სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. მალფატის ამოცანის ამოხსნა AutoCAD-ის დახმარებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. #2(33) 2015წ. გვ.148-155, ISSN 1512-3537.

პ. ქენქაძე, (ჯ. მორჩილაძე, ტ. კოტრიკაძე, ი. ჯაფარიძე. მალფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვის სრულყოფის აქტუალური საკითხები . თბილისი, სამეცნი–ერო–ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2014წ. #2, gv. 31-36, 2014 წ..

მ. კაპანაძე. მალღობლების შესაყვანად გამოყენებული ნედლეული ძველ ქართულ მინებში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა:. 2000წ. N 2 (4), 3 გვ..

შ. ბოსტანაშვილი. მამ(ლ)ის ჩრდილი და ჩრ/დილის მამალი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ”კრიტიკა”. 2010წ. 5, ISSN 0206-5746.

შ. ბოსტანაშვილი. მამ(ლ)ის ჩრდილი და ჩრ/დილის მამალი (წერილი მეორე). შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ”კრიტიკა”. 2011წ. 6, 154-171, ISSN 0206-5746.

ზ. კვეტენაძე. მამაკაცი ფემინიზმში. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული "მსოფლიო და გენდერი". 2013წ. N2.

რ. მიშველაძე. მამულიშვილის ომრი. . ,,მწერლის გაზეთი’’, #8, 7 გვ.. 2009წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. მან არქაული მოთხრობითი ბრუნვის ნიშანი ქართულში სუფიქსოიდის ფუნქციით. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #1 (16), 61-64.

თ. ცინცაძე, თ. ბიკაშვილი. მანგამუმის ინტოქსიკაციის გავლენა ვირთაგვას თავის ტვინის ზოგიერთი უბნის ასტროციტების სტრუქტურულ ორგანიზაციაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2004წ. ტ.4. №4.

თ. ცერცვაძე, ო. მიქაძე ბ. გოგიჩაიშვილი თ. ბუჩუკური. მანგანუმ-სილიციუმ-ალუმინიანი კომპ¬ლექ¬სური ლიგატუ¬რების მიღება. სტუ-ს შრომები . 1998წ. N 3(419).

ი. ბაზღაძე. მანგანუმი, დამჟანგავი ფერმენტების კოფაქტორი.. თდასუ ,,აღმაშენებელი” პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, №7, ISSN 1512-2581, გვ.62-65.

ნ. ბუჩუკური, ნ. ტაბლიაშვილი. მანგანუმიანი პიგმენტების მიღება მანგანუმის კარბონატული მადნის ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. თბილისი.ტ.11, №4, გვ.445-449.

ნ. ბუჩუკური, ნ. ტაბლიაშვილი. მანგანუმიანი პიგმენტის მიღება მანგანუმის კარბონატული მადნის ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2011წ. №4.

ქ. როყვა. მანგანუმიანი სასუქების გამოყენების აგროეკოლოგიური ასპექტები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ. XXXIV .

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმიანი ფეროშენადნობების გამოდნობის პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი კაზმში სპეციალური მასალების გამოყენებისას. სტუ-ს შრომები. 2005წ. N1(455); გვ.111-113.

ლ. გვასალია, ლ.საქუაშვილი, ქ. ალადაშვილი. მანგანუმიანი შლამების გამოყენება მიკროსასუქად. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2004წ. ტ.4, №4, 2 გვ..

ე. კაკაბაძე. მანგანუმის (II) ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული განსაზღვრა ღვინოებში 4-(2-პირიდილაზო)-რეზორცინით და დიფენილგუანიდინით.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე (ქიმიის სერია). 2003წ. 29, 3-4, 201-204..

. მანგანუმის (II) ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული განსაზღვრა ღვინოებში 4-(2-პირიდილაზო)-რეზორცინით და დიფენილგუანიდინით.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე (ქიმიის სერია). 2003წ. t. 29, 3-4, 201-204..

თ. ჭეიშვილი, ნ. ჩიჯავაძე. მანგანუმის და სპილენძის ოქსიდების შემცველი ამორფულ-კრისტალური მატრიციანი მასალების შესწავლა და გამოყენების პერსპექტივები. სტუ-ს შრომები.. 2015წ. №4(498), გვ.50-54.

მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. დუჩიძე. მანგანუმის ინფილტრაციული მადნით აირების გოგირდის დიოქსიდისგან გაწმენდის პროცესის კინეტიკის საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2006წ. №4.