სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცაავა. 53. ირვინგ ფიშერის ფულის მასის გაანგარიშების ფორმულის კორექტივის მიზანშეწონილობის შესახებ. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული . 2015წ. , № 3, ტიომი VIII, - გვ. 9 – 25..

გ. ცაავა. 55. „ფულის“ და „ფინანსების“ კატეგორიების ურთიერთკავშირის სადისკუსიო პრობლემები.. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2015წ. გვ. 80 – 85..

გ. ცაავა. 56. გრძელვადიანი დაკრედიტების საინვესტიციო ხასიათის ბანკების აუცილებლობა და გრძელვადიანი ვალის - ობლიგაციების მეშვეობით დაფინანსების თავისებურებები . „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. გვ. 20 – 24..

გ. ცაავა. 58. კომერციული ბანკის აქცეპტისა და დებიტორული დავალიანების დაფინანსების მეთოდების თავისებურებები. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ შრომების კრებული . 2015წ. გვ. 72 – 84.

გ. ცაავა. 59. ფულის დროითი ფასეულობა და ვალუტისნგაცვლითი კურსის გაანგარიშების თავისებურებები . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2015წ. გვ. 84 - 93. .

ი. სიგუა. 6. D. Natrosvili, G. Sadunishvili, Some remarks concerning Jones eigenfrequencies and Jones modes. Georgian Mathematckal Jornal.Volume 12(2005), Number 2,337-348.. . 2005წ. .

ნ. დიასამიძე, Г. Таборидзе, Д. Дзоценидзе;. 6. Исследование возможности повышения полноты сгорения топлива в двигателе внутренного сгорения применением двухочагового зажигания. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3.

ზ. გურამიშვილი. 6. Принцип стилистической обработки текста при техническом переводе . Академия образовательных наук Грузии Приложение к журналу «Вестник». 2008წ. Труды, 8, стр 239-244.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 6. ამინომჟავბის ცვლილებები ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავებისა და დამწიფება – დაძველების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

მ. მილაშვილი. 6. ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები მაღალმთიანი რეგიონებისათვის. . საქ.სოფ.მეურ.მეც.აკადემია. ს.კ.სამუშაოთა ანგარიშის კრებული. . 1996წ. თბ.1996წ..

ს. თავბერიძე. 6. პოლიტიკური რეკლამა და ინდივიდი . აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებლი. 2015წ. XXXVII ტ. გვ.4.

ნ. გიგაური. 6. შემოქმედებითი შრომა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. გვ. 73-75.. . 0წ. .

ი. ხუციშვილი. 6. „გამოძიების ორგანიზაციულ – სამართლებრივი თავისებურებები“ . „იურისპუდენციის პრობლემები“ #1-2; 2015წ.. 2015წ. #1-2; 2015წ..

თ. სუხიაშვილი. 60. სტუდენტური სესხების გაცემისა და მისი დაფარვის მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავება,. სტუ-ს შრომები, 2011, გვ. 81-83.. 0წ. .

გ. ცაავა. 61. ფინანსურ ტრანზაქციებზე ახალი გადასახადის შემოღების აუცილებლობა. „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. გვ. 11 - 17.

გ. ცაავა. 62. ბანკის საკრედიტო პორტფელისა და საკრედიტო და საპროცენტო რისკების ურთიერთკავშირის მართვა. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 45 - 53.

გ. ცაავა. 64. სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკის პრობლემების თეორიული ასპექტები. . „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. გვ. 92 - 98.

გ. ცაავა. 65. სახელმწიფო ხელისუფლებას, ცენტრალურ ბანკსა და საკრედიტო ორგანიზაციებს შორის ფულად-საკრედიტო რეგულირების ფუნქციების განაწილების ტენდენციები. . „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. გვ. 103 - 121.

გ. ცაავა. 66. თანამედროვე კომერციული ბანკი როგორც უნივერსალური ფულად-საკრედიტო ინსტიტუტი. . „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. გვ. 137 - 148. .

გ. ცაავა. 68. ბიზნეს-პროცესული მიდგომის ინტეგრაციისა და ადაპტაციის პრობლემები საკრედიტო ორგანიზაციებში. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 227 - 233. .