სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ზაქაიძე, ნ. კვაშილავა, ვ. შურღაია. კოლხეთის დაბლობის დრენირებულ ფართობებზე თიხნარი ნიადაგების სინოტივის რეჟიმი. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.50-58.

ვ. შურღაია, ნ. კვაშილავა. კოლხეთის დაბლობის დრენირებულ ფართობებზე თიხნარი ნიადაგების სინოტივის რეჟიმი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი. 2005წ. გვ.50-53.

ი. ზაქაიძე, ლ. კეკელიშვილი. კოლხეთის დაბლობის მძიმე თიხნარი ნიადაგების ფილტრაციის ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული # 64. 2009წ. გვ. 96-98.

ლ. კეკელიშვილი, ი.ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის მძიმე თიხნარი ნიადაგების ფილტრაციის ზოგიერთი საკითხი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსების 80 წლითავისადმი. . 2009წ. #64 გვ.96-98.

ვ. შურღაია, გ.აბელიშვილი, ჯ.ნიკურაძე, ნ.ლაცაბიძე. კოლხეთის დაბლობის ნიადაგების მელიორაციის პრობლემები . მიმოხილვითი ინფორმაცია. სერია "სოფლის მეურნეობა" . 1988წ. გამოშვება 9. სამეცნიერო -ტექნიკური ინფორმაციისა და ტექნიკურ-ეკონომიკურ გამოკვლევათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. თბილისი. მოცულობა 32 გვ. .

შ. კუპრეიშვილი, ხ. კიკნაძე, ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობის ნიადაგების ფიზიკური თვისებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცაი ,, ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ , . 2012წ. ქუთაისი, გვ. 152-154.

ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ნაწილის ნიადაგების წყალ-ფიზიკური თვისებების ანალიზი მის ათვისებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი, გამომცემლობა "უნივერსალი".. 2014წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული#69 გვ.285-291.

ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი გრუნტებისათვის დრენის მფილტრავი ნაყარის შერჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი, უნივერსალი.. 2013წ. #68 გვ.194-199.

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა ,ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების მელიორაცია და გარემოს ეკოლოგიური უფსაფრთხოება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“ შრომათა კრებული, ქუთაისი. 2011წ. გვ. 229-231.

ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. #2 (15), გვ.5-8.

ი.ლომინაძე, ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15), 5-8 გვ..

ი.ლომინაძე, ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15),5-7გვ.

თ. ძაძამია. კოლხეთის თიხური ქანების მიკრობიოლოგიური დახასიათება. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", სამეცნიერო შრ. კრებული. . 2006წ. ტ. 34. თბილისი, 2006, გვ. 21-24.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი, იორდანიშვილი კ., ვართანოვი მ.. კოლხეთის მიწების დაშრობის პრობლემის გადაწყვეტა (ისტორიული მიმოხილვა). ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2006წ. №4-6, გვ.143-145..

მ. ვართანოვი, ი.იორდანიშვილი. კოლხეთის მიწების დაშრობის პრობლემის გადაწყვეტა (ისტორიული მიმოხილვა). მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6 გვ.143-145.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში დრენირებულ ფართობებზე ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. .

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის კოეფიციენტი და მისი განსაზღვრის მეთოდები ეკოლოგიური წონასწორობის გათვალისწინებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2010წ. # 65, გვ.209-302.

შ. კუპრეიშვილი, ლ. მაისაია. კოლხეთის მძიმე ჭარბტენიანი ნიადაგგრუნტების გასტრუქტურება პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 198-201.

ფ. ლორთქიფანიძე, ლ.მაისაია, მ.შავლაყაძე, შ.კუპრეიშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე. კოლხეთის მძიმე ჭარბტენიანი ნიადაგგრუნტების გასტრუქტურება პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. # 66 გვ.150.

ლ. მაისაია, მ.შავლაყაძე, ფ.ლორთქიფანიძე, შ. კუპრეიშვილი. კოლხეთის მძიმე ჭარბტენიანობის ნიადაგგრუნტების გასტრუქტურება პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული # 66 .