სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მიქიაშვილი, ვაჩნაძე ირაკლი, ციკოლია ვახტანგ. 3D ინტერნეტის ჩამოყალიბების პერსპექტივები. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4. 2014წ. N4, 5 გვ..

მ. მაისურაძე, N.Gaxokidze, S. Tsqvitaia. 3H-benzo[b]furobenzimidazole and its derivatives. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. . 2012წ. №1. 37-39.

ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე. 3H-ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]-ბენზიმიდაზოლის ზოგიერთი ახალი წარმოებული მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობით. . 2011წ. სტუ–შრომები. №3.

მ. მაისურაძე, გახოკიძე ნ.. 3H-ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]-ბენზიმიდაზოლის ზოგიერთი ახალი წარმოებული მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობით. სტუ–შრომები. 2011წ. №3.

გ. ლოლაძე, ზ.ლომიძე. 3დ სტერეოსკოპული გადაღების განვითარების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2014წ. #2(34) გვ.40-44.

პ. სტავრიანიდი. 4. Н.Ш. Киладзе. Моделирование изображения ВПП на экране индикатора. Труды ИСУ АН ГССР. 1974წ. Стр.64-75.

О. Томарадзе, Харатишвили Н. Г.. 4. Об одном методе повышения скорости передачи данных. . Научные труды ГПИ Электросвязъ. 1976წ. N7 (189), .

თ. სუხიაშვილი. 4. Об одном подходе реализации модели коррекции семиотической системы принятия решений . Сабчота Сакартвело. 1981წ. 31-36.

მ. ტურიაშვილი, გ. მიქაძე, გ. არჩვაძე. 4. ავტომობილების საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებით. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #4 (16) გვ.3 .

И. Ахвледиани, ნ. სხირტლაძე. 4. თეძამის ანტიკლინის მაგალითზე აჭარა-თრიალეთის ვულკანოგენური და ვულკანოგენურ-დანალექი წარმონაქმნების გარდაქმნის თავისებურებანი . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2004წ. .

თ. ლომინაძე, მ. თევდორაძე. 4. მულტიმედიურ სისტემებში კლიენტთა მომსახურეობის ოპტიმიზაცია თანაბრობის კრიტერიუმით . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”საინჟინრო სიახლეები” (”Engineering News”) #3. 2005წ. .

ნ. ქავთარაძე. 4. საქართველოში მოქმედი საერთო–სახელმწიფოებრივი გადასახადები და მათი განაკვეთების ოპტიმიზაციის ძირითადი მიმართულებები. ჟ. ,,ეკონომისტი“. 2013წ. №6.

ნ. გიგაური. 4. სახელმწიფოს, რაციონალური ქცევა და კულტურული მომსახურება, საბაზრო და არა საბაზრო ასპექტები. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“, №10. 2008წ. გვ. 49-54.. . 0წ. .

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა, ქუთათელაძე ლუარა. 4. წითელი ღვინოების დამზადების ტექნოლოგიის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის საკითხები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12.

ლ. ბერიძე. 4. „მდგრადი არქიტექტურის კონცეპცია უმაღლეს არქიტექტურულ განათლებაში“ - სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. „სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. N3.

ი. ხუციშვილი. 4. „პროკურორის დასკვნითი სიტყვა, მისი მნიშვნელობა და სტრუქტურა“ . „იურისპუდენციის პრობლემები“ #1-2; 2015წ.. 2015წ. #1-2; 2015წ..

ნ. კაპანაძე, ი. ჩოგოვაძე. 4.8. ცირკულაციური პროცესების დინამიკის თავისებურებები საქართველოში ამინდის ექსტრემალური პირობების განვითარების დროს. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. 114. გვ. 126-132.

И. Схиртладзе. 401 ტიპის მუდმივი დენის 4–ღერძიანი ელმავლის ავტომატური რეკუპერაციული დამუხრუჭების მახასიათებლების ანალიზური სახე.. გამომც.ჟურნალი ,,ტრანსპორტი''№1, თბილისი,2006.. 0წ. №1, 3 გვ..

ნ. ბახსოლიანი. 41. Zv. w. I aTaswleulis pirveli naxevris kilikiis qveynis lokali-zacia asuruli lursmuli da ieroglifur-luviuri werilobiTi wyaroebis konteqstSi, . სტუ, საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. #29, გვ.105-109.

გ. ცაავა. 41. სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკის პრობლემების თეორიული ასპექტები . „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2015წ. N (11) - გვ. 38-42..