სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ა. რობიტაშვილი. გამოყოფილ არხებზე სარეალიზაციო გლობალური ქსელის სისტემოტექნიკის ზოგიერთი ასპეტქის შემუსავებისა და გამოყენების შესახებ. სტუ–ს შრომები,"მართვის ავტორიზებული სისტემები". 2016წ. №1 (21) გვ.58–61.

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ა.ფრანგიშვილი, ვ.გორგიძე, შ.ნაჭყებია და სხვა. გამოჩენილი ინჟინრები და მეცნიერები. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი,. 2012წ. .

გ. აბაშიძე. გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობა, მისი როლი და მნიშვნელობა გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `თემიდა,~ . 2011წ. #6.

გ. აბაშიძე. გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის ინსტიტუტი საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით (შედარებითი ანალიზი). . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2012წ. #5, .

კ. ბზიშვილი. გამყიდველის პასუხისმგებლობა ევიქციისათვის. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება". 2014წ. 2014 წ. N 1(9).

ლ. ქრისტესიაშვილი. გამჭიმავი ცენტრიდანული ძალების გავლენა დისკის კუთხურ სიჩქარესა და დატვირთვის ინტენსივობაზე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2016წ. 3(42), 7.

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. განათება ინტერიერში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2010წ. #1,66-70.

მ. ბალიაშვილი. განათლების დარგში ექსპერტთა თვითშეფასებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიღება Z-Score-ს სახით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2011წ. №3 (41).

ლ. ხვედელიძე. განათლების დარგში სახელმწიფო დაკვეთის სრულყოფა . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2003წ. თბ., ტ. VI .

მ. ბაძაღუა. განათლების რეფორმა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მანდატურის სამსახურის პერსპექტივები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“. 2014წ. #13 გვერდი 3, თბილისი.

მ. მილაშვილი. განაშენიანების არქიტექტურულ-გეგმარებითი რეგულირება საქართველოს საკურორტო რაიონებში. . თბილისი. კამარა.სტუ.. 2005წ. 1(4) .

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. განაწილებული კომპლექსური ქსელის დამუშავების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #3 (431).

მ. ჯიქია. განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფი პირები ჰუმანიტარულ სამართალში. ჟურნალი „მართლმსაჯულება“. 2007წ. N3, გვ. 172-190.

ლ. მეტრეველი. განსასჯელი პიროვნების ფსიქოლოგიური ასპექტები. „განათლება“. 2015წ. N3(14), გვ. 121-124.

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობა–დროებითი მოვლენა თუ საზოგადოების განვითარების ლოგიკური შედეგი. კავკასიის მაცნე. 2002წ. სპეციალური გამოშვება.

ნ. ქოჩლაძე, თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკითხი ქალაქის ტერიტორიაზე. კამარა. 2005წ. 1(4).

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი, თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. კავკასიის მაცნე. 2003წ. სპეციალური გამოცემა 2.

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. . კავკასიის მაცნე. 2003წ. #2.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. გარე რელსის გვერდითი ცვეთის ინტენსივობის შემცირების ღონისძიებები მცირერადიუსიან მრუდებში. “ტრანსპორტი”. 2003წ. ISSN 1512-0910 #1-4 .გვ.28-30.

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენის მეთოდიკა შედგენილ მრუდებში. სტუ შრომები”, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2002წ. ISSN 1512-0996 #4(443) -გვ. 102-106.