სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბერეჟიანი, თ. დუდაური, გ. ფარცხალაძე, ლ. წიკლაური, ბ. მეტრეველი, ნ. ზაქარიაშვილი, ა. ბერეჟიანი. მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარე - სილფია (Silphium) - ერთ-ერთი პოტენციური ენერგეტიკული მცენარე საქართველოსთვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. ტომი 34, N 2, გვ. 187-192.

თ. ჯიშკარიანი, შ.ფარცხალაძე, გ.ფარცხალაძე. მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარე სილფიას ბიოსათბობად გამოყენების პერსპექტივები. „ენერგია", სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი. 2010წ. #2(54).

ი. ზაქაიძე, ვ. შურღაია. მრავალწლიანი ნალექების უზრუნველყოფის მრუდის გამოთვლა და აგება კოლხეთის პირობებისათვის. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ 96-98.

ს. ბლიაძე. მრავალწლიანი ნარგავების გაშენებასა და ექსპლოატაციაზე გაწეული ინვესტიციების გამოყენების ანალიზი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII.

ვ. შურღაია, ი. ზაქაიძე. მრავალწლიური ნალექბის უზრუნველყოფის მრუდის აგება კოლხეთის პირობებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2005წ. გვ.96-98.

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე. მრავალწლოვანი საკვები ბალახების როლი და მნიშვნელობა მეცხოველეობაში. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2013წ. #6 (26),ივნისი. 2013 წ. 26-28..

. მრავალწლოვანი სამკურნალო მცენარეების გენეტიკური რესურსი საქართვეელოში. სსმმ აკადემია, ,,საქართვე- ლოს მცენარეთა მრავალწლო-ვანი კულტურებისა და სახე-ობების გენეტიკური რესურსე-ბი“ გ. ,,აგრო“, თბილისი. 2015წ. თბილისი, გ. 32-37.

თ. ბჟალავა, მ. ცირეკიძე. მრავალჯერიონიზირებული ატომების სპექტრალური მახასიათებლების როლი მართვადი თერმობირთვული რეაქციების განხორციელებაში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-20-009-0, გვ. 240-244.

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა. მრავალჯერიონიზირებული ატომების სპექტრალური მახასიათებლების როლი მართვადი თერმობირთვული რეაქციების განხორციელებაში. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. მოხსენებათა კრებული.. 2011წ. თბილისი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 240-244. .

ლ. სამსონაძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი. მრავლობითის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მორფოლოგიურ პროცესორში. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”. თეზისები. 2011წ. გვ. 20-24..

ნ. ამირეზაშვილი, , ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. მრავლობითის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მორფოლოგიურ პროცესორში. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”. თეზისები. 2011წ. გვ. 20-24..

რ. გიორგობიანი, თ ხმელიძე, ნ.ბერიშვილი. მრგვალი განივკვეთის მქონე ღეროების გრეხის უნივერსალური განტოლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. № 3 .

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, თ. ხმელიძე. მრგვალი განივკვეთის მქონე ღეროების გრეხის უნივესალური განტოლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. № 3.

ე. გვენეტაძე. მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო(რეცენზია). საისტორიო ვერტიკალები, #18. 2009წ. .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას (bovista nigrescus (pers)) ქიმიური შესწავლა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7, (4), 425-428 .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას (bovista nigrescus (pers)) წინასწარი ანალიზი. სოკოს სპორებიდან მიღებული პეტროლეინეთერიანი და სპირტიანი ფრაქციების სავარაუდო შემცველობა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2007წ. ტ.7, (4), 422-424 .

ი. ამანათაშვილი, დავით შანიძე, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი,. მრეწველობა და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის. განვითარებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. N2(33) . გვ. 116-127.

თ. ხმელიძე, გ.ქავთარია, თ.ვანიშვილი, ი.ხმელიძე. მრეწველობაში გამოყენებული ტყის პროდუქტების გაფართოების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4(27) გვ:57-62 2012.

ი. ამანათაშვილი, ნანა ელაშვილი. მრეწველობაში ინვესტიციების მოზიდვაზე მოქმედი მიკრო და მაკროეკონომიკური ფაქტორების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N3 (40) .

გ. ტყეშელაშვილი, კუპატაძე ზ.. მრეწველობის განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2015წ. 2.