სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხარხელი. მართვის გამოყოფა საკუთრებისგან ანუ როგორ და როდის უშლის ხელს საკუთრება მენეჯმენტს. ეკონომოკა. 2011წ. N5-6, 124-139.

კ. სოხაძე. მართვის ეფექტური სისტემა და მისი განვითარების ტენდენციები.,, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“.. ჟურნალ ,,სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #1 გვ.343-346..

მ. რაზმაძე. მართვის თანამედროვე მეთოდები ენერგოდამზოგ სისტემებში. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. #2 (46) გვ.64–68.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ნ. ძამაშვილი . მართვის ინფორმაციული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის აგება UML-ტექნოლოგიით. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. N4(432), გვ. 69-76.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. მართვის მოწყობილობათა რხევითი სისტემების პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

გ. კოტრიკაძე, ბაღდავაძე გელა. მართვის მოწყობილობების სინთეზის ამოცანის გადაწყვეტის ალგორითმული მოდულების ეფექტურობის ამაღლების აუცილებელი და საკმარისი პირობები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #4, გვ:57-62.

გ. ბაღდავაძე. მართვის მოწყობილობების სინთეზის ამოცანის გადაწყვეტის ალგორითმული მოდულების ეფექტურობის ამაღლების აუცილებელი და საკმარისი პირობები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #4, გვ:57-62.

თ. სუხიაშვილი. მართვის მრავალდონიანი განაწილებული სისტემების დაპროექტება. სტუ-ს შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011, # 1(10), გვ.176-179. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. მართვის მრავალდონიანი განაწილებული სისტემების დაპროექტება. . სტუ-ს შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. , . 2011წ. № 1(10), გვ.176-179.

თ. სუხიაშვილი. მართვის ნაკადების სტრუქტურის დაპროექტება ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებულ სისტემებში.. სტუ-ს შრომები, 2014, # 2(18), გვ. 86-90. . 0წ. .

თ. ბერიძე. მართვის პროცესების ტაქტიკური ანალიზის პრინციპები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #5 (23), გვ. 70-73.

თ. ბერიძე. მართვის პროცესების ტაქტიკური ანალიზის პრინციპები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #5 (23), გვ. 70-73.

ო. შონია, ლ. კაკაშვილი. მართვის პროცესის გრაფიკული იმიტაცია და ავტომატიზებულ სისტემაში ოპერატორის მოქმედებათა საიმედოობის გაზომვა. ჟურ. საქართველოს ნავთობი და გაზი თბილისი . 2007წ. N-21, გვ. 127-128 .

თ. ტროყაშვილი. მართვის სისტემებში შიდა კოორდინატების გამოყენების საკითხები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. # 14, გვერდი 145.

ო. შონია. მართვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 2002წ. N4-6, გვ. 7-11.

მ. ქანთარია. მართვის სრული ფუნქციის ცნება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. III ტომი.

მ. ხარხელი. მართვის ფუნქციები და მართვის სისტემები. ახალი ეკონომისტი. 2008წ. N2, 62-67.

ე. ბარათაშვილი, თამარ როსტიაშვილი, ირაკლი შათაშვილი. მართვის შედეგიანობის შეფასება მომსახურების სფეროში ბიზნეს-სტრატეგიების გამოყენებით. თბილისი. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი", გვერდი106-110. 2011წ. № 1, .

თ. როსტიაშვილი, თ. როსტიაშვილი, შათაშვილი ი.. მართვის შედეგიანობის შეფასება მომსახურების სფეროში ბიზნეს–სტრატეგიების გამოყენებით.. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2011წ. 1.

ლ. გაჩეჩილაძე. მართვის წრფივი სისტემების კორელაციური ანალიზი და სინთეზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. 10; 42-46. ISSN 0135-0765. .