სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. რურუა, შველიძე მალხაზ. გარე რელსის ჭარბი შემაღლების გავლენა მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოებაზე. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” . 2007წ. ISSN 1512-3537 #3.–გვ.83-88.

ნ. რურუა, თოდუა იპოლიტე. გარე რელსის ჭარბი შემაღლების წარმოშობის მიზეზები. “ინტელექტი”, . 2008წ. ISSN 1512-0333 #1(30), – გვ.55 – 57..

ნ. მაჭავარიანი. გარემო ფაქტორების მოქმედება აბრეშუმის პარკის ახვევის პროცესზე. პერიოდული სამეცნიერო-ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. №2(25).

პ. სიჭინავა. გარემოს დამცავი რესურსმზოგი ნაგებობების კონსტრუირების პრინციპები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2003წ. გვ. 145-151.

რ. დიაკონიძე. გარემოს ეკოლოგიური პრობლემები (ღვარცოფული მოვლენები და მათი პროგნოზირება). საქჰიდროეკოლოგიის შრომები. 2005წ. გ. 24-31.

ნ. კუციავა, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ნ. გუგეშიძე, მ. დემეტრაძე, ჯ. ქერქაძე. გარემოს ტექნოგენური დაბინძურების პროცესების კომპიუტერული მოდელირება და პროგნოზირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

თ. ბერიძე, ფაილოძე ნ.. გარსული დანაოჭებული პანელების გაანგარიშების ამოცანის ალგორითმიზაცია. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორის, პროფესორ მურმან ედილაშვილის 70-წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. გვ.170-177.

ა. ზენაიშვილი. გაფიცვის უფლება საქართველოში.. ჟურნალი . 2014წ. .

ჯ. გახოკიძე. გაყინული კონფლიქტების პოლიტიკური და სამართლებრივი ფუნქცია. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. 18, გვ. 97-03..

რ. მახვილაძე, ქორქია ქ.. გაწყლიანებულ გრუნტებში შენობების ჩაღრმავებული კედლებისა და საძირკვლების კონსტრუქციული მდგრადობის აღდგენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2010წ. №3(18).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ. მურღულია, თ. მაღრაძე, null, თ. მაღრაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის მქონე წრიული ფილის ღერძსიმეტრიული ღუნვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №1(32).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სახვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”გამოყენებითი მექანიკა. 2010წ. .

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი.ლომიძე. გაჯერებულ იზოტროპულ გრუნტში ფილტრაციული ნაკადის შესახებ არსებული ლიტერატურისა და ინტერნეტ მასალის მოძიება. ანალიზი და მიმოხილვა. ენერგია . 2011წ. N3(59), .

თ. სანიკიძე. გელათის ხუროთმოძღვრების თავისებურებანი. . გელათი 900, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2007წ. გვ. 28–29.

ლ. მეტრეველი, დ. ზერაგია. გენდერი და საქართველო. „ინტელექტი“. 2012წ. N2(43), გვ. 138-139.

ლ. მეტრეველი. გენდერული განათლება, როგორც პედაგოგიური სისტემა. სტუს- თანასწორობის კვლევითი ცენტრი სპეციალური ნომერი (2). 2013წ. .

ი. კეცხოველი. გენდერული თანაფარდობა თანამედროვე საზოგადოებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომების კრებული „მსოფლიო და გენდერი“. 2016წ. .

თ. თევზაძე, გ.გობეჩია, ს.კანდელაკი. გეოგარემოს ნავთობით გაჭუჭყიანების პრობლემები და მისი გავრცელების აღმოფხვრის გზები . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. გვ.66-73.

მ. მესხი, გ. ჭიაურელი. გეოდეზიური გადაკვეთების დამატებითი საკონტროლო პირობა. სამთო ჟურნალი. 2010წ. N1(24) გვ.43-44 .

დ. როგავა, უ.ზვიადაძე. გეოეკოლოგია, ეკოლოგიური გეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია_შინაარსი, ობიექტები, საგნები და ამოცანები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. 1(459).