სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცაავა. კომერციული ბანკის ზედამხედველობის პრინციპების დამკვიდრების თავისებურებები საერთაშორისო სტანდარტებით.. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 161-174.

გ. ცაავა. კომერციული ბანკის რესურსების ფორმირებისა და საბანკო რეგულირების კაპიტალის შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებით ახალი ზედამხედველობის პრინციპების დამკვიდრების თავისებურებები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 227 - 237.

კ. დიმიტრიშვილი. კომერციული ბანკის საკრედიტო ოპერაციების შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ შემოწმება.. ჟურნალი,,სოციალური ეკონომიკა“. 0წ. 2012წ. N2.–გვ150–154..

რ. შენგელია. კომერციული ბანკის საკუთარი კაპიტალი და აქციონერთა უფლება-მოვალეობანი. გთსუ სამეცნიერო შრომათა კრებილი. 2016წ. №6 . თბილისი.

მ. ვანიშვილი, ლომაძე ირმა, ხაჭაპურიძე დავით. კომერციული ბანკის საკუთარი კაპიტალის საკმარისობის შეფასების მეთოდები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. #1, გვ.148-154.

ა. გვარუციძე. კომერციული ბანკის ფინანსური მდგრადობისა და საიმედობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები.. ,,სოციალური ეკონომიკა''. 2012წ. ნომერი:5, გვერდი: 8..

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. კომერციული და საინვესტიციო ბანკების როლის ამარლებისათვის ინვესტიციის დაფინანსების წყაროებში (ინგლისურ ენაზე). ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

ხ. ბარდაველიძე. კომერციული საქმიანობის მასობრივი მომსახურეობის სისტემის იმიტაციური მოდელის შემუშავება Matlab გარემოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2016წ. №20, გვ. 205-209.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი. კომპანია Stonesoft–ის ვირტუალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკუთარი წესები და გადაწყვეტილებების გამოყენების თავისებურებები. სტუ, სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი. 2013წ. №5, გვ.188-193..

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. კომპანიაში ბიზნეს-პროცესების ორგანიზების და მართვის ზოგიერთი საკითხი. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2016წ. No 4(4), ISSN 1987-8591 გვ. 319-326..

გ. ჯანელიძე. კომპანიაში იტ-სტრატეგიის შექმნის აქტუალური საკითხები. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2013წ. #3(16), 39-43გვ..

ნ. ლაზვიაშვილი. კომპანიაში კონტროლის ჩატარების პროგრამა. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნ."მოამბე". 2016წ. №24, გვ.48–51.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, მეფარიშვილი თამარი. კომპანიაში პერსონალის შერჩევისა და კომპეტენტურობის განსაზღვრის ტექნოლოგია. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2015წ. #1(19),111-116გვ..

გ. ჯანელიძე. კომპანიაში ცოდნის მართვა. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2013წ. #2(15), 55-58გვ..

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა. კომპანიების სასიცოცხლო ციკლი და ორგანიზაციუ ლი განვითარება. „ეკონომისტი“. 2011წ. 2011, #3.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. კომპანიების სასიცოცხლო ციკლი და ორგანიზაციული განვითარება. ჟრნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2011წ. #3.

გ. სულაშვილი. კომპანიების ტრანსნაციონალიზაციის დონის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომების კრებული. 2012წ. #2(484), 105-107.

ო. ზუმბურიძე, მ.ზიბზიბაძე. კომპანიის ღირებულების ფორმირების ფუნდამენტური პრინციპები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. . 2013წ. №3б. თბილისი. 71-72გვ..

დ. კაპანაძე. კომპანიის ვებ-სერვერის დაცვის იერარქია . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №1 (6), სტუ, გვ. 168-171.

ა. ქუთათელაძე, ლ. ქუთათელაძე. კომპანიის ინფორ-მაციულ უსაფრთხოე-ბაზე ხარჯების გათვლის მეთოდიკა. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირება-დი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2012წ. № 3-4 გვ. 137-141 .