სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცაავა. 66. თანამედროვე კომერციული ბანკი როგორც უნივერსალური ფულად-საკრედიტო ინსტიტუტი. . „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. გვ. 137 - 148. .

გ. ცაავა. 68. ბიზნეს-პროცესული მიდგომის ინტეგრაციისა და ადაპტაციის პრობლემები საკრედიტო ორგანიზაციებში. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 227 - 233. .

გ. ცაავა. 69. ბანკის აქტიური ოპერაციების ეკონომიკური შინაარსი და აქტივების ხარისხის შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკა. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 261 - 272. .

ი. სიგუა. 7. D. Natrosvili, G. Sadunishvili, Z. Tediashvili, Fluid-Solid interaction: Acoustic Scattering by an Elastic Obstacle with Lipshitz Boundary. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Phisics. Volume 35 (2005), 91-127.. . 2005წ. .

G. Gigilashvili, null, Z.Gurtskaia, M.Rogava. 7. The amount of CD34+,CD34-,CD133+,GPA+ in peripheral blood living nuclear cells in patients with hearth failure. . Georgian International Journal of Science and Technology. 2010წ. Volume 2 Issue 2pp.179-196.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 7. კატექინების ცვლილებები კახური ტიპის ღვინის დამზადებისა და დამწიფების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

ნ. ქავთარაძე. 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების თანამედროვე მდგომარეობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2005წ. №XXXIII.

მ. მილაშვილი. 7. საქართველოს შავიზღვისპირა საკურორტო ქალაქებში კერძო საცხოვრე- ბელი ფონდის გამოყენების პერსპექტივები. . საერთ.კონფ.მასალები. 1997წ. თბ.1997წ..

ნ. გიგაური. 7. ტურიზმის მარკეტინგი და მისი თვისებები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2010წ. ივნისი. გვ. 344-349.. . 0წ. .

ლ. ბერიძე, მ. გაგაძე. 7. „ენერგოეფექტური შენობების დაპროექტების განმსაზღვრელი პირობები“ . „სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „განათლება“ . 2017წ. N1(17).

მ. სულაძე. 750 – 1150 კვ ნომინალური ძაბვის ცვლადი დენის შორეულ ელექტროგადაცემათა სქემურ-რეჟიმული პარამეტრების შედარებითი ანალიზი. სპი-ს პროფ.-მასწ. დაწარმოების მუშაკთა XXV რესპ. კონფერენცია.. 1978წ. 2 გვ..

ნ. გიგაური. 8. მართვის საორგანიზაციო სტრუქტურა კულტურისა და ხელოვნების ორგანიზაციებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ქ. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნვიერსიტეტი. 2011წ. აპრილი. გვ. 167-172.. . 0წ. .

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 8. პექტინოვან ნივთიერებათა ცვლილებები პექტოლიზური ფერმენტებით ყურძნის ტკბილის დამუშავების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

ი. ახვლედიანი, თ. ბაკურაძე, ნ. ბურჯულაძე, ვ. ხოშტარია. 8. ჯვარი „უფლის ჯვარცმით“ ქვათახევის მონასტრიდან (კვლევა, კონსერვაცია).. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე . 2010წ. ტ.1 (46–B) .

თ. სუხიაშვილი. 82. სამოქალაქო სამართალწარმოების(უდავო წარმოება) მართვისPკომპიუტერული სისტემის არქიტექტურა.. სტუ-ს შრომები, 2017, # 1(23), გვ. 185-191. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. 83. აქტიორთა სამუშაო პროცესების დამუშავება სამოქალაქო sამართალწარმოების(უდავო წარმოება) ავტომატიზებულ სისტემაში. . სტუ-ს შრომები, 2017, # 1(23), გვ. 192-196.. 0წ. .

J. Sanikidze, ნინიძე კონსტანტინე. 84. Some Approximate Processes for Cauchy Type Singular Integrals. . Proc. A. Razmadze Math. Inst.. 2012წ. v. 160, 135-142.

თ. სუხიაშვილი. 86. realizebis meqanizmebis damuSaveba samoqalaqo samarTalwarmoebis(udavo warmoeba) marTvis kompiuteruli sistemisaTvis. perioduli samecniero Jurnali „inteleqti“, #2 (25) , 2018, gv. 90 - 92. . 0წ. .

ა. სონღულაშვილი. 9 აპრილის ტრაგედიის პოლიტიკური შეფასებისთის. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #2, გვ. 11-30.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. 9. დურდოს ფერმნტაციული დამუშავების გავლენა კახური ტიპის ღვინოების არომატული ნაერთების შემადგენლობაზე. საქართველოს კვების მრეწქველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.