სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვასალია, ლ.საქუაშვილი, ქ. ალადაშვილი. მანგანუმიანი შლამების გამოყენება მიკროსასუქად. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2004წ. ტ.4, №4, 2 გვ..

ე. კაკაბაძე. მანგანუმის (II) ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული განსაზღვრა ღვინოებში 4-(2-პირიდილაზო)-რეზორცინით და დიფენილგუანიდინით.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე (ქიმიის სერია). 2003წ. 29, 3-4, 201-204..

. მანგანუმის (II) ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული განსაზღვრა ღვინოებში 4-(2-პირიდილაზო)-რეზორცინით და დიფენილგუანიდინით.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე (ქიმიის სერია). 2003წ. t. 29, 3-4, 201-204..

თ. ჭეიშვილი, ნ. ჩიჯავაძე. მანგანუმის და სპილენძის ოქსიდების შემცველი ამორფულ-კრისტალური მატრიციანი მასალების შესწავლა და გამოყენების პერსპექტივები. სტუ-ს შრომები.. 2015წ. №4(498), გვ.50-54.

მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. დუჩიძე. მანგანუმის ინფილტრაციული მადნით აირების გოგირდის დიოქსიდისგან გაწმენდის პროცესის კინეტიკის საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2006წ. №4.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის დინამიკური გაანგარიშება. სტუ-ს შრომები. 1999წ. №4 (428) გვ.16-21.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის ელექტრონული სქემიდან ინფორმაციის ავტომატური გადაცემა. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი . 1988წ. სამეცნიერო შრომების კრებული. გვ. 85-86.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სინჯის მიმწოდებელი მექანიზმის გაანგარიშება და გამოცდა რხევაზე. სტუ-ს შრომები. 1999წ. #2 (426) გვ. 38-42.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სინჯის მიმწოდებელი მექანიზმის გაანგარიშება სიზუსტეზე. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #1(429) .გვ. 45-52.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სინჯის მიმწოდებელი მექანიზმის გადართვის და ფიქსაციის მოწყობილობების დაგეგმარება. სტუ-ს შრომები. 2001წ. #1(434) გვ. 53-57.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სინჯის მიმწოდებელი მექანიზმის სტრუქტურული ანალიზი. სტუ-ს შრომები. 1999წ. №3 (427) გვ. 72-75.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სტატიკური გაანგარიშება. სტუ. საიუბილეო გამოცემა. შრომები. 1997წ. №3 (414).

გ. წურწუმია, თ. აგლაძე. მანგანუმის კოროზია და ანოდური გახსნის კანონზო-მიერებანი თხევადი ამიაკის ხსნარებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1992წ. 18,297-303.

ნ. წერეთელი. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნახშირბადიან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. 2010წ. თბილისი, . 119-122.

ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნახშირბადიან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. 2010წ. თბილისი, . 119-122.

მ. ქიტოშვილი, რ.ენაგელი. მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის ალბათობითი მოდელი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2010წ. #3(55), გვ. 65-69.

მ. ქიტოშვილი, რ.ენაგელი, გ.ჯავახიშვილი. მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის მართვის ხერხის შერჩევა. ჟურნალი ``საქართველოს ნავთობი დ გაზი``. 2010წ. #26, გვ. 66-68.

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. ქიტოშვილი. მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის მართვის ხერხის შერჩევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, გვ.63-68.

მ. ქიტოშვილი, რ.ენაგელი. მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის ოპტიმიზაციის კრიტერიუმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ``სამთო ჟურნალი``. 2011წ. #1(26).

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. თუთბერიძე. მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2010წ. #2(25), გვ. 58-59..