სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგია საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. # 9, გვ. 97-104..

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგიური დახასიათება საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2011წ. #11, გვ. 54 – 60..

ა. ზენაიშვილი. მორიგების ინსტიტუტი შრომითი ურთიერთობიდან წარმოშობილ დავებში. . 2013წ. .

ზ. გოგილაშვილი. მორფოლოგიური პირამიდის თვისებები გამოსახულებათა კოდირებაში.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2003წ. #7-9, 40-44გგ..

ზ. გოგილაშვილი. მორფოლოგიური პირამიდული აგება გამოსახულებათა ციფრული დამუშავებისას.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2003წ. #4-6, 68-75გგ..

დ. გუბელაძე. მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, აგროკლიმატური ფაქტორები, ვაზის მოსავლიანობა და ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლები.. აერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში- ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“ 2017 წ. თბილისი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული.. 2017წ. 4 გვ..

ი. ყრუაშვილი. მორწყვის ტექნიკის ელემენტების განსაზღვრა ფილტრაციის გრადიენტის გათვალისწინებით. საქართველოს განათლების სამინისტრო , საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2001წ. #XII, სსაუ, თბილისი, გვ. 284-292.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. მოსავლიანობის კლიმატის მიმართ მოწყვლადობის ეფექტის შეფასება და მისი შერბილების (შესუსტების) სტრატეგია ჩაის კულტურის მაგალითზე. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ. 105 გვ. 28-35.

მ. ხარატიშვილი. მოსაზრებანი რეკონსტრუქციის მეთოდზე. სამეცნიერო შრომების კრებული ,,თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი”. 2004წ. №2 (21), 73 გვ..

თ. მექანარიშვილი. მოსაზრებანი საქართველოს საგზაო მეურნეობის საშენი მასალებით მომარაგების შესახებ. ენერგია. 0წ. N4(36) 2 2005 წელი 126-127 გვერდები.

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ნ.ლომიძე, ლ.ქართველიშვილი. მოსაზრებანი ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების უტილიზაციის შესახებ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 11-13 ოქტომბერი 2010 . 2010წ. 4 გვ..

ნ. ნადარეიშვილი, რ. თევზაძე. მოსაზრებები ეკონომიკური ბირთვებისა და ზრდის პოლუსების შესახებ. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2012წ. № 6. ნოემბერი-დეკემბერი gv. 167-169.

ნ. ლაზვიაშვილი, ზ.ღუდუშაური, ი. კულიანი. მოსაზრებები ინვესტიციების გამოსყიდვის ვადის მაჩვენებლის შესახებ. ჟურნ."ახალი ეკონომისტი". 2012წ. №3, გვ.27–30.

ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო მთიანი რეგიონების სოც–ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე) . ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია“ (სტუ).. 2011წ. №1-2 (11-12).

ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო მთიანი რეგიონების სოც–ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე) . ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია“ (სტუ). 2011წ. №1-2 (11-12).18-24.

ლ. შატაკიშვილი, ი.ლომიძე; გ. ხელიძე; ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო-მთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ. (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე). ჰიდროინჟინერია. 2011წ. #1-2(11-12) .

ნ. ჩიკვილაძე. მოსაზრებები პ.ლემონჯავასა და ა. აბრალავას წიგნის „ეკონომიკის პრინციპები“ ირგვლივ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. 2010წ. N7, გვ.105–111 (0,4).

ნ. რურუა, ლ.რუხაძე. მოსაზრებები სარკინიგზო რელსების ელექტროკონტაქტური მეთოდით შედუღების ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936. #1(40). –გვ.79-81..

ე. ბალიაშვილი. მოსაზრებები საქართველ ოში ტურიზმის განვითარ ების პოტენციალის შესახ ებ. „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის პრობლემები“. 2016წ. .

ნ. ჭითანავა. მოსაზრებები საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების შესახებ. ჟურნ. "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ოქტომბერ-ნოემბერი. 2011 წ.. 2011წ. 8 გვ..