სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, თ. ბიკაშვილი. მანგამუმის ინტოქსიკაციის გავლენა ვირთაგვას თავის ტვინის ზოგიერთი უბნის ასტროციტების სტრუქტურულ ორგანიზაციაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2004წ. ტ.4. №4.

თ. ცერცვაძე, ო. მიქაძე ბ. გოგიჩაიშვილი თ. ბუჩუკური. მანგანუმ-სილიციუმ-ალუმინიანი კომპ¬ლექ¬სური ლიგატუ¬რების მიღება. სტუ-ს შრომები . 1998წ. N 3(419).

ი. ბაზღაძე. მანგანუმი, დამჟანგავი ფერმენტების კოფაქტორი.. თდასუ ,,აღმაშენებელი” პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, №7, ISSN 1512-2581, გვ.62-65.

ნ. ბუჩუკური, ნ. ტაბლიაშვილი. მანგანუმიანი პიგმენტების მიღება მანგანუმის კარბონატული მადნის ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. თბილისი.ტ.11, №4, გვ.445-449.

ნ. ბუჩუკური, ნ. ტაბლიაშვილი. მანგანუმიანი პიგმენტის მიღება მანგანუმის კარბონატული მადნის ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2011წ. №4.

ქ. როყვა. მანგანუმიანი სასუქების გამოყენების აგროეკოლოგიური ასპექტები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ. XXXIV .

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა. მანგანუმიანი ფეროშენადნობების გამოდნობის პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი კაზმში სპეციალური მასალების გამოყენებისას. სტუ-ს შრომები. 2005წ. N1(455); გვ.111-113.

ლ. გვასალია, ლ.საქუაშვილი, ქ. ალადაშვილი. მანგანუმიანი შლამების გამოყენება მიკროსასუქად. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2004წ. ტ.4, №4, 2 გვ..

ე. კაკაბაძე. მანგანუმის (II) ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული განსაზღვრა ღვინოებში 4-(2-პირიდილაზო)-რეზორცინით და დიფენილგუანიდინით.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე (ქიმიის სერია). 2003წ. 29, 3-4, 201-204..

. მანგანუმის (II) ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული განსაზღვრა ღვინოებში 4-(2-პირიდილაზო)-რეზორცინით და დიფენილგუანიდინით.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე (ქიმიის სერია). 2003წ. t. 29, 3-4, 201-204..

თ. ჭეიშვილი, ნ. ჩიჯავაძე. მანგანუმის და სპილენძის ოქსიდების შემცველი ამორფულ-კრისტალური მატრიციანი მასალების შესწავლა და გამოყენების პერსპექტივები. სტუ-ს შრომები.. 2015წ. №4(498), გვ.50-54.

მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. დუჩიძე. მანგანუმის ინფილტრაციული მადნით აირების გოგირდის დიოქსიდისგან გაწმენდის პროცესის კინეტიკის საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2006წ. №4.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის დინამიკური გაანგარიშება. სტუ-ს შრომები. 1999წ. №4 (428) გვ.16-21.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის ელექტრონული სქემიდან ინფორმაციის ავტომატური გადაცემა. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი . 1988წ. სამეცნიერო შრომების კრებული. გვ. 85-86.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სინჯის მიმწოდებელი მექანიზმის გაანგარიშება და გამოცდა რხევაზე. სტუ-ს შრომები. 1999წ. #2 (426) გვ. 38-42.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სინჯის მიმწოდებელი მექანიზმის გაანგარიშება სიზუსტეზე. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #1(429) .გვ. 45-52.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სინჯის მიმწოდებელი მექანიზმის გადართვის და ფიქსაციის მოწყობილობების დაგეგმარება. სტუ-ს შრომები. 2001წ. #1(434) გვ. 53-57.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სინჯის მიმწოდებელი მექანიზმის სტრუქტურული ანალიზი. სტუ-ს შრომები. 1999წ. №3 (427) გვ. 72-75.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის კონცენტრატსაზომის სტატიკური გაანგარიშება. სტუ. საიუბილეო გამოცემა. შრომები. 1997წ. №3 (414).

გ. წურწუმია, თ. აგლაძე. მანგანუმის კოროზია და ანოდური გახსნის კანონზო-მიერებანი თხევადი ამიაკის ხსნარებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1992წ. 18,297-303.