სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Jangveladze, M. Kratsashvili. Asymptotic Behavior of Solution and Semi-Discrete Difference Scheme for One Nonlinear Integro-Differential Equation with Source Term. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2014წ. V.28, p.50-53.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze, A. Kratsashvili. Asymptotic Behavior of the Solution and Semi-Discrete Finite Difference Scheme for One Nonlinear Integro-Differential Model with Source Terms. Appl. Math. Inform. Mech. 2013წ. V.18, N2, p.33-44.

Z. Kiguradze. Asymptotic Property and Semi-Discrete Scheme for One System of Nonlinear Partial Integro-Differential Equations. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations, QUALITDE – 2013, Dedicated to the 100th birthday anniversary of Professor L. Magnaradze. 2013წ. p.80-82.

ო. ვერულავა. atmosferuli koroziuli agresiulobis mdgomareobaTa gamocnoba. stu-s Sromebi, #2 (385), Tbilisi. 1992წ. 4 გვერდი.

L. Chkhartishvili, T. Berberashvili. Atoms constituting nanosystems: Quasi-classical parameterization for binding energy and electronic structure calculations. Nano Studies. 2010წ. 1, 103-144.

G. Nabakhtiani, L.Chkartishvili, A.Gigineishvili, O.Tsagareishvili, D.Gabunia, Z.Rostomashvili, Sh.Dekanosidze. Attenuation of Gamma-Radiation Concomitant Neutron Absorption in Boron-Tungsten Compo-site Shields. Nano Studies. 2013წ. V.8, p.259-266.

ლ. ქისიშვილი, ნ. ნიკვაშვილი. AutoCAD -ში ბლოკის შექმნის, ჩასმის და რედაქტირების რამოდენიმე ხერხი.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #2.

ნ. ნოზაძე, გ. ჩიტაიშვილი. AUTOCAD 2012-ის ხელსაწყო ARRAY. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N 1(12) 216-225 გვ. ISSN 1512-3979.

ქ. ყაჭიაშვილი. Automated System for Water and Air Contamination Level Control.. The Georgian Journal of Genetic Ecology, . 1995წ. Vol. 1, No. 1, 35-41..

O. Tavdishvili. Automatic Classification Algorithm for Observable Data set. Institute of Cybernetics, Georgian Acad. O f Science, Tbilisi, Proceedings of the Institute of Cybernetics. 2004წ. vol.3, #1-2, pp. 136-141.

K. Kachiashvili. Automation of Research in the Field of Ecology.. Tbilisi International Center of Mathe¬ma¬tics and Informatics: Bulletin of TICMI, . 2000წ. Vol. 4, Tbilisi University Press, 6-12..

რ. სამხარაძე, Aivazov Vitali. Available End-to-end Throughput Measurement Tools. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზბული სისტემები. 2012წ. N2(13). ISSN 1512-3979, p. 123-127.

მ. სალუქვაძე. Avalanche zoning of South Caucasus. Atlas. Editor T.Chelidze . 2006წ. 16-19; 36-39.

T. Jangveladze. Averaged Model of Sum Approximation for a System of Nonlinear Partial Differential Equations. Proc. of I.Vekua Inst. Appl. Math. (in Russian). 1987წ. V.19, p.60-73.

K. Kotetishvili, Kevanishvili G.Sh.Kevanishvili I.G.. Axial Distribution of Current on the Surfase of Dipole. Georgian Engineering News, . 2005წ. №1, pp 14-18.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, Churchelauri, Gogaladze. Axsymmetric oscillations of cylinders from material with various parameters of nucleus of shear and volumetric relaxtion. scientific journal of ifto MM ’’problems of mechanics’’. 2009წ. issn1512-0740, .

ო. გელაშვილი, ნიაური თ., პაიაშილი ნ.. Aავტომობილების დაგვა-გარეცხვის სამუშაოების ორგანიზაცია და მეთოდოლოგია . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2009წ. #2, გვ.11.

დ. ღუღუნიშვილი. B-qlorogenini da misi mcenareuli wyaroebi. Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti i. quTaTelaZis sax. farmakoqimiis instituti saq. farmacevtTa asociacia saq. Sromisa da soc. dacvis saministro farmacevtTa I saerTaSoriso kongresis Tezisebi . 2002წ. 30.

თ. სუპატაშვილი. BaCrO4 და BaSO4 სუსპენზიების შედარებითი დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. #6, .

ლ. ბალანჩივაძე. bagirovani armaturisa da wvrilmarcvlovani betonis SeWidulobis simtkicis gamokvleva WinaswardaZabul konstruqciebSi. saqarTvelos saavtomobilo-sagzao instituti, Sromebi 3. 2007წ. ISSN.1512-1003გვ.174–177.