სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. მადნის დალექვის პროცესის ოპტიმიზაციის კრიტერიუმი. სამთო ჟურნალი . 2011წ. #1(26).

მ. ლომსაძე-კუჭავა. მავნე სამუშაო პირობებში ადამიანთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა. მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები . 2014წ. N4; 54-62.

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი. მათემატიკის ზოგიერთი საკითხის კომპიუტერული სწავლების მეთოდიკა დაწყებით კლასებში. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1, .

ა. კვალიაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. მათემატიკის სწავლებაში ანალოგიის გამოყენების თეორიის საფუძველი. ჟურნალი „ინტელექტი“, N3(32) 5 გვ. 2008წ. .

ა. კვალიაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. მათემატიკის სწავლების ჰუმანიტარიზაციის თეორიული საფუძვლები. ჟურნალი „ინტელექტი“, N 3(32) 5 გვ. 2008წ. .

რ. მანაგაძე, დ.აბზიანიძე, გ.ტაბატაძე, ვ.აბზიანიძე. მათემატიკოსების მსჯელობა ეკოლოგიაზე და მის პრობლემებზე. ჯურნალი"სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. №30.

გ. ელიავა, გუგეშაშვილი გ. გიგილაშვილი ო.ცინცაძე. მათემატიკოსი, ფიზიოლოგი და ფსიქოლოგი. ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. .

მ. დვალი, თ. მეხიშვილი, დ. აბზიანიძე. მათემატიკური ეკოლოგიის როლი ეკოლოგიური სისტემების უსაფრთხოების საკითხში. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები. 2010წ. 978-9941-14-868-2.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი, დავით შანიძე. მათემატიკური მეთოდები, როგორც სტრატეგიული ანალიზის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და მისი პრექტიკული გამოყენების ასპექტები ეკონომიკაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2015წ. N4(32) გვ. 31-39. .

ნ. დიასამიძე, ჯ. იოსებიძე, თ. მჭედლიშვილი, ჯ. ჯავახიშვილი. მათემატიკური მოდელების დამუშავება შიგაწვის ძრავის სიმძლავრითი, საწვავ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური მაჩვენებ-ლების ამაღლებისათვის აირგანაწილების ფაზების ოპტიმიზირებით. . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3 .

ნ. ყავლაშვილი, ვ. გაბისონია. მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზირებისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 10. 2010წ. #4 გვ. 164-165.

გ. ყირმელაშვილი, ლ. ბერიძე. მათემატიკური პროგრამირების არაწრფივი ამოცანები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N 1(16), თბილისი. 2010წ. გვ. 36-44.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი, თ. ბერიანიძე. მათემატიკური ფიზიკის რთული სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა სამცვლადიანი განტოლებებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. No.1 (vol. 81) .

რ. გოგიბერიძე, მიხეილ გვერდწითელი. მათემატიკური ქიმიის განვითარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. განათლება . 2015წ. N2 (13), გვ. 186-189.

მ. გოცაძე, ნ.მუხიგულაშვილი ვ. კუპრაძე. მაიზოლირებელი პირა¬პი-რის მინიმალური დასაშ-ვები წინაღობის სიდიდის განსაზღვრის მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორ-ტი. 2012წ. #1-2 (45-46), 2012.

ი. კუტუბიძე. მაინც რა არის გლობალიზაცია?. საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. №29.

მ. კობახიძე. მაკე მაწოვარა ნეზვისა და ძუძუთა გოჭებისათვის საკვები პრეპარატი CП-1-ის შემუშავება, მისი სამკურნალო-პროფილაქტიკური და კვებითი თვისებები. საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2001წ. №8 გვ. 128-131.

ზ. ბალიაშვილი. მაკოპირებელი როტორული სახეხი ჩარხის მოთვალთვალე ამძრავი აპროქსიმაციული მოდელები. ჟურნალი ,,ტრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. 1(13) 100-108.

ზ. ბალიაშვილი, ბ. ლომიძე. მაკოპირებელი ჩარხის ამძრავის ჰიდრომექანიკური სისტემის მოდელების აგების საკითხისადმი. ჟურნალი ,,ტრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. 1 (13) 121-129.

ე. შაკიაშვილი, თამარ მებუკე, ივანე ჯაგოდნიშვილი, თემურ ჯაგოდნიშვილი. მაკორექტირებელი სწავლების თეორია და მეთოდოლოგია პროფესორ ბორის იმნაძის კვლევებში (დაბადების 80 წლისთავის გამო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N3(6), გვ. 18-24.