სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი,ა.ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონსტრუქციული გადაწყვეტა. მშენებლობა. 2010წ. N2(17) gv.112-115.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონტრუქციული გადაწყვეტა. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონტრუქციული გადაწყვეტა. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

ბ. სურგულაძე, ლ. ზამბახიძე, ჩხარჩხალია აზა. მრავალსართულიანი შენობების შემომფარგლავი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტის საკითხისათვის. "მშენებლობა". 2017წ. №2(45).

შ. ბაქანიძე. მრავალსართულიანი შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N2(13).

შ. ბაქანიძე, ბ. სურგულაძე. მრავალსართულიანი შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი-,,მშენებლობა. 2009წ. #2(13).

ლ. მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი, თ. სოხაძე. მრავალსაფეხურიან მაგის-ტრალურ ნავთობსადე-ნებში არასტაციონარული პროცესების დროს წნევების ნაზარდზე მადემპფირებელი მოწყობილობების გავლენის ანალიზისათვის. ”სამთო ჟურნალი”, #1(32), თბილისი, . 2014წ. .

ნ. ხუნდაძე, ლ.მახარაძე, ვ. გელაშვილი, თ სოხაძე. მრავალსაფეხურიან მაგისტრალურ ნავთობსადენებში არასტაციონალური პროცესის დროს წნევების ნაზარდზე მადემპფირებელი მოწყობილობების გავლენის ანალიზისათვის. "სამთო ჟურნალი". 2014წ. №1(32) გვ.60-63.

ლ. მახარაძე, ა.ტაველიშვილი. მრავალსაფეხურიან ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადენ მაგისტრ ალში მიმდევრობით ჩართული ტუმბოების რაოდენობისა და მაგის-ტრალის გასწვრივ მათი განთავსების ადგილის განსაზღვრის ანალიზი . ”სამთო ჟურნალი”, #2(33), თბილისი,. 2014წ. .

დ. მამფორია. მრავალსაფეხურიანი დეტერმინისტული პროცესების ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხი ბელმანის დინამიკური დაპროგრამების მიხედვით“, . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი - ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2014წ. #2 (30) ..

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული რობოტი როგორც ზედაბალი სიხშირის რხევების ინდიკატორი.. საქ. მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2005წ. # 9 გვ. 191-196.

ო. ლაბაძე. მრავალსახსრული სამრეწველო მანიპულიატორის თითოეული სახსრის და ჩამჭერის სივრცული კოორდინატების უკონტაქტო განსაზღვრის პრინციპი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. თბილისი, #17, გვ. 63-65.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი ,,ხორთუმი”.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2011წ. # 15 გვ. 157-159.

გ. ჭელიძე, დ.ფურცხმანიძე, ბ. ჭელიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი "ხორთუმი". . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი. . 2011წ. #15, გვ.157-159.უდკ 519.6.519.7.621.37/39.

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის (ხორთუმის) მართვის საკითხები. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. # 7, გვ. 251-161.

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის ერთი შესახსვრის გადაცემის ფუნქცია . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2008წ. #12 გვ. 141-146.

დ. ფურცხვანიძე, კიკნაძე შალვა. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის მართვის სისტემა.. შსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული,. 2007წ. # 11 გვ. 145-148.

დ. ფურცხვანიძე, ნ. დადიანი. მრავალსახსრული საწ. რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზ. კუბიური პოლინომებით. . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2016წ. გვ. 114-116..

ნ. დადიანი, დ. ფურცხვანიძე.. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N 20. გვ.114-116..

დ. ფურცხვანიძე, ნ. დადიანი. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2016წ. გვ.114 – 116..