სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. აბაშიძე. დისკრეციული დევნა სისხლის სამართლის პროცესში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. ტომი III, .

მ. ჩინჩალაძე. დისპროპორცია, რომელსაც ქმნის საბაზრო ეკონომიკურ-ურთიერთობათა სისტემა. "ეკონომიკა". 2008წ. #9. გვ.64-69.

ლ. მეტრეველი, ქადირ ილდირიმ. დისტანციური განათლების სისტემის მენეჯმენტის კლევის კონცეფცია. „ინტელექტი“. 2011წ. N1(39), გვ. 66-68.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლება უმაღლეს სკოლაში. „ინტელექტი“. 2005წ. N3(23).

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლებაში გამოყენებული მოძრავი წარმოდგენის „სლაიდშოუს) მომზადების დიალექტიკური კონცეფცია. „ინტელექტი“. 2006წ. N2(25), 272-274.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების დანერგვის მეთოდური ასპექტები. „საზრისი“, შრომების კრებული, ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. 2005წ. N17, გვ. 178-181.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების ზოგიერთი მეთოდური ასპქეტები. „ინტელექტი“. 2006წ. N3(26), გვ. 158-160.

ლ. მეტრეველი, მეჰმედ სალიფ. დისტანციური სწავლების საგანმანათლებლო რესურსების ეფექტური გამოყენების მენეჯმენტი. „ინტელექტი“. 2011წ. N1(39), გვ. 89-92.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების ფსიქო-პედაგოგიკური ასპექტები. „ინტელექტი“. 2007წ. N1(27), გვ. 120-122.

ზ. გაბისონია. დოკუმენტური აკრედიტივის ხელშეკრულების არსი. თემიდა. 2011წ. N3 (7).

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. დოლზე დახვეული დრეკადი მილების "კოლტუბინგური" საბურღი დანადგარი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გვ.88–101.

ი. გოგუაძე. დოლზე დახვეული დრეკადი მილების CT დანადგარებით ჰორიზონტალური ლულის ბურღვისა და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს სარეცხი სითხის შერჩევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #140, 106-112 გვ..

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. დოლზე დახვეული დრეკადი მილების "კოლტუბინგური" საბურღი დანადგარი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, 88-101 გვ..

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, ლ. ქრისტესიაშვილი. დრეკად ინერციის ფუძის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. #2(29).

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. ISSN 1512-3936, N 3(22), 27-32, თბილისი.

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადი სისტემების რხევები იმპულსების მოქმედებისას. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N 3(449).

ვ. ლომიძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია. დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი ამოცანის ამოხსნის ახალი მათემატიკური მოდელის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. .

შ. კუპრეიშვილი, ი. ყრუაშვილი. დრენებს შორის მანძილზე ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის გავლენა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. . 2002წ. საქართველოს განათლების სამინიტრო, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი გვ. 332-335.

მ. ჩხაიძე. დროითი (TDM) და ტალღური (WDM) მულტიპლექსირების სისტემების შედარება ენერგეტიკული პოტენციალის მიხედვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები.. 2011წ. №1(10), გვ. 286-289..

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადაშვილი. დროის ეფექტური მართვა ორგანიზაციებში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #5 გვ. 34–37.