სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. კვარაცხელია. ერგონომიკული ეკონომიკა-როგორც ინოვაციური ეკონომიკის ზედნაშენი. თსუ. ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი”, თსუ. . 2016წ. #3.

ნ. გალახვარიძე. ერგონომიკური და ეკოლოგიური ფაქტორების კომპლექსურად შესწავლის აუცილებლობა. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2003წ. №6 172-177.

ნ. ოთხოზორია. ერთგანზომილებიანი ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოკვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში.. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. .

ფ. ვერულაშვილი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.ბუცხრიკიძე. ერთგვაროვანი ცილინდრული გარსის რიცხვითი ანგარიში, როდესაც გარსის მარჯვენა ფუძე ხისტადაა ჩამაგრებული. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. ISSN 1512-0333, N1(33) გვ.100.

თ. სანიკიძე. ერთი წარმართული სატაძრო სტრუქტურის გენეზისისა და ტიპოლოგიურ თავისებურებათა შესახებ. საქართველოს მეცნ. აკადემიის გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. III, გვ. 3–7, 8 (ინგლ.), .

ქ. ჯიჯეიშვილი. ერთიანი კავკასიური სახლის იდეა თანამედროვეობის გლობალურ გეოპოლიტიკურ პროცესებში. ჟურნ. «მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია». 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ..

კ. ბზიშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების გამიჯვნა ნარდობის ხელშეკრულებისაგან. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2016წ. N9, 2016.

კ. ბზიშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების განმარტება. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი მე–6. 2016წ. 2016.

ი. გოგუაძე. ერთტაქტიანი ჰიდრავლიკური როტაციული შპინდელური სასანგრეო ძრავი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #10, 93-95 გვ.

ა. სონღულაშვილი. ეროვნულ უმცირესობათა განსახლების რაიონები საქართველოში XX საუკუნის 20-30-იან წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #2.

თ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი, ბერიძე ლ.. ეროვნული ეკონომიკის დოლარიზაციის მზარდი მასშტაბები, ნეგატიური შედეგები და ერთიანი რეგიონული ვალუტის შექმნის ტენდეციები საქართველოსა და ამიერკავკასიაში. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. #11-12, გვ. 124-130.

ი. კვესელავა. ეროვნული იდეა, საისტორიო პოლიტიკური შტრიხები. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #5. 2003წ. .

ი. ირემაშვილი. ეროზირებული ფერდობების გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება. სქაართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, გვ. 137-145.

მ. ლაპიაშვილი, უ.ზვიადაძე, თ.ჯიქია. ეროზირებული ფერდობების დამაგრება–რეკულტივიზაცია ბუნებრივი მასალების გამოყენებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2000წ. №1-3.

ი. ირემაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #1(54), გვ.77-82 .

ი. ირემაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #1(54).

. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 0წ. ტომი 4, #1(54)..

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. ეროზირებულიფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. ტომი 4, #1(54).