სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ფირცხალაიშვილი ი., მოსულიშვილი დ.. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენების კვლევა აეროკოსმოსური ინფორმაციის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. #63.

გ. დოხნაძე, რ. დიაკონიძე, ი. ფირცხალაიშვილი, დ. მოსულიშვილი. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენების კვლევა აეროკოსმოსური ინფორმაციის გამოყენებით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63 გვ.გვ. 46-54 .

ფ. ლორთქიფანიძე, მ.შავლაყაძე, ფ.ლორთქიფანიძე. ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება ნიადაგთა ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლების ფონზე ``ტრასეკას`` საკვლევი პოლიგონის მაგალითზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. # 2 გვ.201-203.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. ესაჭიროება წერტილოვანი საძირკვლების მოცურების საწინააღმდეგო ორმაგი დაცვა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2009წ. №3(14).

ლ. მეტრეველი. ესთეტიკა და ხელოვნება XX ს-ის კულტურაში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. N1-2, გვ. 396-397.

ი. გელენავა. ესკიზები აფხაზეთში თეატრალური ცხოვრების ისტორიიდან (XX საუკუნის დასაწყისი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა სამეცნიერო ჟურნალი: `საისტორიო ვერტიკალები~ . 2013წ. N28.

ნ. ბახსოლიანი. ექვთიმე თაყაიშვილის ერთი პუბლიკაციის შესახებ. სტუ, სვეტიცხოველი. 2013წ. #1, გვ. 127-131.

გ. იაშვილი, ქოქიაური ლ.. ექსკურსი ბრენდების ისტორიაში.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. № 6(18), გვ. 50-56 .

მ. ონიანი, გ.ბუცხრიკიძე. ექსპერიმენტის დაგეგმვა ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური აღწერისთვის. "სამთო ჟურნალი". 2005წ. #2(15),გვ.82-83.

გ. იაშვილი. ექსპერიმენტის ჩატარების ფორმალიზაციის პროცესი.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი” . 2001წ. №3(11), გვ.49-51 .

მ. ბაძაღუა, ჯემალ გახოკიძე. ექსპერტთა მოსაზრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეორგანიზაცია-რეფორმირებასთან დაკავშირებით. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური გამოცემა. 2015წ. #1 გვერდი 4,თბილისი.

გ. აბაშიძე. ექსპერტიზა, როგორც ძირითადი საპროცესო მოქმედება. . ჟურნალი `თემიდა~ . 2010წ. .

გ. აბაშიძე. ექსპერტის დასკვნა. . ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2010წ. #14, .

გ. აბაშიძე. ექსპერტის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები სისხლის სამართლის პროცესში. . ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2010წ. #14, .

ლ. შატაკიშვილი, მ. მჭედლიძე. ექსპერტულ-დიაგნოსტიკური სისტემის აგების მეთოდოლოგიის შესახებ. ენერგია . 2007წ. #2(42) 2007.96-100.

ზ. გასიტაშვილი, ნ.ყანჩაველი. ექსპერტული სისტემებისა და მოდიფიცირებული პეტრის ქსელების კომპოზიცია სამხედრო პროცესების მოდელირებაში. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები # 4 (454),, გვ.. 125 – 128. 2004წ. .

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. ექსპერტული სისტემის შემუშავება ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმების მართვისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #3 (431).

ქ. მახაშვილი, ზ. ციხელაშვილი, ბ. ჭურჭელაური, ნ. ბახტაძე, გ. ჩიტიაშვილი. ექსპლუატაციის პროცესში მყოფი შენობა-ნაგებობებისა და მათი ელემენტების მდგრადობა-ვარგისიანობის მახასიათებელი პარამეტრების ექსპერტული შეფასების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 0წ. #4(23), 2011, გვ. 53-55..

გ. მაისურაძე, რ. ქელდიშვილი. ექსპორტ-იმპორტის საბაჟო რეჟიმის განვითარების სრულყოფის გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. 4.

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება ნიუტონის მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში შრომები . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2006წ. შრომები № 6, .