სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. იმედაძე, გ. მეტრეველი. მთლიანკედლიანი ლითონის კარკასის ამტანუნარიანობის განსაზღვარა ერთეულ მომენტთა ეპიურების სახით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2006წ. #1..

მ. ახობაძე. მიგრაციული პროცესების მათემატიკური მოდელირებისათვის. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1994წ. N5 (407).

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. მივხედოთ ქართულ ენას!. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შრომები. 2016წ. N1, 149-158.

გ. ჩიკოიძე. მიზეზ-შედეგობრივ მიმართებათა როლებრივი ასახვა გამონათქვამის შინაარსში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2015წ. 19, თბილისი, გვ. 91-97.

ვ. რაძიევსკი. მიზეზ-შედეგობრივი ცოდნის მოდელი სამედიცინო პროგნოზირების ინტელექტუალურ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. №18, თბილისი, გვ. 252 - 257.

ჯ. გაბელია. მიზეზობრივი კავშირის მნიშვნელობა სისხლის სამართლის თეორიასა და პრაქტიკაში. სამეცნიერო ჟურნალი “მეცნიერება და ცხოვრება“. 2013წ. #1(7).

ლ. გრიგალაშვილი. მიზნობრივი გრანტების აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები საბიუჯეტო ორგანიზაციებში . ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი). 2014წ. N12, გვ.33-35.

ი. ჩიქვინიძე. მითოლოგიზმები სამედიცინო ტერმინოსისტემაში. სტუ-ს შრომები. 2010წ. N 4 ( 478), გვ.82-84.

რ. თაბუკაშვილი, ჩიქვინიძე ი.. მითოლოგიზმები სამედიცინო ტერმინოსისტემაში. . საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები.. 2010წ. #4. (478) .

მ. ქუთათელაძე. მითრაიზმი ქრისტიანულ მსოფლმხედველობაში. სტუ შრომები. 2001წ. N 2 (435), გვ. 123-126, ISSN 0201-7164.

მ. ქუთათელაძე. მითრას გამოსახულების იკონოგრაფიისათვის. სტუ, საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. N 11, გვ. 33-40.

მ. ქუთათელაძე. მითრას კულტი საქართველოში (ავტორეფერატი). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. გვ. 3-55.

მ. ქუთათელაძე. მითრას კულტი საქართველოში (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კლიო (საისტორიო ალმანახი). 2004წ. N 24, გვ. 18-33.

მ. ქუთათელაძე. მითრას კულტის საკითხი ქართულ ისტორიოგრაფიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კლიო (საისტორიო ალმანახი). 2005წ. N 25, გვ. 22-34.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მიკრო და მცირე ბიზნესი, საქონლისა და მომსახურების ბაზრები, რესურსების ბაზრები. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 9-10.

თ. შარაშენიძე. მიკრო ეგმ-ზე ამოცანათა შესრულების შესაძლებლობის განსაზღვრა. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ცნობარი, . 1987წ. 126 #2, 1987, გვ. 377-380.

ო. გაბედავა, ვ. დიდმანიძე, გ. ნარეშელაშვილი. მიკრო ეგმ-ის "ელექტრონიკა 60" შეუღლება დისპლეის მოდულთან და საბეჭდთან. ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება სპი-ს შრომები . 1986წ. №8 (305), 48-50 გვ;.

ნ. ნავაძე, ვ.დოგრაშვილი, ბ.ჯვანია. მიკროავტობუსების მუშაობის ძირითადი მახასიათებელი ელემენტები და უარყოფითის შემცირების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჯურნალი" ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №2(18) გვერდები 109-115.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ. მიკრობიოლოგიური გამოტუტვის მეთოდით ქანებიდან და სამთო წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების ექსტრაქციის თავისებურებანი. მეცნიერება და ტექნიკა . 2001წ. N1-3 გვ.78-83.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მიკროეკონომიკის ობიექტები: საოჯახო მეურნეობები, ფირმები, მცირე და დიდი ბიზნესი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 5-6,.