სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია, კულტურა,ცივილიზაცია. კულტურა და საზოგადოება. 2013წ. 54-69გვ.

გ. ჯოლია. გლობალიზაციის ვექტორის ინვერსია და განვითარებადი აზიის ასწლეული. ეკონომიკა. 2016წ. #3-4.

მ. ამირგულაშვილი. გლობალიზაციის თანამედროვე ტენდენციები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2010წ. #1, გვ. 385.

ს. ხიზანიშვილი. გლობალიზაციის პოზიტივები და ნეგატივები და საქართველო. საქ.ტექ.უნივერსიტეტი, ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. #4(20), ტომი II, გვ. 5-15.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაციის სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 220-232გვ.

ი. ხუბულავა, ი.იორდანიშვილი, კ. იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. № 1-3, გვ.70-74.

კ. იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.ხუბულავა. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. #1-3, 2008 წ. გვ70-75.

ი. იორდანიშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.ხუბულავა. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2008წ. 1-3, გვ.70-75.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, კ.იორდანიშვილი, ე. ხოსროშვილი. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები.. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი. 2008წ. № 1-3,გვ. 70-75.

ლ. წულუკიძე. გლობალური დათბობის ფონზე შევიზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვა მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარეგულირების გზით (მდ. რიონის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66. გვ. 37-41.

გ. ჯოლია. გლობალური დისბალანსი პრობლემა და სუვერენული საინვესტიციო ფონდები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #2.

ა. რობიტაშვილი. გლობალური კომპიუტერული ქსელის სატრანზიტო კვანძებში ჭარბი პაკეტების შეყოვნების დროითი ხანგრძლივობის განსაზღვრისა და ოპტიმალური გადაცემების მართვის მეთოდები. სტუ,"სტუ–ს შრომები". 2012წ. №1.

მ. ამირგულაშვილი, ქეთევან მჭედლიძე. გლობალური მმართველობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. #3 გვ. 147-152.

მ. დარჩაშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოილიტიკური პროცესების კონტექსტში. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24).

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების კონტექსტში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. №4 (24) ტომი 1.

ი. კვესელავა. გლობალურობა და ეროვნული იდეა. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #10. 2006წ. .

მ. ძიძიგური. გორის მუზეუმის არქიტექტურულ მხატვრული სახის გადაწყვეტის ზოგიერთი საქალაქთმშენებლო ასპექტი. კავკასიის მაცნე. 2003წ. (სპეციალური გამოცემა 2), 104–107.

მ. მარდაშოვა. გორის რაიონის სოფ. შავშვების სამაჩაბლოდან ლტოლვილთა დასახლების სასმელი წყალმომარაგების შესახებ. სტუ–ს შრომები, . 2011წ. #3(481), .