სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლომიძე. 42. რესპონდენტი-მხატვრული სიტყვის ოსტატი(ოთარ ჭილაძის დიალოგებიდან)- . ,,საისტორიო ვერტიკალები“-სტუ სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. . 2015წ. .გვ.141-149.

გ. ცაავა. 43. ვენჩურული ბიზნესის განვითარება ინოვაციების დაფინანსების მნიშვნელოვანი საშუალებაა. . „უნივერსალი“. 2015წ. გვ. 246 – 251..

გ. ცაავა. 45. ინფლაციური და კვლავწარმოებითი პროცესები: ურთიერთმოქმედებისა და ურთიერზემოქმედების თავისებურებები.. „სეუ და მეცნიერება“,. 2015წ. N 2 (2), გვ. 19 – 28..

გ. ბედუკაძე, ე. მეძმარიაშვილი, ვ. გოგილაშვილი. 48 m malis mqone gasaSleli xidis kinematikuri analizi da konstruqcia. samecn-teqn Jurnali „mSenebloba“, #1(12) Tb. 2009. 2009წ. .

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ვ. გოგილაშვილი, ნ. წიგნაძე, გ. ბედუკაძე, ნ. სირაძე, გ. მეძმარიაშვილი. 48 მეტრი მალის მქონე გასაშლელი ხიდის კინემატიკური ანალიზი და კონსტრუქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #1(120), გვ. 6-17, თბილის. ISSN 1512-3936.

ე. მეძმარიაშვილი, ე.გოგილაშვილი, გ.მეძმარიაშვილი. 48 მეტრი მალის მქონე გასაშლელი ხიდის კინემატიკური ანალიზი და კონსტრუქცია. მშენებლობა. 2009წ. N1(12).

ე. მეძმარიაშვილი. 48 მეტრი მალის მქონე საიერიშე ხიდი. სტუ.შრომები. 2008წ. N 4(470) 4გვ..

გ. ცაავა. 48. ცნებები „ვალუტა“ და „ფულადი ერთეულის“ განმარტებების სადისკუსიო პრობლემები. . „სეუ და მეცნიერება“. 2015წ. N 2 (2), გვ. 97 – 105..

N. Gamsaxurdia. 5. The Civil Rights Movement’s impact on Other Social Movements”.. IBSU Scientific Journal in Humanities Vol.1. 0წ. Issue 3.2013 .

ი. სიგუა. 5. D. Natrosvili, The Mixed boundary value problems of the Thermoelastic pseudo-oscillations. Bulletin of the Georgian Academy of sciences 155(1997), No 1,31-36;. . 1997წ. .

И. Ахвледиани, ზ. კილასონია.. 5. გიშრის წოლის ფორმები და ტექსტურა სხვადასხვა სედიმენტაციურ აუზებში . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. .

ს. თავბერიძე. 5. ინდივიდის, სამოქალაქო საზოგადოების და სახელმწიფოს მიმართება.. (ჯ.ლეჟავას სახ. მეცნიერებათა მრავალპროფიიანი საერთაშორისო აკადემიის ანთოლოგია. 2014წ. ტ. III, 4 გვ..

მ. მილაშვილი. 5. ინდივიდუალური საცხოვრებელი პანსიონატების მშენებლობის პერ- სპექტივა საქართველოს საკურირტო რაიონებში. . არქიტექტურა და მშენებლობა. . 1991წ. თბ.1991 # 7/ (23).

ნ. ქავთარაძე. 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურა და დინამიკა 1995-2004 წწ.. ჟ. ,,ეკონომიკა“. 2005წ. №11.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 5. ფერმენტაციული დამუშავების გავლენა ყურძნის დურდოსა და წვენის შაქრიანობაზე. . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12.

ნ. გიგაური. 5. ხელოვნების ორგანიზაციათა ძირითადი ფონდების თავისებურებების სპეციფიკა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. №8. 2010 წელი. გვ. 71-73. . 0წ. .

ი. ხუციშვილი. 5. „გამოძიების ინსტიტუტი, გამომძიებლის როლი და სამართლებრივი სტატუსი საქართველოში“ . „იურისპუდენციის პრობლემები“ #1-2; 2015წ.. 2015წ. #1-2; 2015წ..

ლ. ბერიძე. 5. „ფერი-კომუნიკაცია არქიტექტურულ სივრცეში სკოლების მაგალითზე“ . „არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. N5.

გ. ბედუკაძე, ე. მეძმარიაშვილი. 51 Deployable 48 m span assault bridge.. Problems of Mechanics. International Scientific Journal ISSN 1512-0740, #2(31)/2008, p.24-38. 2008წ. .

გ. ცაავა. 51. სახელმწიფოს ფინანსური - ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის სრულყოფის საკითხები. . „სეუ და მეცნიერება“. 2015წ. N 2 (2), გვ. 167 – 178. .