სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუნია, ზიზი სვანიძე, ლილი სვანიძე, თამარ ცერცვაძე. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს ბუნებრივი გარემოს დაცვის სფეროში . ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება" მასალები: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, – ISSN 1512-374X. 2012წ. ტ.I, #4(24), გვ.65–75..

ცქვიტინიძე ზ.. მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქართველოს გარემოს დაცვის სფეროში. . ქუთაისი, ლიტერატურულ-საზოგადოებრივი ჟურნალი, N.1,გვ.62-64. 2009წ. N.1,გვ.62-64.

ი. ყრუაშვილი. მდგრადობის კრიტერიუმებით ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერი ეროზიის შეფასება. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გენეტიკისა და სელექციის ინსტიტუტი, აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2000წ. თბილისი, # XI , სსაუ, გვ.320-328.

ნ. ქოჩლაძე. მდგრადობის პრინციპები 21-ე საუკუნის ავეჯის დიზაინში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”. 2014წ. N25 გვ.102-107.

თ. ცინცაძე, ნ. ჩხარტიშვილი, ე. ძამოევა,თ. ბიკაშვილი, ი. კიკნაძე. მდედრი ვირთაგვების მანგანუმის ქლორიდით ინტოქსიკაციის გავლენა შთამომავლობის თავის ტვინის ზოგიერთ უბანში ნეირონების და გლიოციტების რაოდენობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა მაცნე. ბიოლოგიის სერია . 2005წ. №4 . ტ.31. გვ.535-541.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.დვალიშვილი, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მასალები. 2011წ. ტ.117, გვ.128–130.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერწითელი. მდინარე არაგვის აუზის მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, გვ.159-161.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, თბილისი, ტომი 37, № 1–2 . 2011წ. გვ. 159–161.

შ. ანდღულაძე, ლ.გვერდწითელი, თ.შარაშიძე. მდინარე არაგვის აუზის მონიტორინგის სტრატეგია და შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტომი 9 №3 გვ. 253-254.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის მონიტორინგის სტრატეგია და შეფასება . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686, № 3, ტ. 9 . 2009წ. გვ. 253-254.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის აუზის წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, გვ.151-155.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, თბილისი, ტომი 37, № 1–2. 2011წ. გვ. 151–155.

ო. ხარაიშვილი, null. მდინარე არაგვის აუზის წყლის რესურსების ხარისხი ანთროპოგენული და ბუნებრივი ფაქტორების ფონზე. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.146-151. ტომი 33.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, ჯ. გუგეშიძე. მდინარე არაგვის ეკოქიმიური კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686, 3, ტ. 9 . 2009წ. გვ.255-257.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის შენაკადების მონიტორინგი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2010წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 36, # 1, გვ.87-89.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის შენაკადების მონიტორინგი . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, № 1, ტომი № 36, თბილისი. 2010წ. გვ. 87–89.

ნ. ინანაშვილი, ბერიძე გიორგი. მდინარე არაგვის წყალშემკრები აუზის სელური ნაკადების დახასიათება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. სამთო ჟურნალი.. 2010წ. №1(24).

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის წყლების ძირითად იონთა კორელაციური სტატისტიკური ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0686 ტომი 11, №2, გვ.213-216.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის წყლების ძირითად იონთა კორელაციური სტატისტიკური ანალიზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი, ტ. 11, № 2 . 2011წ. გვ. 213–216.

შ. ანდღულაძე, თ.შარაშიძე, ლ.გვერდწითელი. მდინარე არაგვის წყლების ძირითადი იონების ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2011წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 37, # 1-2, 156-158.