სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მიქიაშვილი, ვაჩნაძე ირაკლი, ციკოლია ვახტანგ. 3D ინტერნეტის ჩამოყალიბების პერსპექტივები. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4. 2014წ. N4, 5 გვ..

მ. მაისურაძე, N.Gaxokidze, S. Tsqvitaia. 3H-benzo[b]furobenzimidazole and its derivatives. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. . 2012წ. №1. 37-39.

ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე. 3H-ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]-ბენზიმიდაზოლის ზოგიერთი ახალი წარმოებული მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობით. . 2011წ. სტუ–შრომები. №3.

მ. მაისურაძე, გახოკიძე ნ.. 3H-ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]-ბენზიმიდაზოლის ზოგიერთი ახალი წარმოებული მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობით. სტუ–შრომები. 2011წ. №3.

გ. ლოლაძე, ზ.ლომიძე. 3დ სტერეოსკოპული გადაღების განვითარების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2014წ. #2(34) გვ.40-44.

პ. სტავრიანიდი. 4. Н.Ш. Киладзе. Моделирование изображения ВПП на экране индикатора. Труды ИСУ АН ГССР. 1974წ. Стр.64-75.

О. Томарадзе, Харатишвили Н. Г.. 4. Об одном методе повышения скорости передачи данных. . Научные труды ГПИ Электросвязъ. 1976წ. N7 (189), .

თ. სუხიაშვილი. 4. Об одном подходе реализации модели коррекции семиотической системы принятия решений . Сабчота Сакартвело. 1981წ. 31-36.

მ. ტურიაშვილი, გ. მიქაძე, გ. არჩვაძე. 4. ავტომობილების საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებით. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #4 (16) გვ.3 .

И. Ахвледиани, ნ. სხირტლაძე. 4. თეძამის ანტიკლინის მაგალითზე აჭარა-თრიალეთის ვულკანოგენური და ვულკანოგენურ-დანალექი წარმონაქმნების გარდაქმნის თავისებურებანი . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2004წ. .

თ. ლომინაძე, მ. თევდორაძე. 4. მულტიმედიურ სისტემებში კლიენტთა მომსახურეობის ოპტიმიზაცია თანაბრობის კრიტერიუმით . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”საინჟინრო სიახლეები” (”Engineering News”) #3. 2005წ. .

ნ. ქავთარაძე. 4. საქართველოში მოქმედი საერთო–სახელმწიფოებრივი გადასახადები და მათი განაკვეთების ოპტიმიზაციის ძირითადი მიმართულებები. ჟ. ,,ეკონომისტი“. 2013წ. №6.

ნ. გიგაური. 4. სახელმწიფოს, რაციონალური ქცევა და კულტურული მომსახურება, საბაზრო და არა საბაზრო ასპექტები. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“, №10. 2008წ. გვ. 49-54.. . 0წ. .

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა, ქუთათელაძე ლუარა. 4. წითელი ღვინოების დამზადების ტექნოლოგიის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის საკითხები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12.

ი. ხუციშვილი. 4. „პროკურორის დასკვნითი სიტყვა, მისი მნიშვნელობა და სტრუქტურა“ . „იურისპუდენციის პრობლემები“ #1-2; 2015წ.. 2015წ. #1-2; 2015წ..

ნ. კაპანაძე, ი. ჩოგოვაძე. 4.8. ცირკულაციური პროცესების დინამიკის თავისებურებები საქართველოში ამინდის ექსტრემალური პირობების განვითარების დროს. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. 114. გვ. 126-132.

И. Схиртладзе. 401 ტიპის მუდმივი დენის 4–ღერძიანი ელმავლის ავტომატური რეკუპერაციული დამუხრუჭების მახასიათებლების ანალიზური სახე.. გამომც.ჟურნალი ,,ტრანსპორტი''№1, თბილისი,2006.. 0წ. №1, 3 გვ..

ნ. ბახსოლიანი. 41. Zv. w. I aTaswleulis pirveli naxevris kilikiis qveynis lokali-zacia asuruli lursmuli da ieroglifur-luviuri werilobiTi wyaroebis konteqstSi, . სტუ, საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. #29, გვ.105-109.

გ. ცაავა. 41. სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკის პრობლემების თეორიული ასპექტები . „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2015წ. N (11) - გვ. 38-42..

მ. ლომიძე. 42. რესპონდენტი-მხატვრული სიტყვის ოსტატი(ოთარ ჭილაძის დიალოგებიდან)- . ,,საისტორიო ვერტიკალები“-სტუ სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. . 2015წ. .გვ.141-149.