სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი, დავით შანიძე. მათემატიკური მეთოდები, როგორც სტრატეგიული ანალიზის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და მისი პრექტიკული გამოყენების ასპექტები ეკონომიკაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2015წ. N4(32) გვ. 31-39. .

კ. ფხაკაძე, ს. შინჯიკაშვილი. მათემატიკური მეთოდებით აგებული ქართული - ფრანგულ - ინგლისური შინაარსულად მთარგმნელი სისტემის პირველი საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).

ნ. დიასამიძე, ჯ. იოსებიძე, თ. მჭედლიშვილი, ჯ. ჯავახიშვილი. მათემატიკური მოდელების დამუშავება შიგაწვის ძრავის სიმძლავრითი, საწვავ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური მაჩვენებ-ლების ამაღლებისათვის აირგანაწილების ფაზების ოპტიმიზირებით. . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3 .

ნ. ყავლაშვილი, ვ. გაბისონია. მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზირებისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 10. 2010წ. #4 გვ. 164-165.

მ. ნადირაძე. მათემატიკური მოდელირებისა და იდენტიფიკაციის მეთოდების აუცილებლობა გეოდინამიკური სისტემების შესწავლის პროცესში. ჟურ. „ენერგია“. 2013წ. №2(66), გვ. 101-103, ISSN1512-2012.

გ. ყირმელაშვილი, ლ. ბერიძე. მათემატიკური პროგრამირების არაწრფივი ამოცანები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N 1(16), თბილისი. 2010წ. გვ. 36-44.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი, თ. ბერიანიძე. მათემატიკური ფიზიკის რთული სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა სამცვლადიანი განტოლებებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. No.1 (vol. 81) .

რ. გოგიბერიძე, მიხეილ გვერდწითელი. მათემატიკური ქიმიის განვითარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. განათლება . 2015წ. N2 (13), გვ. 186-189.

მ. გოცაძე, ნ.მუხიგულაშვილი ვ. კუპრაძე. მაიზოლირებელი პირა¬პი-რის მინიმალური დასაშ-ვები წინაღობის სიდიდის განსაზღვრის მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორ-ტი. 2012წ. #1-2 (45-46), 2012.

ი. კუტუბიძე. მაინც რა არის გლობალიზაცია?. საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. №29.

მ. კობახიძე. მაკე მაწოვარა ნეზვისა და ძუძუთა გოჭებისათვის საკვები პრეპარატი CП-1-ის შემუშავება, მისი სამკურნალო-პროფილაქტიკური და კვებითი თვისებები. საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2001წ. №8 გვ. 128-131.

. მაკოპირებელი როტორული სახეხი ჩარხის მოთვალთვალე ამძრავი აპროქსიმაციული მოდელები. ჟურნალი ,,ტრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. 1(13) 100-108.

ბ. ლომიძე. მაკოპირებელი ჩარხის ამძრავის ჰიდრომექანიკური სისტემის მოდელების აგების საკითხისადმი. ჟურნალი ,,ტრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. 1 (13) 121-129.

თ. ჯაგოდნიშვილი. მაკორექტირებელი სწავლების თეორია და მეთოდოლოგია პროფესორ ბორის იმნაძის კვლევებში (დაბადებიდან 80 წლისათვის გამო). სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2012წ. №3 (6), გვ. 18-24.

ე. შაკიაშვილი, თამარ მებუკე, ივანე ჯაგოდნიშვილი, თემურ ჯაგოდნიშვილი. მაკორექტირებელი სწავლების თეორია და მეთოდოლოგია პროფესორ ბორის იმნაძის კვლევებში (დაბადების 80 წლისთავის გამო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N3(6), გვ. 18-24.

დ. კვარაცხელია, ელისო ლანჩავა,. მაკროეკონომიკის სასწავლო კურსის სწავლების ძირითადი ასპექტები. ”სოციალური ეკონომიკა“, (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები).. 2010წ. #1, 91-99.

ვ. ზეიკიძე, დ.ბაიდაური, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძზზე. მაკროეკონომიკური რეგულირების პრიორიტეტები. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2016წ. #4, 2016.

დ. კვარაცხელია. მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფა და ეკონომიკური ზრდა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ”საქართველოს სოციალურ-კონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები“. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.. 2008წ. გვ.: 174-180. ISBN 978-9941-0-1316-4.

თ. კვაბზირიძე. მაკროეკონომუკური გარემოს განვითარების ტენდენციები საქართველოში. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. . 2016წ. .

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი, ი როდონაია. მაკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (9). 2006წ. .