სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ნადირაძე. მათემატიკური მოდელირებისა და იდენტიფიკაციის მეთოდების აუცილებლობა გეოდინამიკური სისტემების შესწავლის პროცესში. ჟურ. „ენერგია“. 2013წ. №2(66), გვ. 101-103, ISSN1512-2012.

გ. ყირმელაშვილი, ლ. ბერიძე. მათემატიკური პროგრამირების არაწრფივი ამოცანები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N 1(16), თბილისი. 2010წ. გვ. 36-44.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი, თ. ბერიანიძე. მათემატიკური ფიზიკის რთული სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა სამცვლადიანი განტოლებებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. No.1 (vol. 81) .

რ. გოგიბერიძე, მიხეილ გვერდწითელი. მათემატიკური ქიმიის განვითარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. განათლება . 2015წ. N2 (13), გვ. 186-189.

მ. გოცაძე, ნ.მუხიგულაშვილი ვ. კუპრაძე. მაიზოლირებელი პირა¬პი-რის მინიმალური დასაშ-ვები წინაღობის სიდიდის განსაზღვრის მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორ-ტი. 2012წ. #1-2 (45-46), 2012.

ი. კუტუბიძე. მაინც რა არის გლობალიზაცია?. საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. №29.

მ. კობახიძე. მაკე მაწოვარა ნეზვისა და ძუძუთა გოჭებისათვის საკვები პრეპარატი CП-1-ის შემუშავება, მისი სამკურნალო-პროფილაქტიკური და კვებითი თვისებები. საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2001წ. №8 გვ. 128-131.

. მაკოპირებელი როტორული სახეხი ჩარხის მოთვალთვალე ამძრავი აპროქსიმაციული მოდელები. ჟურნალი ,,ტრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. 1(13) 100-108.

ბ. ლომიძე. მაკოპირებელი ჩარხის ამძრავის ჰიდრომექანიკური სისტემის მოდელების აგების საკითხისადმი. ჟურნალი ,,ტრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. 1 (13) 121-129.

თ. ჯაგოდნიშვილი. მაკორექტირებელი სწავლების თეორია და მეთოდოლოგია პროფესორ ბორის იმნაძის კვლევებში (დაბადებიდან 80 წლისათვის გამო). სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2012წ. №3 (6), გვ. 18-24.

ე. შაკიაშვილი, თამარ მებუკე, ივანე ჯაგოდნიშვილი, თემურ ჯაგოდნიშვილი. მაკორექტირებელი სწავლების თეორია და მეთოდოლოგია პროფესორ ბორის იმნაძის კვლევებში (დაბადების 80 წლისთავის გამო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N3(6), გვ. 18-24.

დ. კვარაცხელია, ელისო ლანჩავა,. მაკროეკონომიკის სასწავლო კურსის სწავლების ძირითადი ასპექტები. ”სოციალური ეკონომიკა“, (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები).. 2010წ. #1, 91-99.

ვ. ზეიკიძე, დ.ბაიდაური, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძზზე. მაკროეკონომიკური რეგულირების პრიორიტეტები. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2016წ. #4, 2016.

დ. კვარაცხელია. მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფა და ეკონომიკური ზრდა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ”საქართველოს სოციალურ-კონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები“. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.. 2008წ. გვ.: 174-180. ISBN 978-9941-0-1316-4.

თ. კვაბზირიძე. მაკროეკონომუკური გარემოს განვითარების ტენდენციები საქართველოში. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. . 2016წ. .

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი, ი როდონაია. მაკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (9). 2006წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მაკროსტრუქტურის ცნება და დარგობრივი ტექსტის მაკროსტრუქტურის მარკერები. . საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 2011წ. N3(481).

ზ. ვაშაკიძე. მალთუსი, ნეომალთუსიანელობა და ერთსქესიანი ქორწინება. ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, . 2013წ. #28, 149-159 გვ..

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. მალფატის ამოცანის ამოხსნა AutoCAD-ის დახმარებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. #2(33) 2015წ. გვ.148-155, ISSN 1512-3537.

პ. ქენქაძე, (ჯ. მორჩილაძე, ტ. კოტრიკაძე, ი. ჯაფარიძე. მალფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვის სრულყოფის აქტუალური საკითხები . თბილისი, სამეცნი–ერო–ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2014წ. #2, gv. 31-36, 2014 წ..