სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

სავანიძე ზ.. კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის ფაქტორების მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედობისა და ერთგვაროვნების ძირითადი საკითხების შესახებ.. /საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემო და გლობალური დათბობა“ (მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი) შრომები, თბილისი, თსუ, 15–17/09/2011. – თბ., თსუ, გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გვ.99-103. . 2011წ. გვ.99-103. .

ე. გუგავა. კლიმატური პირობების მოსალოდნელი ცვლილებების დროს ხორბლის ადაპტაციის შეფასება და სემარბილებელი ღონისძიებები. საქ.სას.სამ.უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. XXXIX .

ქ. როყვა, ლ.ქართველიშვილი. კლიმატური ფაქტორების გათვალისწინება ტურიზმსა და აგროეკოლოგიაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2010წ. ტ. #7-9.

ო. ხარაიშვილი. კლიმატური ფაქტორების და ნიადაგის ტენის დინამიკის გათვალისწინებით სიმინდის წყებათა განაწილება. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. გვ.191-196, ტომი 3.

ო. ხარაიშვილი. კლიმატური ფაქტორების შეფასების კრიტერიუმები პროგრამირებისათვის. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. .

ი. გოცირიძე, ა.ფიცხელაური. კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ საშუალებათა ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის . სტუ. 2008წ. .

ა. ფიცხელაური. კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ საშუალებათა ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“. . 2008წ. გვ. 284-287..

გ. ელიავა, რ. მჟავანაძე ი. შანიძე. კლინიკური სურათის გამო-ვლინების წინაპირობების განვითარების თავისებურებანი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 42-47.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ტუღუში, ე.ბაქრაძე. კლინოპტილოლითის გამოყენება ალაზნის ველის ურწყავ ნიადაგებზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. ტ.12, №2, გვ.186–188.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ტუღუში, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. კლინოპტილოლითის გამოყენება ალაზნის ველის ურწყავ ნიადაგებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. ტ.12, №2, გვ.186–188.

. კლიო - ისტორიის და საგმირო ეპოსის მუზა 1914-1918 წლების საქართველოში, . სტუ, საერთოშორისო სიმპოზიუმის "პირველი მსოფლიო ომი და კავკასია", შრომები. 2014წ. დაკაბადონებულია, გადაცემულია გამოსაცემად.

ქ. მახაშვილი. კოაგულანტით წყლის გაწმენდის და კოაგულანტის დოზირების ავტომატური ხელსაწყოსა და სისტემის შექმნის შესახებ. Georgian Engineering News. 2012წ. №4, გვ.79-83..

ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. კობალტის (II) და ნიკელის (II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. საქ. ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ. 13 №1 გვ. 8-11.

მ. ცინცაძე, ნ.თაბუაშვილი ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე თ.გიორგაძე. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოოორდინაციული ნაერთები ორთო–ამინო–5–მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13 N1. გვ.8-11.

თ. გიორგაძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-ამინო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(1) გვ.8-11.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე, null. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-ამინო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(1), გვ.8-11.

ი. ბაზღაძე. კობალტი– ორგანიზმში აზოტის ფიქსაციისა და ანტიანემიური პრეპარატების ელემენტი.. თდასუ,აღმაშენებელი–პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, №6, ISSN 1512-2581, გვ.48-49.

ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა, დ. ვერულავა. კოგნიტიური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში. ელექტრონული ჟურნალი: http://gesj.internet-academy.org.ge. 2006წ. No.1(8) .

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევან. კოგნიტური (შემეცნებითი) მიდგომა - მარკეტინგის ახალი პარადიგმა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6.

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი,. კოგნიტური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 1 (8),. 2006წ. .