სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ტაბატაძე, შენგელია ნ., ფაჩულია ზ., გახოკიძე რ.. 2-. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2017წ. 1(43), 81-84 .

Н. Имнадзе, გ.ცინცაძე, ჩ. მამედოვა, ფ. ალიევა, ნ. შიხალიევი, ფ. ჩირაგოვი. 2-(Е)-(((Е)-1-(ПИРИДИН-2ИЛ)ЭТИЛИДЕН)ГИДРОЗОНО)МЕТИЛ)ФЕНОЛ как реагент для спектрофотометрического определения меди (II). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. N1, გვ.16-20, თბილისი.

მ. ცინცაძე, მ.ჭანტურია, დ.გულბანი ი.შარია. 2-ამინო-მეთილპირიდინის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტ(II)-ის აცეტატური და ფორმიატული კომპლექსების თერმოგრავიმეტრული კვლევები. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები Ш. 2012წ. გვ.255.

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, მ.გოგოლაძე, დ.ლოჩოშვილი, ა.ბეშკენაძე, ი.გველესიანი, ჯ.კერესელიძე. 2-ჰიდროქსი-1,2,3, - პროპანტრიკარბონმჟავის (ლიმონმჟავის) რეაქციის უნარიანობის ქვანტურ-ქიმიური შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N8(2) გვ.161-164.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, მ.გოგალაძე, დ.ლოჩოშვილი, ი.ბეშქენაძე, ი.გველესიანი, ჯ.კერესელიძე. 2-ჰიდროქსი1,2,3-პროპანკარბონმჟავას(ლიმონმჟავას) რეაქციის უნარიანობის ქვანტურ-ქიმიური შესწავლა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2,გვ.161-164.

Е. Абрамидзе. 2. Об одном машинном алгоритме решения трехмерной задачи теорий упругости. Труды ВС АН ГССР, XXI:I. 1981წ. XXI:I, Тбилиси, Мецниереба, 1981, с. 140-149..

О. Томарадзе, Хананашвили Т. А., Зедгинидэе Н. В. 2. Простое множителъно-делитвлъное устройство. Техничвская Кибернетика. 1975წ. N8,2ст..

ს. ხიზანიშვილი. 2. ისტორიის არსის გაგებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი. 2016წ. N 34; გვ.129-141 .

თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე, ლ. ეჯიბია. 2. პექტინოვან ნივთიერებათა ცვლილებები პექტოლიზური ფერმენტებით ყურძნის ტკბილის დამუშავების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

ს. თავბერიძე. 2. რუსული გეოპოლიტიკა. ევრაზიანიზმი და პანსლავიზმი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული . 2012წ. XXXVI ტ. 4 გვ..

ნ. გიგაური. 2. საბაზრო წონასწორობის სპეციფიკა კულტურის სფეროში, ინფლაციური პარადოქსი. ჟურნალი „ეკონომიკა“ №11. 2008წ. გვ. 99-103.. . 0წ. .

ნ. ქავთარაძე. 2. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები. ჟ. ,,ეკონომისტი“. 2014წ. №1.

თ. ლომინაძე, თ. ასათიანი. 2. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ვექტორული ოპტიმიზაციის ამოცანა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2001წ. .

R. Gotsiridze. 2. “Three phases of CALL”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები. 2007წ. 9, თბილისი,, გვ. 65-68.

მ. თოფჩიშვილი. 2. „ბიზნესის განვითარება და მოსახლეობის ცხოვრების დონე საქართველოს რეგიონებში“ . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, . 2014წ. №2, 2014, გვ. 18-20..

ი. ხუციშვილი. 2. „პროკურორის შესავალი სიტყვა, მისი სტრუქტურა და მნიშვნელობა“ . ჟურნალი „თემიდა“ #9(11); 2014 წ. . 2014წ. #9(11); 2014 წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. 2.მეორე ნაწილი. გზა დემოკრატიისაკენ. ტოტალიტარიზმიდან გამოსვლის პროცესი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1993წ. 1993 წლის 1 სექტემბერი, №191.

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава, , И.Р. Имнадзе, , З.В. Башелейшвили. 20. Изменение времени жизни неосновных носителей заряда при изохронном отжиге облученных кристаллов кремния р-типа. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ,. 1989წ. Труды ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 7, 4 .

თ. ლომინაძე, თ. ასათიანი, ლ. გოჩიტაშვილი. 20. მომხმარებლის ქცევა და პროდუქციაზე მოთხოვნის ფუქნქციის შეფასება . სსიპ, არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, N13. 2009წ. .

ვ. მოსიაშვილი. 20. “საგადასახადო ურთიერთობათა ევოლუცია საქართველოში”. , ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ანთოლოგია , . 2013წ. ტ. II ., გვ. 150-154. .