სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

შ. ფაფიაშვილი. "დანაშაულის გახსნის ტაკტიკა". გამომცემლობა "მერიდიანი" . 2007წ. ტომი მე2 გვერდი 1-606 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულის პრევენციის მექნიზმები". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“. 2012წ. #12 გვერდი 5,თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობა და კრიმინოლოგია თანამედროვე საზოგადოებაში". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2010წ. #1(5) გვერდი 4, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის თემის გამოყენება პოლიტიკაში". გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომები. 2009წ. #1 გვერდი 2, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი ხუთი წლისაა". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2007წ. # 1 გვერდი 6, თბილისი.

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურის მნიშვნელობა 30–იანი წლების ქართულ საზოგადოებაში ეროვნული თვითშეგნების განვითარებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1994წ. № 3 (405), 200–206.

მ. ძიძიგური. "დინამოს" სტადიონის არქიტექტურულ–ესთეტიკური ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, ინტელექტი. 2003წ. № 1(15), 245-247.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი. "დრეკადი ინერციის ფუძის გავლენა ნეგებობის სეისმომედეგობაზე". სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2013წ. #2(29), .

მ. ჯავახიშვილი. "ეკოლოგიის ოთხი კანონის შესახებ". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. N 14 (გვ. 95-100).

მ. ჯავახიშვილი. "ეკოლოგიური ამოცანების ინტერპრეტაცია ქალაქის "უნიკალური" და "ლოკალურად" მნიშვნელოვანი უბნებისთვის" . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N3 (18) გვ.98-100.

მ. დარჩაშვილი. "ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია ეროვნული ურთიერთობების შესახებ XX საუკუნის დასაწყისში". თბილისის იურდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი,. 2005წ. 11 გვერდი.

მ. ბაძაღუა. "ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში კრიმინოლოგიის განვითარების კონცეპტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტთაშორისო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ ჟურნალი. 2011წ. გვერდი 6, თბილისი.

ე. თევზაძე. "თბილისის ისტორიულად ჩამოყალიბებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეკონსტრუქციის პრობლემისათვის". სტატიების კრებული თემაზე . 1990წ. 66-69 გვ..

ე. თევზაძე, ვ.ვარდოსანიძე. "ინდექსები და ინდიკატორები _ ქვეყნისა და ქალაქების განვითარების მონიტორინგის ინსტრუმენტი. გამომცემლობა გეოპრინტი კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა #3). 2004წ. (სპეციალური გამოცემა #3)გვ.126-129; ISSN 1512-0619.

ნ. ლომიძე. "კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები" (რეგიონალურ და გლობალურ ჭრილში). სტუ–ს ბიზნეს–ინჯინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია". 2009წ. გვ.93-96.

ნ. ხუნაშვილი. "კანონიერების პრინციპის უზრუნველყოფისათვის სამოქალაქო პროცესში ". ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი". 2013წ. თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, ტ. ანჯაფარიძე, ჯ. ბახტაძე. "კარკასულ კონსტრუქციებში ოპტიკური ბოჭკოს ლაბირინთული ფორმით დამაგრებით დაზიანების კერების დადგენის მათემატიკური უზრუნველყოფა". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2007წ. №20, გვ. 61-65.

ნ. ხუნაშვილი. "კეთილსინდისიერების პრინციპის ფუნქციები სახელშეკრულებო სამართალში". ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი" . 2014წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციონალიზმის პარადიგმები საქართველოში“, . ჟურნალი ,,საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“. 2011წ. № 3, თბილისი.

ნ. ლომიძე. "კონფლიქტების მოგვარების ომის შემდგომი პერსპექტივები". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. N20, გვ.23-27 ISSN 1512 4959.