სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ყუბანეიშვილი. მრავალექსტრემალური გარდამავალი პროცესე-ბის სპექტრული ანალიზი. სტუ–ს შრომები. 2004წ. N 1 (451).

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. მრავალექსტრემალური ოპტიმიზაციის ევოლუციური ალგორითმი. ჟურნალი "ინტელექტი" , თბილისი. 2006წ. #1(24),119-122 გვ.ISSN 1512-0333..

თ. ყიფიანი. მრავალი ცვლადის ფუნქციის ერთი ინტეგრალური გარდაქმნის შესახებ . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2(34). 2009წ. გც. 47-50.

ვ. გაბისონია, ვ. მაისურაძე. მრავალკრიტერიული ანტაგონისტური დიფერენციალური თამაშის ამოხსნის ერთი მეთოდის შესახებ. . 2003წ. №7,გვ.33-46.

ვ. მაისურაძე, ვ. გაბისონია. მრავალკრიტერიული თამაშის ამოხსნის ერთი მეთოდის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. მრავალკრიტერიული იდენტიფიკაციის მეთოდები დინამიკური სისტემებისათვის. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14, გვ.36-59.

ზ. ალიმბარაშვილი, ბოკუჩავა ი, ჩხიკვაძე ნ. მრავალკრიტერიული შეფასების ერთი კომბინირებული პროცედურის შესახებ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .

ზ. გასიტაშვილი, რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი. მრავალკრიტერიუმიან ამოცანებში ლოკალური მიზნებისა და კრიტერიუმების სისტემის ფორმირების პრინციპები. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. .. 1997წ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. მრავალკრიტერიუმიან ამოცანებში ლოკალური მიზნებისა და კრიტერიუმების სისტემის ფორმირების პრინციპები. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 10-11 გვ..

ა. ფრანგიშვილი, რ. სამხარაძე. მრავალკრიტერიუმიანი შედეგების შეფასებისა და არჩევის მეთოდი დინამიკური ობიექტების მართვაში. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა"ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 0წ. გვ. 7.

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი. მრავალკრიტერიუმიანი შედეგის შეფასებისა და არჩევის მეთოდი დინამიური ობიექტების მართვაში. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.18-24 გვ..

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . მრავალმინერალური კომპოზიციიდან მინანქრის ფრიტის მიღების პროგნოზირების საკითისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. #02, 164-169.

ნ. რაჭველიშვილი. მრავალმინერალური კომპოზიციიდან მინანქრის ფრიტის მიღების პროგნოზირების საკითხისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #2, 164-169გვ..

ვ. გორდელაძე, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი. მრავალმინერალური კომპოზიციიდან მინანქრის ფრიტის მიღების საკითხისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №11 (2), თბილისი, გვ. 164-169.

ვ. გორდელაძე, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი. მრავალმინერალური კომპოზიციიდან მინანქრის ფრიტის მიღების საკითხისადმი.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. №11 (2) . 2011წ. თბილისი, გვ. 164-169.

ო. ლაბაძე. მრავალპარამეტრიანი პირველადი გარდამქმნელების აგების ფიზიკური საფუძვლები და გამოყენების შესაძლო სფეროები. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #6, გვ. 103-108 .

ა. ფრანგიშვილი, ზ. მაცაბერიძე. მრავალპროცესორულ გამოთვლით სისტემებში მართვის პროცესების შესწავლა ანალიტიკურ და იმიტაციურ მოდელების ბაზაზე. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

ზ. გასიტაშვილი, მ.თევდორაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.მაცაბერიძე. მრავალპროცესორულ გამოთვლით სისტემებში მართვის პროცესებისs შესწავლა ანალიტიკურ და იმიტაციურ მოდელების ბაზაზე. სამეცნიერო შრომების კრებული გამომცემლობა''ინტელექტი, თბილისი. 1995წ. .