სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩიქვინიძე. მითოლოგიზმები სამედიცინო ტერმინოსისტემაში. სტუ-ს შრომები. 2010წ. N 4 ( 478), გვ.82-84.

რ. თაბუკაშვილი, ჩიქვინიძე ი.. მითოლოგიზმები სამედიცინო ტერმინოსისტემაში. . საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები.. 2010წ. #4. (478) .

მ. ქუთათელაძე. მითრაიზმი ქრისტიანულ მსოფლმხედველობაში. სტუ შრომები. 2001წ. N 2 (435), გვ. 123-126, ISSN 0201-7164.

მ. ქუთათელაძე. მითრას გამოსახულების იკონოგრაფიისათვის. სტუ, საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. N 11, გვ. 33-40.

მ. ქუთათელაძე. მითრას კულტი საქართველოში (ავტორეფერატი). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. გვ. 3-55.

მ. ქუთათელაძე. მითრას კულტი საქართველოში (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კლიო (საისტორიო ალმანახი). 2004წ. N 24, გვ. 18-33.

მ. ქუთათელაძე. მითრას კულტის საკითხი ქართულ ისტორიოგრაფიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კლიო (საისტორიო ალმანახი). 2005წ. N 25, გვ. 22-34.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მიკრო და მცირე ბიზნესი, საქონლისა და მომსახურების ბაზრები, რესურსების ბაზრები. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 9-10.

თ. შარაშენიძე. მიკრო ეგმ-ზე ამოცანათა შესრულების შესაძლებლობის განსაზღვრა. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ცნობარი, . 1987წ. 126 #2, 1987, გვ. 377-380.

ო. გაბედავა, ვ. დიდმანიძე, გ. ნარეშელაშვილი. მიკრო ეგმ-ის "ელექტრონიკა 60" შეუღლება დისპლეის მოდულთან და საბეჭდთან. ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება სპი-ს შრომები . 1986წ. №8 (305), 48-50 გვ;.

ნ. ნავაძე, ვ.დოგრაშვილი, ბ.ჯვანია. მიკროავტობუსების მუშაობის ძირითადი მახასიათებელი ელემენტები და უარყოფითის შემცირების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჯურნალი" ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №2(18) გვერდები 109-115.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ. მიკრობიოლოგიური გამოტუტვის მეთოდით ქანებიდან და სამთო წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების ექსტრაქციის თავისებურებანი. მეცნიერება და ტექნიკა . 2001წ. N1-3 გვ.78-83.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მიკროეკონომიკის ობიექტები: საოჯახო მეურნეობები, ფირმები, მცირე და დიდი ბიზნესი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 5-6,.

ნ. აჩუაშვილი, დავით შანიძე. მიკროეკონომიკური ფაქტორები მრეწველობის საბანკო დაკრედიტებაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35) 132-141 გვერდზე. 10გვერდი.

ქ. როყვა, ო.ზარდალიშვილი, მ. ზარდალიშვილი. მიკროელემენტების შემცველი ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენების პერსპექტივა საქართველოში. . 0წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, ვ. ბახტაძე. მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2011წ. #15 გვ.107-110.

ნ. ყავლაშვილი, ვ. ბახტაძე, ლ.გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი. . მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა. მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. . 0წ. 2011წ. #15 გვ.107-110.

ფ. პაატაშვილი. მიკროკომპიუტერული მართვისა და მონიტორინგის სისტემების გამოყენება სახანძრო უსაფრთხოებისათვის. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. #4-6, გვ.12-15 .

უ. ზვიადაძე, ზ. სვანიძე, ი. ლომინაძე. მიკროკომპონენტების კონცენტრირებისა და ატომურ-აბსორბციული ანალიზის მეთოდები ეკოლოგიურ კვლევაში. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #4-6, გვ. 73-77. 1999წ. ISSN 0130-7061.

ო. ქართველიშვილი. მიკროკონტროლერი ავტომატური მორწყვის სისტემაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2015წ. №1(9).