სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი,. კატეგორიების მენეჯმენტის დანერგვის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2017წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 21-27.

თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე, ლ. ეჯიბია. კატექინების შემცველობის ცვლილებები კახური ტიპის ღვინის დამზადებისა და დამწიფების პროცესში . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11, გვ5.

ნ. ამირეზაშვილი. კაუზატიური კონსტრუქციები ქართულში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი.. 2005წ. #9.

ა. ჩიქოვანი. კაუჩუკი და მსგავსი პოლიმერები მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. #1 ISSN 1512-0120.

ზ. ციხელაშვილი, თ. გველესიანი, თ. ყირიმლიშვილი-დავითაშვილი. კაშხალზე განსაკუთრებული ჰიდროდინამიკური (ტალღური) დატვირთვის ალბათური შეფასების მეთოდიკის შემუშავების შესახებ. სტუ, "ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 2(6), თბილისი, 6 გვ .

G. Xelidze, null, რ.პატარაია, ი. ნონიევი. კაშხალიანი ჰიდროელექტროსადგურების უსაფრთხოება საქართველოში. www.energyonline.ge; Issue . 2011წ. .

მ. ჯავახიშვილი. კაშხლები და ეკოლოგია. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2014წ. №3(34), გვ.51-55.

მ. წიქარიშვილი, მ. ჯავახიშვილი, რ. იმედაძე. კაშხლები და ეკოლოგია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. N.

რ. იმედაძე, მ. ჯავახიშვილი. კაშხლები და ეკოლოგია . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2014წ. #3934).

პ. ჭიჭაღუა. კაშხლის ბეტონის მასივის ტემპერა-ტურული რეჟიმის გაანგარიშების მეთოდიკა არა-თანაბარბიჯებიანი ამაღლებული სიზუსტის მქონე სასრულ სხვაობათა მეთოდის გამოყენებით. სტუ–ს შრომები. 2004წ. #4(454) გვ.79-83.

თ. გველესიანი, ციხელაშვილი ზ. ყირიმლიშვილი- დავითაშვილი თ. და სხვ.. კაშხლის კვეთში ექსტრემა-ლური ტალღური პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება.. მშენებლობა. 2008წ. #2(13), 2008 (ISSN 1512-3936).

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, ყირმელაშვილი, ციხელაშვილი, ჭურჭელაური. კაშხლის კვეთში ექსტრემალური ტალღური პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების სტატიკური შეფასება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. issn1512-3936,.

ზ. ციხელაშვილი, თ.გველესიანი, თ. ყირიმლიშვილი - დავითაშვილისა, ბ.ჭურჭელაური, გ.მეტეველი. კაშხლის კვეთში ექსტრემალური ტალღური პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,№2(13), 7 გვ. თბილისი. 2009წ. .

თ. თევზაძე. კაშხლის საიმედო კვეთის შერჩევა და დამცავი ღონისძიებები ნაგებობის საფუძველში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყლათა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2001წ. თბილისი გვ.79-83.

ზ. გედენიძე, ნ. კოხრეიძე. კაშხლის საძირკვლის ფილის ანგარიში დრეკად ფუძეზე. სტუ-ის შრომები. 2004წ. N3; გვ.101-105.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, ე.შუბლაძე. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.286-291.

ე. შუბლაძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.286-291.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა, ე.შუბლაძე. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.286-291.

გ. კუჭავა, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, მ.ტაბატაძე. კახეთის რეგიონში აქტიური ზემოქმედების რაიონებში მეზომასშტაბის ატმოსფერული პროცესების გამოკვლევის და გარემოს კომპონენტებში მძიმე ლითონების ფონური კონცენტრაციების განსაზღვრის ამოცანა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2014წ. ტ.120, გვ.78-81.

ნ. ბუაჩიძე, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი, ლ.შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. კახეთის რეგიონში აქტიური ზემოქმედების რაიონებში მეზომასშტაბის ატმოსფერული პროცესების გამოკვლევის და გარემოს კომპონენტებში მძიმე ლითონების ფონური კონცენტრაციების განსაზღვრის ამოცანა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, გვ.78-81.