სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცაავა. 32. მცირე ბიზნესის საწარმოების ძირითადი ფინანსური პარამეტრები და მათი ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები. . „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. # 4. – 90-94 გვ. .

მ. ლომიძე. 32. ტურისტული კომპანიის იმიჯის ფორმირების ძირითადი ტექნოლოგიები. . მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2-3 ივნისი, ბათუმი,. 2012წ. გვ.344-348..

თ. სუხიაშვილი. 34. studenturi sesxebis gacemisa da misi dafarvis marTvis avtomatizebuli sistemebis damuSaveba, . stu-s Sromebi, 2010, # 2(9), gv.87-90.. 0წ. .

გ. ცაავა. 34. ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები ფულის დროითი ფასეულობისა და ვალუტების გაცვლითი კურსის გაანგარიშებასთან მიმართებაში . ბიზნეს-ინჟინერინგი“. . 2014წ. N 1 - გვ. 76-81..

თ. სუხიაშვილი. 35. sakredito momsaxurebis marTvis avtomatizebuli sistemis damuSaveba. . stu-s Sromebi, 2010, # 1(8), gv. 227-232.. 0წ. .

გ. ცაავა. 36. კომერციული ბანკის საოპერაციო რისკების და საიმედობის საკვანძო ფაქტორების ურთიერთქმედების საკითხები . „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. N 2 (32) - გვ. 140 - 147..

მ. ლომიძე. 36. პოლემიკური ოსტატობა ნიკო ნიკოლაძის ზოგიერთ პუბლიცისტურ წერილში. . გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. ნიკო ნიკოლაძე 170. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. . 2013წ. გვ.189-202..

გ. ცაავა. 38. ვენჩურული ბიზნესი როგორც ინოვაციების დაფინანსების საშუალება . ბიზნეს-ინჟინერინგი“,. 2014წ. N 3 - გვ. 206-209..

მ. ლომიძე. 38. მხატვრული აზროვნების ფორმები გაბრიელ გარსია მარკესის პუბლიცისტიკაში. . საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი ,,Scripta manent” #3(19) . 0წ. გვ.33-40..

გ. ცაავა. 39. კომერციულ ბანკებში საპროცენტო პოლიტიკა, განაკვეთები, რისკები და პროცენტების დარიცხვის მეთოდები . -გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული,. 2014წ. N 6 - გვ. 94-99.

გ. მიქიაშვილი, ვაჩნაძე ირაკლი, ციკოლია ვახტანგ. 3D ინტერნეტის ჩამოყალიბების პერსპექტივები. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4. 2014წ. N4, 5 გვ..

მ. მაისურაძე, N.Gaxokidze, S. Tsqvitaia. 3H-benzo[b]furobenzimidazole and its derivatives. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. . 2012წ. №1. 37-39.

ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე. 3H-ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]-ბენზიმიდაზოლის ზოგიერთი ახალი წარმოებული მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობით. . 2011წ. სტუ–შრომები. №3.

მ. მაისურაძე, გახოკიძე ნ.. 3H-ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]-ბენზიმიდაზოლის ზოგიერთი ახალი წარმოებული მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობით. სტუ–შრომები. 2011წ. №3.

გ. ლოლაძე, ზ.ლომიძე. 3დ სტერეოსკოპული გადაღების განვითარების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2014წ. #2(34) გვ.40-44.

პ. სტავრიანიდი. 4. Н.Ш. Киладзе. Моделирование изображения ВПП на экране индикатора. Труды ИСУ АН ГССР. 1974წ. Стр.64-75.

О. Томарадзе, Харатишвили Н. Г.. 4. Об одном методе повышения скорости передачи данных. . Научные труды ГПИ Электросвязъ. 1976წ. N7 (189), .

თ. სუხიაშვილი. 4. Об одном подходе реализации модели коррекции семиотической системы принятия решений . Сабчота Сакартвело. 1981წ. 31-36.

მ. ტურიაშვილი, გ. მიქაძე, გ. არჩვაძე. 4. ავტომობილების საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებით. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #4 (16) გვ.3 .

И. Ахвледиани, ნ. სხირტლაძე. 4. თეძამის ანტიკლინის მაგალითზე აჭარა-თრიალეთის ვულკანოგენური და ვულკანოგენურ-დანალექი წარმონაქმნების გარდაქმნის თავისებურებანი . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2004წ. .