სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შაკიაშვილი, თამარ მებუკე, ივანე ჯაგოდნიშვილი, თემურ ჯაგოდნიშვილი. მაკორექტირებელი სწავლების თეორია და მეთოდოლოგია პროფესორ ბორის იმნაძის კვლევებში (დაბადების 80 წლისთავის გამო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N3(6), გვ. 18-24.

დ. კვარაცხელია, ელისო ლანჩავა,. მაკროეკონომიკის სასწავლო კურსის სწავლების ძირითადი ასპექტები. ”სოციალური ეკონომიკა“, (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები).. 2010წ. #1, 91-99.

ვ. ზეიკიძე, დ.ბაიდაური, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძზზე. მაკროეკონომიკური რეგულირების პრიორიტეტები. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2016წ. #4, 2016.

დ. კვარაცხელია. მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფა და ეკონომიკური ზრდა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ”საქართველოს სოციალურ-კონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები“. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.. 2008წ. გვ.: 174-180. ISBN 978-9941-0-1316-4.

თ. კვაბზირიძე. მაკროეკონომუკური გარემოს განვითარების ტენდენციები საქართველოში. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. . 2016წ. .

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი, ი როდონაია. მაკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (9). 2006წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მაკროსტრუქტურის ცნება და დარგობრივი ტექსტის მაკროსტრუქტურის მარკერები. . საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 2011წ. N3(481).

ზ. ვაშაკიძე. მალთუსი, ნეომალთუსიანელობა და ერთსქესიანი ქორწინება. ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, . 2013წ. #28, 149-159 გვ..

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. მალფატის ამოცანის ამოხსნა AutoCAD-ის დახმარებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. #2(33) 2015წ. გვ.148-155, ISSN 1512-3537.

პ. ქენქაძე, (ჯ. მორჩილაძე, ტ. კოტრიკაძე, ი. ჯაფარიძე. მალფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვის სრულყოფის აქტუალური საკითხები . თბილისი, სამეცნი–ერო–ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2014წ. #2, gv. 31-36, 2014 წ..

მ. კაპანაძე. მალღობლების შესაყვანად გამოყენებული ნედლეული ძველ ქართულ მინებში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა:. 2000წ. N 2 (4), 3 გვ..

შ. ბოსტანაშვილი. მამ(ლ)ის ჩრდილი და ჩრ/დილის მამალი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ”კრიტიკა”. 2010წ. 5, ISSN 0206-5746.

შ. ბოსტანაშვილი. მამ(ლ)ის ჩრდილი და ჩრ/დილის მამალი (წერილი მეორე). შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ”კრიტიკა”. 2011წ. 6, 154-171, ISSN 0206-5746.

ზ. კვეტენაძე. მამაკაცი ფემინიზმში. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული "მსოფლიო და გენდერი". 2013წ. N2.

რ. მიშველაძე. მამულიშვილის ომრი. . ,,მწერლის გაზეთი’’, #8, 7 გვ.. 2009წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. მან არქაული მოთხრობითი ბრუნვის ნიშანი ქართულში სუფიქსოიდის ფუნქციით. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #1 (16), 61-64.

თ. ცინცაძე, თ. ბიკაშვილი. მანგამუმის ინტოქსიკაციის გავლენა ვირთაგვას თავის ტვინის ზოგიერთი უბნის ასტროციტების სტრუქტურულ ორგანიზაციაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2004წ. ტ.4. №4.

თ. ცერცვაძე, ო. მიქაძე ბ. გოგიჩაიშვილი თ. ბუჩუკური. მანგანუმ-სილიციუმ-ალუმინიანი კომპ¬ლექ¬სური ლიგატუ¬რების მიღება. სტუ-ს შრომები . 1998წ. N 3(419).

ი. ბაზღაძე. მანგანუმი, დამჟანგავი ფერმენტების კოფაქტორი.. თდასუ ,,აღმაშენებელი” პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, №7, ISSN 1512-2581, გვ.62-65.

ნ. ბუჩუკური, ნ. ტაბლიაშვილი. მანგანუმიანი პიგმენტების მიღება მანგანუმის კარბონატული მადნის ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. თბილისი.ტ.11, №4, გვ.445-449.