სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ნაწილის ნიადაგების წყალ-ფიზიკური თვისებების ანალიზი მის ათვისებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი, გამომცემლობა "უნივერსალი".. 2014წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული#69 გვ.285-291.

ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი გრუნტებისათვის დრენის მფილტრავი ნაყარის შერჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი, უნივერსალი.. 2013წ. #68 გვ.194-199.

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა ,ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების მელიორაცია და გარემოს ეკოლოგიური უფსაფრთხოება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“ შრომათა კრებული, ქუთაისი. 2011წ. გვ. 229-231.

ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. #2 (15), გვ.5-8.

ი.ლომინაძე, ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15), 5-8 გვ..

ი.ლომინაძე, ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15),5-7გვ.

თ. ძაძამია. კოლხეთის თიხური ქანების მიკრობიოლოგიური დახასიათება. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", სამეცნიერო შრ. კრებული. . 2006წ. ტ. 34. თბილისი, 2006, გვ. 21-24.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი, იორდანიშვილი კ., ვართანოვი მ.. კოლხეთის მიწების დაშრობის პრობლემის გადაწყვეტა (ისტორიული მიმოხილვა). ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2006წ. №4-6, გვ.143-145..

მ. ვართანოვი, ი.იორდანიშვილი. კოლხეთის მიწების დაშრობის პრობლემის გადაწყვეტა (ისტორიული მიმოხილვა). მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6 გვ.143-145.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში დრენირებულ ფართობებზე ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. .

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის კოეფიციენტი და მისი განსაზღვრის მეთოდები ეკოლოგიური წონასწორობის გათვალისწინებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2010წ. # 65, გვ.209-302.

შ. კუპრეიშვილი, ლ. მაისაია. კოლხეთის მძიმე ჭარბტენიანი ნიადაგგრუნტების გასტრუქტურება პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 198-201.

ფ. ლორთქიფანიძე, ლ.მაისაია, მ.შავლაყაძე, შ.კუპრეიშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე. კოლხეთის მძიმე ჭარბტენიანი ნიადაგგრუნტების გასტრუქტურება პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. # 66 გვ.150.

ლ. მაისაია, მ.შავლაყაძე, ფ.ლორთქიფანიძე, შ. კუპრეიშვილი. კოლხეთის მძიმე ჭარბტენიანობის ნიადაგგრუნტების გასტრუქტურება პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული # 66 .

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. კოლხეთის როფის განვითარება მაიკოპურ დროში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. №18, გვ.48-51.

კ. იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი. მახარაძე. კოლხეთის შელფურ ზონაში სეისმური წარმოშობის ერთეული ტალღების ტრანსფორმაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. #64, 2009წ. 130-136გვ..

ი. იორდანიშვილი, ხოსროშვილი ე., მახარაძე ი.. კოლხეთის შელფურ ზონაში სეისმური წარმოშობის ერთეული ტალღების ტრანსფორმაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. 64, გვ.130-136.

ხ. გაჩეჩილაძე, გ. გერაძე. კოლხური თეთრის ქიმიური შედგენილობა. სამთო ჟურნალი, 2 (15), გვ. 14. 2005წ. .

თ. კაჭარავა. კოლხური კატაბალახას Valeriana Colchica Utk ბიომორფოლოგიური პარამეტრები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2008წ. N1 (42), გ, 21-23.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე. კომ-ული ტექნოლო-ის ბაზაზე FLICKER-ხმა- ურის ენერგეტიკული სპექტრის განსაზღვრა. სტუ შრომები . 2014წ. ISSN1512-0996.