სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული კომერციის თანამედროვე ეკონომიკური ასპექტები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. ISSN 1512-1196. #4; გვ. 32-37.

ზ. გაბისონია. ელექტრონული კომერციის სამართლებრივი რეგულირების ზოგიერთი ასპექტი. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2009წ. N2.

მ. დარჩაშვილი. ელექტრონული მმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლებმა სქართველოში. კრებული: ელექტრონული მმართველობა საქართველოში, . 2015წ. .

მ. ბალიაშვილი. ელექტრონული მოწყობილობების კორპუსების სტანდარტიზაციის საკითხები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2012წ. №3 (44).

მ. ბალიაშვილი. ელექტრონული პროდუქციის მარკირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. № 1(23).

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. ელექტრონული სა-ხელმძღვანელოების შემუშავების მეთოდიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 2(43). ISSN 1512-0333.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. ელექტრონული ფულისა და საგადასახადო სისტემების კავშირი. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2009წ. #1-2, გვ.81-86.

გ. მაღალაშვილი, ვ. გელეიშვილი, ა. თარხნიშვილი. ელექტროპროფილირების და ელექტროზონდირების მეთოდების მოდიფიცირება სიღრმეში მადნეული ბუდობების და მათო მორფოლოგიის დადგენის მიზნით. ”სამთო ჟურნალი”. 2003წ. 1-2(10-11). გვ. 7-5.

ლ. ჩხეიძე, ვ.კლდიაშვილი, ს.მებონია, მებონია არსენი. ელექტრორკალური ღუმლის მტვერსასრუტი ფილტრის რეგენერაციის ხალი სისტემა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი შრომები. 2007წ. #3, გვ.318-323.

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გ., რეხვიაშვილი ზ., ფხაკაძე შ.. ელექტროტექნიკური დანადგარების მიერ გამომუსავებული ელექტროენერგიის გამოყენების მოდერნიზებული სქემები ელექტროენერგეტიკულ სისტემასთან პარალელური მუსაობის პირობებში. ენერგია. 2013წ. №4(68),გვ. 54-57.

ვ. ფადიურაშვილი, დოლიძე ვ., იაშვილი ნ., მახაშვილი ქ.. ელექტროქიმიურ პროცესებში ელექტროდულ სისტემათა საფუძველები. Georgian Engineering News . 2014წ. .

გ. ვარშალომიძე, თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, ა. მაისურაძე. ელექტროქიმიური რეაქციით გამოწვეული ლითონის კოროზიული პროცესების შესწავლა ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2016წ. #31, გვ. 126–129.

მ. ცეცხლაძე. ელექტროღუმელის რკალის სიმძლავრის რეგულატორის ოპტიმალური მართვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია. 2013წ. 2(66), გვ.4.

ნ. რაზმაძე, ა.ნევეროვი, მ.ჯიქია, ლ.სხირტლაძე. ელექტრული კონტაქტის გადასვლის წინაღობა და მისი როლი ხანძრის გაჩენაში. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~ . 2008წ. #22, გვ. 282-292..

ნ. მაჭავარიანი, ა. ნევეროვი, ნ. რაზმაძე, მ. ჯიქია, ლ.სხირტლაძე. ელექტრული კონტაქტის გადასვლის წინაღობა და მისი როლი ხანძრის გაჩენაში . საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. №22.

ა. დუნდუა, თ. იაშვილი, ა. ნოდია, მ. პაპასკირი. ელექტრული ცენტრალიზაციის აგების ტოპოლოგიური ასპექტის შესახებ. "ტრანსპორტი". 2005წ. № 1-2; გვ. 34 - 39.

თ. სანიკიძე. ელინისტური ხანის უფლისიხის სტრუქტურული თავისებურებანი, . Analecta Iberica. 2001წ. I, აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის კლდის ძეგლები, თბილისი, გვ. 28–31, 277 (ინგლ.).

დ. ბოსტანაშვილი. ენა - მეტყველების დიქოტომია არქიტექტურაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ”განათლება”. 2011წ. 1, 184-188, ISSN №1512-102X.

ა. სონღულაშვილი. ენა და ეთნიკური უმცირესობა საქართველოში. საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. #15, გვ. 52-57.

პ. ჭიჭაღუა, მ.ყალაბეგიშვილი, ჯ.ჭანია,ი.ნონიევი, მ.გეგელია, ნ.გინცე. ენგურესის კაშხლის ექსპლუატაციის პერიოდის თერმო-რეჟიმზე გარემოს ტემპერატურის სეზონური ცვალე-ბადობის ზეგავლენის განგარიშება. ენერგია. 2002წ. #1(21) გვ.116-119 .