სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. თევზაძე. "კონფლიქტური სიტუაციები თბილისის საზოგადიებრივ სივრცეებში _ მიზეზები და შედეგები". გამომცემლობა გეოპრინტი, კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2003წ. #2 (სპეციალური გამოცემა)ISSN 1512-0619.

შ. ფაფიაშვილი. "კრიმინალისტიკის საგნის არსისა და იურიდიული ბუნების სწორად გაგებისათვის". ჟურნალი „მეცნიერება და პრაქტიკა“, . 2010წ. #2 გვერდი 54-59.

შ. ფაფიაშვილი. "კრიმინალისტიკური ტაქტიკის ცნების, არსისა და მნიშვნელობის სწორად გაგებისათვის". ჟურნალი. „ცხოვრება და კანონი“ . 2008წ. # 2 გვერდი 6-9, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაციის თეორია და პრაქტიკა". საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული : „გლობალიზაცია და ეკონომიკურ – სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში“ . 2010წ. გვერდი 174-181.

ჯ. ჯანაშია. "კრიმინოლოგიური კვლევის როლი რეგიონალური პრობლემების გადაწყვეტაში". გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,კრიმინოლოგი” . 2010წ. #1 (5), 22-28 გვ, თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე, გ. ვარშალომიძე, მ. სამადაშვილი, ი. გოგუაძე. "მილსადენების სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი ბოჭკოვან–ოპტიკური გადამწოდებით (თანამედროვე მდგომარეობა და განვითრების ტენდენციები)". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #19.

მ. ფოჩხუა. "მოსაზრებანი თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების პრობლემების შესახებ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N4(19) გვ.23-28.

მ. ფოჩხუა. "მტკვრის სანაპიროების არქიტექტურულ-მხატვრული იერსახის ფორმირების პრობლემები თბილისში". მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2002წ. 2(13)გვ.230-233.

ე. ქრისტესიაშვილი, დ. ჯიბლაძე. "ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "მშენებლობა" . 2009წ. №5, გვ. 132-139.. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, პერიოდული- სამეცნიერო ჟურნალი “აღმაშენებელი” . 2009წ. #5, .

ე. გვენეტაძე. "ნავთობის გეოპოლიტიკა" სამხრეთ კავკასიაში. საისტორიო ვერტიკალები, # 16. 2008წ. .

კ. ბზიშვილი. "ნოვაცია გირავნობისა და იპოთეკის სამართლებლივ ინსტიტუტებში". ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2012წ. #1 (17) , თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "პედაგოგთა მიდგომები კრიმინოლოგიაში". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2008წ. #1(2) გვერდი 5, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "პედაგოგიკა - დანაშაულობის პრევენციის ეფექტური მექანიზმი". რომან შენგელია 70 - საიუბილეო კრებული „სამართლის პრობლემები“. 2012წ. გვერდი 7,თბილისი.

ნ. ლომიძე. "პერსპექტივები რუსეთ- საქართველოს სამომავლო ურთიერთობის შესახებ". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. N20, გვ28-32 ISSN 1512 4959.

მ. დარჩაშვილი. "პირველი მსოფლიო ომი და ეროვნულ ურთიერთობათა საკითხი საქართველოში". საისტორიო ალმანახი "კლიო". 2004წ. #24, 13 გვერდი.

ი. გაბისონია. "პოლიტიკურ იდეათა და იდეოლოგიათა კლასიფიკაცია". "თემიდა". 2008წ. #1(3) 69-78.

ა. ტალიაშვილი. "რამდენიმე საკითხი ქარულ-პოლიტიკური აზროვნების ევროპული გზით განვითარების ისტორიიდან". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2011წ. თბილისი.

თ. ბაციკაძე. "როგორ გაცხდეთ ადამიანი". "ბიზნეს -ინჟინერინგი"სტუ-ს ყოველკვარტალური სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2013წ. №4-6.

ჯ. ჯანაშია. "რუსეთ- საქართველოს ურთიერთობის ისტორიულ-პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, . 2009წ. #11, 5-15 გვ თბილისი.

ი. გაბისონია. "საბაჟო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევები და მისი პრევენციის ასპექტები,". "თემიდა". 2012წ. .