სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ავალიანი, ბ. ზაუტაშვილი. კოლხეთის არტეზიული აუზის ჰიდროგეოქიმიური და ჰიდროგეოფიზიკური ზონალობის თავისებურებები . სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1(26),24-26გვ.. .

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობზა ღია გამტარი ქსელის ტრასირების ღინისძიებების შემუშავება. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. #71 გვ.85-88..

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობზე დამშრობ-მარეგულირებელი ქსელის გაანგარიშებისას ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გავლენა ფილტრაციის რეოლოგიურ მახასიათებელზე. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, . 2010წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #65, გვ. 147-151.

პ. სიჭინავა. კოლხეთის დაბლობზე დამშრობ-მარეგულირებელი ქსელის გაანგარიშებისას ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გავლენა ფილტრაციის რეოლოგიურ მახასიათებელზე. წყალთა მერნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2010წ. №65, თბილისი, გვ. 147-151.

ო. ხარაიშვილი, ზაირა ტყებუჩავა. კოლხეთის დაბლობზე მინდვრის და სარეველების წინასწარი გამოკვლევის შედეგები. სსაუ,ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2000წ. გვ.57-64.

ი. ზაქაიძე, შ. რობაქიძე. კოლხეთის დაბლობის დახურული დამშრობი მარეგულირებელი ქსელის ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #65. 2010წ. გვ.68-70.

ი. ზაქაიძე, ნ. კვაშილავა, ვ. შურღაია. კოლხეთის დაბლობის დრენირებულ ფართობებზე თიხნარი ნიადაგების სინოტივის რეჟიმი. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.50-58.

ვ. შურღაია, ნ. კვაშილავა. კოლხეთის დაბლობის დრენირებულ ფართობებზე თიხნარი ნიადაგების სინოტივის რეჟიმი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი. 2005წ. გვ.50-53.

ი. ზაქაიძე, ლ. კეკელიშვილი. კოლხეთის დაბლობის მძიმე თიხნარი ნიადაგების ფილტრაციის ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული # 64. 2009წ. გვ. 96-98.

ლ. კეკელიშვილი, ი.ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის მძიმე თიხნარი ნიადაგების ფილტრაციის ზოგიერთი საკითხი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსების 80 წლითავისადმი. . 2009წ. #64 გვ.96-98.

ვ. შურღაია, გ.აბელიშვილი, ჯ.ნიკურაძე, ნ.ლაცაბიძე. კოლხეთის დაბლობის ნიადაგების მელიორაციის პრობლემები . მიმოხილვითი ინფორმაცია. სერია "სოფლის მეურნეობა" . 1988წ. გამოშვება 9. სამეცნიერო -ტექნიკური ინფორმაციისა და ტექნიკურ-ეკონომიკურ გამოკვლევათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. თბილისი. მოცულობა 32 გვ. .

შ. კუპრეიშვილი, ხ. კიკნაძე, ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობის ნიადაგების ფიზიკური თვისებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცაი ,, ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ , . 2012წ. ქუთაისი, გვ. 152-154.

ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი, ხ. კიკნაძე. კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ნაწილის ნიადაგების წყალ-ფიზიკური თვისებების ანალიზი მის ათვისებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი, გამომცემლობა "უნივერსალი".. 2014წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული#69 გვ.285-291.

ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი გრუნტებისათვის დრენის მფილტრავი ნაყარის შერჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი, უნივერსალი.. 2013წ. #68 გვ.194-199.

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა ,ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების მელიორაცია და გარემოს ეკოლოგიური უფსაფრთხოება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“ შრომათა კრებული, ქუთაისი. 2011წ. გვ. 229-231.

ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. #2 (15), გვ.5-8.

ი.ლომინაძე, ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15), 5-8 გვ..

ი.ლომინაძე, ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15),5-7გვ.

თ. ძაძამია. კოლხეთის თიხური ქანების მიკრობიოლოგიური დახასიათება. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", სამეცნიერო შრ. კრებული. . 2006წ. ტ. 34. თბილისი, 2006, გვ. 21-24.