სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, მ.თევდორაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.მაცაბერიძე. მრავალპროცესორულ გამოთვლით სისტემებში მართვის პროცესებისs შესწავლა ანალიტიკურ და იმიტაციურ მოდელების ბაზაზე. სამეცნიერო შრომების კრებული გამომცემლობა''ინტელექტი, თბილისი. 1995წ. .

თ. აბულაძე, ე. ა. ფიშჩენკო. მრავალპროცესორულ გამომთვლელ გარემოში რიცხვების ათვლის ერთი სისტემიდან მეორეში მიკროპროგრამული გარდასახვის ზოგიერთი მოსაზრებანი. დიდი სისტემების მართვაში საკავშირო სკოლა-სემინარის შრომები. "მეცნიერება". 1976წ. ქ. თბილისი, 5გვ.

თ. აბულაძე, გ. ასათიანი, ვ. ჩაჩანიძე. მრავალპროცესორული გამოთვლითი სისტემების მწარმოებლურობის შეფასების შესახებ ანალიტიკური მოდელირების გამოყენებთ. ვ.ი. ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, შრომები, "ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდების და საშუალებების გამოყენება". 1987წ. #8 (305), 4გვ.

თ. კახეთელიძე, ვ.გოგილაშვილი. მრავალრგოლიანი დელტოიდური მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. სტუ გამოყენებითი მექანიკა შრომათა კრებული. 2010წ. 2010წელი გვ.7.

გ. ბელთაძე. მრავალრიცხოვანი არჩევის ამოცანა მრავალკრიტერიუმიანი კანდიდატების შემთხვევაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. 4(474), გვ. 66- 80. ISSN: 1512-0996..

ზ. ღვინიაშვილი. მრავალსაიარაღო ჩარხების საჩარხო კომპლექსების საწარმოო პროცესების ოპიტიმიზაციის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. . 2014წ. 5გვ,.

ლ. კახიანი, რ.ცხვედაძე, დ.მეტრეველი, ნ.ღუღუნიშვილი. მრავალსართულიაი არასიმეტრიული კარკასული შენობის სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების მეთოდის გაუმჯობესება გრეხის დეფორმაციების გათვალისწინებით. მშენებლობა. 2008წ. N1(8) gv.16.

. მრავალსართულიანი არასიმეტრიული კარკასული შენობის სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების მეთოდის გაუმჯობესება გრეზის დეფორმაციების გათვალისწინებით. . 2008წ. 1512-3936.

ა. ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონსტრუქციული გადაწყვეტა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2010წ. N2(17), გვ. 112-115, თბილისი, ISSN 1512-3936.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი,ა.ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონსტრუქციული გადაწყვეტა. მშენებლობა. 2010წ. N2(17) gv.112-115.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონტრუქციული გადაწყვეტა. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონტრუქციული გადაწყვეტა. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

ბ. სურგულაძე, ლ. ზამბახიძე, ჩხარჩხალია აზა. მრავალსართულიანი შენობების შემომფარგლავი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტის საკითხისათვის. "მშენებლობა". 2017წ. №2(45).

შ. ბაქანიძე. მრავალსართულიანი შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N2(13).

შ. ბაქანიძე, ბ. სურგულაძე. მრავალსართულიანი შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი-,,მშენებლობა. 2009წ. #2(13).

ლ. მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი, თ. სოხაძე. მრავალსაფეხურიან მაგის-ტრალურ ნავთობსადე-ნებში არასტაციონარული პროცესების დროს წნევების ნაზარდზე მადემპფირებელი მოწყობილობების გავლენის ანალიზისათვის. ”სამთო ჟურნალი”, #1(32), თბილისი, . 2014წ. .

ნ. ხუნდაძე, ლ.მახარაძე, ვ. გელაშვილი, თ სოხაძე. მრავალსაფეხურიან მაგისტრალურ ნავთობსადენებში არასტაციონალური პროცესის დროს წნევების ნაზარდზე მადემპფირებელი მოწყობილობების გავლენის ანალიზისათვის. "სამთო ჟურნალი". 2014წ. №1(32) გვ.60-63.

ლ. მახარაძე, ა.ტაველიშვილი. მრავალსაფეხურიან ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადენ მაგისტრ ალში მიმდევრობით ჩართული ტუმბოების რაოდენობისა და მაგის-ტრალის გასწვრივ მათი განთავსების ადგილის განსაზღვრის ანალიზი . ”სამთო ჟურნალი”, #2(33), თბილისი,. 2014წ. .

დ. მამფორია. მრავალსაფეხურიანი დეტერმინისტული პროცესების ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხი ბელმანის დინამიკური დაპროგრამების მიხედვით“, . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი - ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2014წ. #2 (30) ..

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული რობოტი როგორც ზედაბალი სიხშირის რხევების ინდიკატორი.. საქ. მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2005წ. # 9 გვ. 191-196.