სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Ахвледиани, ზ. კილასონია.. 5. გიშრის წოლის ფორმები და ტექსტურა სხვადასხვა სედიმენტაციურ აუზებში . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. .

ს. თავბერიძე. 5. ინდივიდის, სამოქალაქო საზოგადოების და სახელმწიფოს მიმართება.. (ჯ.ლეჟავას სახ. მეცნიერებათა მრავალპროფიიანი საერთაშორისო აკადემიის ანთოლოგია. 2014წ. ტ. III, 4 გვ..

მ. მილაშვილი. 5. ინდივიდუალური საცხოვრებელი პანსიონატების მშენებლობის პერ- სპექტივა საქართველოს საკურირტო რაიონებში. . არქიტექტურა და მშენებლობა. . 1991წ. თბ.1991 # 7/ (23).

ნ. ქავთარაძე. 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურა და დინამიკა 1995-2004 წწ.. ჟ. ,,ეკონომიკა“. 2005წ. №11.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 5. ფერმენტაციული დამუშავების გავლენა ყურძნის დურდოსა და წვენის შაქრიანობაზე. . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12.

ნ. გიგაური. 5. ხელოვნების ორგანიზაციათა ძირითადი ფონდების თავისებურებების სპეციფიკა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. №8. 2010 წელი. გვ. 71-73. . 0წ. .

ი. ხუციშვილი. 5. „გამოძიების ინსტიტუტი, გამომძიებლის როლი და სამართლებრივი სტატუსი საქართველოში“ . „იურისპუდენციის პრობლემები“ #1-2; 2015წ.. 2015წ. #1-2; 2015წ..

ლ. ბერიძე. 5. „ფერი-კომუნიკაცია არქიტექტურულ სივრცეში სკოლების მაგალითზე“ . „არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. N5.

გ. ბედუკაძე, ე. მეძმარიაშვილი. 51 Deployable 48 m span assault bridge.. Problems of Mechanics. International Scientific Journal ISSN 1512-0740, #2(31)/2008, p.24-38. 2008წ. .

გ. ცაავა. 51. სახელმწიფოს ფინანსური - ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის სრულყოფის საკითხები. . „სეუ და მეცნიერება“. 2015წ. N 2 (2), გვ. 167 – 178. .

გ. ცაავა. 53. ირვინგ ფიშერის ფულის მასის გაანგარიშების ფორმულის კორექტივის მიზანშეწონილობის შესახებ. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული . 2015წ. , № 3, ტიომი VIII, - გვ. 9 – 25..

გ. ცაავა. 55. „ფულის“ და „ფინანსების“ კატეგორიების ურთიერთკავშირის სადისკუსიო პრობლემები.. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2015წ. გვ. 80 – 85..

გ. ცაავა. 56. გრძელვადიანი დაკრედიტების საინვესტიციო ხასიათის ბანკების აუცილებლობა და გრძელვადიანი ვალის - ობლიგაციების მეშვეობით დაფინანსების თავისებურებები . „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. გვ. 20 – 24..

გ. ცაავა. 58. კომერციული ბანკის აქცეპტისა და დებიტორული დავალიანების დაფინანსების მეთოდების თავისებურებები. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ შრომების კრებული . 2015წ. გვ. 72 – 84.

გ. ცაავა. 59. ფულის დროითი ფასეულობა და ვალუტისნგაცვლითი კურსის გაანგარიშების თავისებურებები . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2015წ. გვ. 84 - 93. .

ი. სიგუა. 6. D. Natrosvili, G. Sadunishvili, Some remarks concerning Jones eigenfrequencies and Jones modes. Georgian Mathematckal Jornal.Volume 12(2005), Number 2,337-348.. . 2005წ. .

ნ. დიასამიძე, Г. Таборидзе, Д. Дзоценидзе;. 6. Исследование возможности повышения полноты сгорения топлива в двигателе внутренного сгорения применением двухочагового зажигания. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3.

ზ. გურამიშვილი. 6. Принцип стилистической обработки текста при техническом переводе . Академия образовательных наук Грузии Приложение к журналу «Вестник». 2008წ. Труды, 8, стр 239-244.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 6. ამინომჟავბის ცვლილებები ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავებისა და დამწიფება – დაძველების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

მ. მილაშვილი. 6. ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები მაღალმთიანი რეგიონებისათვის. . საქ.სოფ.მეურ.მეც.აკადემია. ს.კ.სამუშაოთა ანგარიშის კრებული. . 1996წ. თბ.1996წ..