სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ბუნებრივ–ეკონომიკური გარემო (შიდა ქართლის ხონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII 2005 წელი. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII 2005 წელი.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობაში. თბილისი გამომცამლობა “უნივერსალი” . 2002წ. თბილისი გამომცამლობა “უნივერსალი” .

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებელთა სისტემა და მათი განსაზღვრის მეთოდური საფუძვლები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XVII. .

ი. ამანათაშვილი, ნანა ელაშვილი, მიხეილ ამანათაშვილი. ინვესტიციების გამოყენების ეფექტურობა და მისი პროგნოზირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2018წ. N1(41),გვ.169-176 .

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების თავისებურებანი შიდა ქართლის მაგალითზე. სამეცნიერო შრომათა კრებული 2. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული 2. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების თეორიული საფუძვლები და მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში (შიდა ქართლის ზონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVII.

მ. სამადაშვილი, ბებიაშვილი. ინვესტიციების დაფინანსების წყაროები და მეთოდები . "შრომები“ საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „ მოამბის“ დამატება, . 2009წ. № 2 (14), 107–110.

ნ. ბებიაშვილი, მ.სამადაშვილი. ინვესტიციების დაფინასების წყაროები და მეთოდები. შრომები. 2(14) საქ. განათლების მეც. აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. 2009წ. #2 (14) გვ.107-111.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. ინვესტიციების ეფექტიანობა ტურიზმის განვითარების საქმეში . ეკონომიკა და ბიზნესი. 2011წ. N3, გვ. 104-107.

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ.. ინვესტიციების ეფექტიანობის შეფასების ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების პრაქტიკული რეალიზაცია საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში.. ბიზნეს-ინჟინირინგი. 2011წ. #1. გვ. 184-193.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. ინვესტიციების ეფექტიანობის შეფასების საკითხისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები". 2009წ. 3.

ზ. ვაშაკიძე, მარინა დიასამიძე, ანა ვაშაკიძე. ინვესტიციების თანამდეროვე თეორიები და თავისებურებანი. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". 1914წ. #5, 25-31გვ..

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების კლასიფიკაცია და დაფინანსების წყაროები სოფლის მეურნეობაში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა . 2002წ. კრებული XVII. .

ნ. ბებიაშვილი. ინვესტიციების კლასიფიკაცია ძირითადი ნიშნების მიხედვით. ჟურნალი ეკონომიკა. 2005წ. #7-8, გვ. 49-52.

დ. მაგრაქველიძე. ინვესტიციების მართვის პროცესი და მისი მნიშვნელობა კაპიტალდაბანდებების ეფექტიანობის ამაღლებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2012წ. #2(43).

ა. გვარუციძე. ინვესტიციების მნიშვნელობა ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების განვითარებაში.. ,, სოციალური ეკონომიკა''. 2012წ. ნომერი 6, გვერდი 9.

მ. ვანიშვილი, ფარულავა დათა. ინვესტიციების მოზიდვის ინსტრუმენტების ევოლუცია და პრობლემები. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #3, გვ.141-143.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციების როლი ბიზნესის გააქტიურებაში. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2010წ. №10-12.

რ. პატარაია, გ.ჩიქოვანი, ლ.ლაღუნდარიძე. ინვესტიციის დაფარვის ალტერნატიული მეთოდების შერჩევა.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2008წ. #2(9) .

გ. ჩიქოვანი, გ. ლაღუნდარიძე. ინვესტიციის დაცვის ალტერნატიული მეთოდების შერჩევა.. "მშენებლობა’’ #2(9)თბ. 2008წ. 0წ. .