სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ხუბულავა. მთის ფერდობებზე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული № 66. 2011წ. გვ. 204-208.

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ფერდობების მეწყერჩამონაქცევების მასის დაცურებისას ზედაპირის დიფერენციალური განტოლება.. კალაპოტური პროცესების სამელიორაციო ტრანსპორტის, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები.. 2000წ. გვ. 130-134.

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ჩამონაქცევების მასის დაცურების ზედაპირის დიფერენციალური განტოლების ამოხსნა კვადრატურებში. კალაპოტური პროცესების სამელიორაციო ტრანსპორტის, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. . 2000წ. გვ. 134-139.

ნ. ბოჭორიშვილი. მთის ქნების გამოფიტვა და მისი გავლენა მოსაპირკეთებელი ქვის ხარისხზე. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 7 გვ..

ზ. ჭარბაძე, თევზაძე ვ. ნიბლაძე ნ.. მთის წყალსადინარების გასწვრივ ბმული ღვარცოფული ნაკადის ძირითადი პარამეტრების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისწყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N67, გვ. 72-79, .

ნ. ნიბლაძე. მთის წყალსადინარის გასწვრივ ბმული ღვარცოფული ნაკადის ძირითადი პარამეტრების შეფასება (საქართველო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული .. 2012წ. #67, 72-78 გვ.

გ. ომსარაშვილი, არჩილ სახვაძე. მთისა და მთისწინა ფართობების ნიადაგქვეშა-წვეთური მორწყვის სრულყოფის პერსპექტივები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. No 66, გვ.180.

ე. ბარათაშვილი, ნოდარ გრძელიშვილი. მთლიანი რეგიონული პროდუქტის გაანგარიშება-რეგიონებში ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. თბილისი, ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" გვერდი 111-121. 2011წ. № 1.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მთლიანი შემოსავალი, მთლიანი ხარჯი და მოგება. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2013წ. N 5-6, .

შ. მეტრეველი, გ.ბეღელური, ნ.აბესაძე, ლ.ბერიძე,. მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკური მწკრივის მოსწორება წრფივი და პარაბოლური აპროქსიმაციით . ჟურნალი: „საქართველოს ეკონომიკა“ . 2006წ. N3 (100) გვ.52-54..

გ. ტყეშელაშვილი, გ.ზარნაძე. მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზირება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. #1(23). გვ.11-17..

გ. მეტრეველი, ლ.იმედაძე, გ.მეტრეველი. მთლიანკედლიანი ლითონის კამერის გამტარუნარიანობის განსაზღვრა ერტეულ მომენტთა ეპიურების სახით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. issn1512-3936, .

რ. იმედაძე, გ. მეტრეველი. მთლიანკედლიანი ლითონის კარკასის ამტანუნარიანობის განსაზღვარა ერთეულ მომენტთა ეპიურების სახით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2006წ. #1..

მ. ახობაძე. მიგრაციული პროცესების მათემატიკური მოდელირებისათვის. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1994წ. N5 (407).

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. მივხედოთ ქართულ ენას!. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შრომები. 2016წ. N1, 149-158.

გ. ჩიკოიძე. მიზეზ-შედეგობრივ მიმართებათა როლებრივი ასახვა გამონათქვამის შინაარსში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2015წ. 19, თბილისი, გვ. 91-97.

ვ. რაძიევსკი. მიზეზ-შედეგობრივი ცოდნის მოდელი სამედიცინო პროგნოზირების ინტელექტუალურ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. №18, თბილისი, გვ. 252 - 257.

ჯ. გაბელია. მიზეზობრივი კავშირის მნიშვნელობა სისხლის სამართლის თეორიასა და პრაქტიკაში. სამეცნიერო ჟურნალი “მეცნიერება და ცხოვრება“. 2013წ. #1(7).

ლ. გრიგალაშვილი. მიზნობრივი გრანტების აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები საბიუჯეტო ორგანიზაციებში . ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“, (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი). 2014წ. N12, გვ.33-35.

ი. ჩიქვინიძე. მითოლოგიზმები სამედიცინო ტერმინოსისტემაში. სტუ-ს შრომები. 2010წ. N 4 ( 478), გვ.82-84.