სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თოხაძე მ.. მაგარი რომისებური სასმელის "წიწამური" ქიმიურ-ტექნოლოგიური პარამენრების დამუშავება. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 127-129.

შ. მესტვირიშვილი, ო. გიორგობიანი, ნ. აზარიშვილი. მაგისტრალურ გაზსადენებში აკუმულირებული გაზის რაოდენობით გამოწვეული დანაკარგები. "ენერგია". 2002წ. #1.

ლ. მახარაძე, ნ. ხუნდაძე, ვ. გელაშვილი. მაგისტრალურ მილსადენებში ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობის ფიზიკურ-მექანი-კური თვისებების ტრანსპორ-ტირების გარემოსაგან დამო-კიდებულებით ცვალებადოის კვლევა სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათი გავლენის მიზნით . ”სამთო ჟურნალი”, #1(35), თბილისი, . 2015წ. #1(35)გვ.36-40.

ნ. ხუნდაძე, ლ. მახარაძე, ვ. გელაშვილი. მაგისტრალურ მილსადენებში ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ტრანსპორტირების გარემოსაგან დამოკიდებულებით ცვალებადობის კვლევა სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათი გავლენის მიზნით. "სამთო ჟურნალი". 2015წ. 2(35) გვ. 36-40.

ი. გოგუაძე, ბახტაძე ჯ., ანჯაფარიძე ტ.. მაგისტრალურ მილსადენზე ოპტიკური ბოჭკოს ლაბირინთული სპირალისებრი დახვევის მეშვეობით დაზიანების კერების დადგენის მათემატიკური უზრუნველყოფა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #20, გვ. 66-72.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალურ ნავთობგაზსადენე-ბზე ავარიის შედეგად მდინარის ესტუარებში შესაძლო ეკოლოგიური სტრესების პროგნოზირება.. ენერგია . 2011წ. N1(57), .

ი. ბერძენიშვილი. მაგისტრალური გაზსადენის დაცვა დაინდუქციებული დენების ზემოქმედებისაგან. Business-Engineering. 2014წ. № 3, გვ. 185-186.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების ავარიული გაგლეჯვისას, გრუნტში დეპრესიის წირის აგების კონკრეტული შემთხვევების განხილვა. ინტელექტი. 2012წ. #1(42) .

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების ავარიული გაგლეჯვისას, გრუნტში დეპრესიის წირის აგების კონკრეტული შემთხვევების განხილვა. ენერგია . 2012წ. #1(42) .

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი. მაგისტრალური მილსადენების ავარიული პროგნოზირება. სტუ, "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. №2(2),2007 წ. გვ.60-63.

დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების მდინარეების წყალქვეშა გადასასვ-ლელების გარემოსდაცვითი-ღონისძიებების ეკოლოგიურ–ეკონომიკური ანალიზი და პროდუქტით დაბინძურებისაგან დაცვის ხერხების ანალიზი. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ლ. შატაკიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების მდინარეების წყალქვეშა გადასასვ-ლელების გარემოსდაცვითი-ღონისძიებების ეკოლოგიურ–ეკონომიკური ანალიზი და პროდუქტით დაბინძურებისაგან დაცვის ხერხების ანალიზი. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ლ. შატაკიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების მდინარეების წყალქვეშა გადასასვ-ლელების გარემოსდაცვითი-ღონისძიებების ეკოლოგიურ–ეკონომიკური ანალიზი და პროდუქტით დაბინძურებისაგან დაცვის ხერხების ანალიზი. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენების მდინარის წყალქვეშა გადასასვლელებზე ავარიების შედეგად რისკფაქტორების, საიმედოობის და კალაპოტური პროცესების პროგნოზირება. ინტელექტი. 2012წ. #3(44) .

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების ტექნიკური დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები (მილშიდა დიაგნოსტიკა). ენერგია . 2015წ. 1(73)/.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მაგისტრალური მილსადენის ავარიული გაგლეჯისას, გრუნტში დეპრესიის წირების აგების და მდინარეებში ჩაღვრილი პროდუქტის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკის შემუშავება.. ენერგია . 2011წ. N4(60), .

ლ. მახარაძე, ვ. გელაშვილი, ს. სტერიაკოვა. მაგისტრალური ნავთობ-სადენების და ნავთობპროდუქტ-სადენების ექსპლუატაციის საიმედოობის ანალიზი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი არსებული სისტემების მაგალითზე. ”სამთო ჟურნალი”, #1(35), თბილისი, . 2016წ. #1(35),გვ.41-48.

დ. გურგენიძე. მაგისტრალური ნავთობსადენების წყალქვეშა გადასასვლელებზე კალაპოტური პროცესების პროგნოზირება. ენერგია. 2006წ. №1 თბილისი.

დ. გურგენიძე. მაგისტრალური ნავთობსადენების, წყალქვეშა გადასასვლელების დიაგნოსტიკისა და კონტროლის ოპტიმალური დროის მომენტების შერჩევა. ენერგია. 2005წ. №2 თბილისი.

ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური. მაგისტრალური წყალსადენის ტექნიკურ-ეკონომიკური ანგარიშის მათემატიკური მოდელი. ენერგია. 2006წ. #2(38), თბილისი, გვ. 143-149.