სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ზაქაიძე, ვ. შურღაია. მრავალწლიანი ნალექების უზრუნველყოფის მრუდის გამოთვლა და აგება კოლხეთის პირობებისათვის. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ 96-98.

ს. ბლიაძე. მრავალწლიანი ნარგავების გაშენებასა და ექსპლოატაციაზე გაწეული ინვესტიციების გამოყენების ანალიზი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII.

ვ. შურღაია, ი. ზაქაიძე. მრავალწლიური ნალექბის უზრუნველყოფის მრუდის აგება კოლხეთის პირობებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2005წ. გვ.96-98.

. მრავალწლოვანი სამკურნალო მცენარეების გენეტიკური რესურსი საქართვეელოში. სსმმ აკადემია, ,,საქართვე- ლოს მცენარეთა მრავალწლო-ვანი კულტურებისა და სახე-ობების გენეტიკური რესურსე-ბი“ გ. ,,აგრო“, თბილისი. 2015წ. თბილისი, გ. 32-37.

თ. ბჟალავა, მ. ცირეკიძე. მრავალჯერიონიზირებული ატომების სპექტრალური მახასიათებლების როლი მართვადი თერმობირთვული რეაქციების განხორციელებაში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-20-009-0, გვ. 240-244.

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა. მრავალჯერიონიზირებული ატომების სპექტრალური მახასიათებლების როლი მართვადი თერმობირთვული რეაქციების განხორციელებაში. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. მოხსენებათა კრებული.. 2011წ. თბილისი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 240-244. .

ლ. სამსონაძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი. მრავლობითის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მორფოლოგიურ პროცესორში. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”. თეზისები. 2011წ. გვ. 20-24..

ნ. ამირეზაშვილი, , ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. მრავლობითის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მორფოლოგიურ პროცესორში. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”. თეზისები. 2011წ. გვ. 20-24..

რ. გიორგობიანი, თ ხმელიძე, ნ.ბერიშვილი. მრგვალი განივკვეთის მქონე ღეროების გრეხის უნივერსალური განტოლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. № 3 .

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, თ. ხმელიძე. მრგვალი განივკვეთის მქონე ღეროების გრეხის უნივესალური განტოლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. № 3.

ე. გვენეტაძე. მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო(რეცენზია). საისტორიო ვერტიკალები, #18. 2009წ. .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას (bovista nigrescus (pers)) ქიმიური შესწავლა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7, (4), 425-428 .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას (bovista nigrescus (pers)) წინასწარი ანალიზი. სოკოს სპორებიდან მიღებული პეტროლეინეთერიანი და სპირტიანი ფრაქციების სავარაუდო შემცველობა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2007წ. ტ.7, (4), 422-424 .

ი. ამანათაშვილი, დავით შანიძე, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი,. მრეწველობა და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის. განვითარებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. N2(33) . გვ. 116-127.

თ. ხმელიძე, გ.ქავთარია, თ.ვანიშვილი, ი.ხმელიძე. მრეწველობაში გამოყენებული ტყის პროდუქტების გაფართოების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4(27) გვ:57-62 2012.

ი. ამანათაშვილი, ნანა ელაშვილი. მრეწველობაში ინვესტიციების მოზიდვაზე მოქმედი მიკრო და მაკროეკონომიკური ფაქტორების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N3 (40) .

გ. ტყეშელაშვილი, კუპატაძე ზ.. მრეწველობის განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2015წ. 2.

ნ. დიასამიძე, კ. მელაძე, შ. ინასარიძე. მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე . აგრარული უნივერსიტეტი, შრომათა კრებული, . 2009წ. ტ.2, #4(49).

ნ. დიასამიძე, კ. მელაძე, შ. ინასარიძე. მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე . საქართველოში აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. შრომათა კრებული, ტ.2, #4(49), .

ლ. იონათამიშვილი, დ.დავითულიანი. მრეწველობის მდგრადი და უსაფრთხო განვიტარების თანამედროვე შედეგები და კრიტერიუმები. გორის მრავალპროფილიანი მცირე აკადემია, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, . 2007წ. 0,3.ნ.თ..