათვის. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. .