სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

დ. ბოსტანაშვილი. დენოტაცია და კონოტაცია არქიტექტურაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ”განათლება”. 2011წ. 1, 181-184, ISSN №1512-102X.

ა. შარვაშიძე, შარვაშიძე კ., ტაბატაძე დ., ნადირაშვილი გ., ლომიძე დ., მშვილდაძე გ.. დეპოში სატვირთო ვაგონების შეკეთების ორგანიზაციის სრულყოფა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. . 2002წ. ISSN 1512-0910. 2002. ¹# 3-4..

ვ. მენთეშაშვილი, ე. სემილეტოვა. დეტალების დამზადების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 128 გვ. ISBN 99940-14-94-3. 2004წ. .

ნ. მაისურაძე. დიალექტიკა, მეტაფიზიკა თუ თავისუფლად ვარირებადი ინტეგრალურობა.... სამეცნიერო ჟურნალი "სეუს მეცნიერებები". 2014წ. 2014, #1.

ვ. მენთეშაშვილი. დიდი ზომის მილების ნამზადების პლაზმურ-რკალური ჭრის პროცესის პარამეტრების ოპტიმიზაცია . ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N2(430). გვ. 61-71. 2000წ. .

ნ. ჟველია. დიდი მეცნიერის დიდი ნაღვაწი. . ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე’’ შრომები.. 2014წ. გვ. 41-44.

ხ. გაჩეჩილაძე, ნ. ღლონტი , გ. ინანიშვილი , თ. ბიბილური. დიდი მცხეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ოქროს ქიმიური შედგენილობა. ჟ. ,,მეცნიერება და ტექნიკა'' #10-12, გვ. 144-148. 2002წ. 0130-7061.

რ. მიშველაძე. დიდი ხელოვანის მონოლოგი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 8. გვ.. 2008წ. .

გ. წულუკიძე. დიზაინი + ერგონომიკა უდრის კომფორტს . “დიზაინ რევიუ”. 2008წ. 13.

გ. გოგია, გ. გოგია, გ.თუმანიშვილი, გ.მიქელაძე. დინამიკური გავლენა ასრიალების პროცესზე ამწევი დანადგარის ბაგირი-შკივის კვანძში. ენერგია. 2008წ. #2(46), გვ. 27-32.

ა. კლდიაშვილი. დინასტიური აზია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი“. 2015წ. №29, თბილისი, გვ.33-37 .

მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, ვ.ჭანკოტაძე. დირიხლეს ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ არეებისათვის, რომელთა საზღვრის წირებს არ აქვთ მაღალი რიგის სიმრუდე . სამეცნიერო ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. 1(37); გვ.117–120;.

ვ. ჭანკოტაძე, მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე. დირიხლეს ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ არეებისათვის, რომელთა საზღვრის წირებს არ აქვთ მაღალი რიგის სიმრუდე. სამეცნიერო ჟურნ. "ენერგია". 2006წ. N 1(37). გვ. 101-105.

ო. ტომარაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის კვლევა. საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2011წ. .

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის ადაპტური ენტროპიული კოდირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. №2 (496), გვ. 67-76.

ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე, ლ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ადაპტური დაკვანტვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2015წ. გვ. 132-137.

ჯ. ხუნწარია, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების დაკვანტვის მატრიცები. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "Georgian Engineering News". 2012წ. № 1 (61) .

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, მ. ჯღამაძე, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების ეკონომიური კოდირების მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2010წ. გვ. 285-291.

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე, მ. გოგბერაშვილი, რ. მაჩალაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების სტატისტიკური მახასიათებლები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2011წ. № 10-12 (705, 706, 707). გვ. 26-34.

ფ. ვერულაშვილი, გ.ყიფიანი, ზ.სოფრომაძე. დისკრეტული შემავსებლის მქონე სამფენოვანი პანელების გაანგარიშება სიმტკიცესა და მდგრადობაზე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. ISSN 1512-0333 N1(33) გვ.153.