სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26158 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილი, ა. ჩუტკერაშვილი, გ. ჩიკოიძე. ლექსიკური ფუნქციები - კომბინატორული ლექსიკონის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2015წ. N 17, გვ. 98-104, „უნივერსალი“, თბილისი, ISSN 0135-0765.

С. Чупринина. ლექსიკური ჯგუფების Eექსპრესიული მეტაფორიზაცია “შენობის” ცნების მნიშვნელობის მაგალითზე.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2008წ. შრომები, 12 (122 – 126)..

ი. კუტუბიძე, კ. ქეცბაია. ლექციები რელიგიის სოციოლოგიაში, გლობალიზაცია და მსოფლიო რელიგიები. რელიგია. 2013წ. №2.

ო. გაბედავა. ლექციების კონსპექტი "მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური საშუალებები" (ნაწილი III ). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

მ. ჯავახიშვილი. ლექციებს თვალით ნანახი სჯობია. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

ვ. შუბითიძე. ლექციის აგების მეთოდოლოგიური, ზოგადპედაგოგიური და დიდაქტიკური საფუძვლები. უშიშროების აკადემიის ჟურნალი. 2001წ. N3.

ნ. ჟველია. ლეჩხუმის საკითხი XIX საუკუნის დასაწყისში. . ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება’’, #2(4), გვ. 134-139. გამომცემლობა ,,თობალისი’’. 2011წ. .

მ. წურწუმია. ლიალური წყლებიდან ნავთობპროდუქტების მიღება. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 0წ. 3 გვ..

ნ. რურუა, ზვიად გაბედავა. ლიანდაგის ზედა ნაშენის ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების ტექნიკური პარამეტრების შერჩევა ვიწროლიანდიანი რკინიგზებისათვის საქართველოს პირობების გათვალისწინებით. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”,. 2017წ. ISSN 1512-3537 #1(38). –გვ154-163. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ლ. კალაძე. ლიანდაგის მდგომარეობის პროგნოზირებისა და სალიანდაგო სამუშაოების ოპტიმიზაციის საკითხები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #2(10), გვ.12-17, ISSN.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, დ.ფანცულაია. ლიანდაგის საიმედოების ამაღლება გარე რელსის ოპტიმიზაციის შედეგად. “მშენებლობა”,. 2012წ. ISSN 1512-3936, #3(26). –გვ.20-23..

გ. თუმანიშვილი, მ.ჭელიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვნ უბანზე თვლის რელსზე მდებარეობის გავლენა ქიმის ფარდობით სრიალსა და ხახუნის გზაზე . სტუ, შრომები. 2006წ. #3 (460) .

ნ. რურუა, შ.გელაშვილი. ლიანდაგის ტემპერატურული გაგდების ძირითადი ნიშნები და მასზე გავლენის მომხდენი ფაქტორები. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”,. 2013წ. ISSN 1512-3537, #3(28).–გვ.59-66. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე. ლიანდაგის ძალური დატვირთულობის დონის შეფასების ერთიანი კრიტერიუმები და მათი განსაზღვრის მეთოდიკის შემუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #4(12), გვ. 133-138.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ბიძინა ბრეგაძე. ლიანდაგის ძალური დატვირთულობის დონის შეფასების მეთოდიკის შემუშავება სალიანდაგო მეურნეობის მართვის ოპტიმალური სტრატეგიის შერჩევის მიზნით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #4(12), გვ. 93-98.

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე. ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის სავალი ნაწილის პროფილაქტიკა . სტუ, შრომები . 2001წ. #3 (436) .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ლ. ბალავაძე. ლიანდაგისა და სალიანდაგო კონსტრუქციების ძალური დატვირთულობის დონის შეფასების მეთოდიკა მათი დაპროექტებისა და ექსპლუატაციისას. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. #4(12), გვ. 12-18.

მ. შილაკაძე, თ.ბუხნიკაშვილი. ლიანდაგმწმენდის ლენტური კონვეიერის საიმედოობის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2006წ. № 2б, ISSN 1512-3537, 84-89.

დ. როგავა. ლიასის ფიქლებში და ბაიოსის პორფირიტული წყების ქანებში ჰიდროკვანძების მშენებლობის საინჟინრო –გეოლოგიური პირობების შესახებ. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27).

ქ. ჯიჯეიშვილი. ლიბერალიზმის თანამედროვე გამოწვევები და საქართველო. ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები" . 2017წ. N37, თბილი .