სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. წერეთელი. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნახშირბადიან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. 2010წ. თბილისი, . 119-122.

ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი. მანგანუმის მადნის გამდიდრების მაღალკაჟმიწაშემცველი ნახშირბადიან სილიკომანგანუმის გამოდნობის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. 2010წ. თბილისი, . 119-122.

მ. ქიტოშვილი, რ.ენაგელი. მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის ალბათობითი მოდელი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2010წ. #3(55), გვ. 65-69.

მ. ქიტოშვილი, რ.ენაგელი, გ.ჯავახიშვილი. მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის მართვის ხერხის შერჩევა. ჟურნალი ``საქართველოს ნავთობი დ გაზი``. 2010წ. #26, გვ. 66-68.

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. ქიტოშვილი. მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის მართვის ხერხის შერჩევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, გვ.63-68.

მ. ქიტოშვილი, რ.ენაგელი. მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის ოპტიმიზაციის კრიტერიუმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ``სამთო ჟურნალი``. 2011წ. #1(26).

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. თუთბერიძე. მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2010წ. #2(25), გვ. 58-59..

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, მ. გამცემლიძე, მ. თუთბერიძე. მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2010წ. №2(25), 30-34 გვ.

თ. კოკაია. მანგანუმის მადნის სინჯის მიმწოდებელი საწეველას მათემატიკური მოდელი. სტუ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2008წ. №2 გვ. 115-122.

ა. გრიგალაშვილი. მანგანუმის მრეწველობის როლი ზემო იმერეთის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. თბილისი, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2004წ. #3 2004 წელი, გვ.119-127.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. მანგანუმის ნედლი მასალის დაცლა ჭურჭლის ფსკერის მობრუნებით. სრუ-ს შრომები. 2001წ. №1 (434) გვ. 75-77.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის ნედლი მასალის დაცლა ჭურჭლის ფსკერის მობრუნებით. სტუ-ს შრომები. 2001წ. #1(434) გვ. 75-77.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის ნეიტრონულ-აქტივაციური კონცენტრატსაზომის რადიაციული უსაფრთხოების გაანგარიშება. სტუ-ს შრომები. 2003წ. #2 (450) .

მ. შავლაყაძე. მანგანუმის ოქსიდების საფუძველზე შედგენილ კომპოზიციებში რეაგენტებში ხსნადი მასალების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა. . 2009წ. .

ი. ბაზღაძე, ი. გელეიშვილი. მანგანუმის ოქსიდური მადნის გამოტიტვა პირიტის კონცენტრატის ავყოკლავური ჟანგვის პროდუქტის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. თბილისი, ტ 41, №4, ISSN 0132-6074, გვ.413-417.

ი. გელეიშვილი, ი. ბაზღაძე. მანგანუმის ოქსიდური მადნის გამოტუტვა პირიტის კონცენტრატის ავტოკლავური ჟანგვის პროდუქტის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტ.41, №4, 413-417 გვ.(5).

თ. შარაბიძე. მანგანუმის პულპაში მეტალის ხარჯის განსაზღვრა ნეიტრონულ-აქტივაციური მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ”მოამბე”. 2000წ. №1 (161) გვ. 94-97.

თ. ცინცაძე, ა. შუკაკიძე, ი. ლაზარიშვილი. მანგანუმის როლი ღვიძლისმიერი ენცეპალოფათიის პათოგენეზში. მიმოხილვა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ბიოლოგიის სერია. 2004წ. ტ.30. №5 გვ.733-741.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის სინჯის დაცლის მექანიზმების გაანგარიშების მეთოდები . სტუ-ს შრომები. 1999წ. #2 (426) გვ. 74-79.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის სინჯის სატრანსპორტო ხაზების აბტომატური მართვა. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #2(430) გვ 104-108.