სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. გვენეტაძე. დასავლეთ საქართველო XV საუკუნის 70-იან წლებში. საისტორიო ვერტიკალები # 10. 2006წ. .

ე. გვენეტაძე. დასავლეთი და რუსეთ-საქართველოს ომი. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ "მოამბის" დამატება. შრომები, 1(13).. 2009წ. .

გ. ჩხიკვიშვილი. დასავლეთის იდეა ნიკო ნიკოლაძის შეხედულებებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. N4(24) , 37-44.

ე. გვენეტაძე, გოჩა მსხილაძე. დასავლური საზოგადოების კრიყიკა კარლ მარქსთან და ჰერბერტ მარკუზესთან. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #33, გვ. 75-82.

ზ. კვეტენაძე. დასავლური ღირებულებების ალტერნატივის შესახებ. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. #12.

რ. ჭყოიძე, თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. დატვირთვის განაწილების გავლენა კოჭის მზიდუნარიანობაზე. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2012წ. .

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე, ზ.მჭედლიშვილი. დატვირთვის სახის გავლენა არმატურისა და ბეტონის შეჭიდულებაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2006წ. 4 (462), 12-16.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია, მჭედლიშვილი. დატვირთვის სახის გავლენა არმატურისა და ბეტონის შეჭიდულობაზე. სტუ. შრომები. 2006წ. #4.

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, ნ. თაქთაქიშვილი. დაქუცმაცების პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი და ანალიზი. `სამთო ჟურნალი~. 2006წ. 1-2 (16-17).

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, ნ. თაქთაქიშვილი. დაქუცმაცების პროცესის მართვის სისტემის სინთეზი და ანალიზი. სამთო ჟურნალი. 2006წ. №1-2(16-17), 68-70 გვ..

ი. გოგუაძე. დახრილ-მიმართული ჰორიზონტალური ბურღვის ტექნოლოგიის სრულყოფა და ლულის ტრაექტორიის მართვა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #6, 52-55.

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი. გ.ჯინჯიხაშვილი.. დახრილი ფსკერის მქონე სამთო ღრმა წყალსაცავში ღვარცოფის შემოდინების ორგანზომოლებიან (2D) რიცხვითი მოდელირება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2015წ. №4(39), გვ.140-143.ISSN 1512-3936.

ი. ფარადაშვილი. დედამიწის ენდოგენური ენერგიის წყარო. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2005წ. №15, 57–61 გვ..

ნ. ხუნდაძე, ჯ.ზუროშვილი, ლ.ზუროშვილი. დედამიწის ზედაპირზე დაკვირვებული სეისმოგრავიტაციული რხევების წარმოშობის შესახებ. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. №17, 60-63.

ო. კეთილაძე. დედამიწის მაგნიტური ველის ურთიერთქმედება მზის ქართან. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2012წ. №1(4), 4გვ.

მ. ყიფიანი. დევნილთა გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში. მსოფლიო და კავკასია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2011წ. #165-168 გვ..

ლ. ოსიძე, აბაშიძე ზურაბ. დემოკრატია პოსტსაბჭოთა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2013წ. N26., 2013.

ქ. ჯიჯეიშვილი, ს. მაზანაშვილი. დემოკრატია როგორც ცივილიზაციური ფენომენი და დემოკრატიზაციის მესამე ტალღის პრობლემები და პერსპექტივები. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები». 2007წ. თბ., #12.

გ. დარცმელია. დემოკრატიის მოდელები . გამომც.”ცოდნა” საამეცნიერო ძიებანი ტ.II,22-36 . 2006წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. დემოკრატიის პარადიგმები: პოლიტიკური კრიზისი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” შრომების კრებული. 2013წ. .