სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ბაქანიძე. მრავალსართულიანი შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N2(13).

შ. ბაქანიძე, ბ. სურგულაძე. მრავალსართულიანი შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი-,,მშენებლობა. 2009წ. #2(13).

ლ. მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი, თ. სოხაძე. მრავალსაფეხურიან მაგის-ტრალურ ნავთობსადე-ნებში არასტაციონარული პროცესების დროს წნევების ნაზარდზე მადემპფირებელი მოწყობილობების გავლენის ანალიზისათვის. ”სამთო ჟურნალი”, #1(32), თბილისი, . 2014წ. .

ნ. ხუნდაძე, ლ.მახარაძე, ვ. გელაშვილი, თ სოხაძე. მრავალსაფეხურიან მაგისტრალურ ნავთობსადენებში არასტაციონალური პროცესის დროს წნევების ნაზარდზე მადემპფირებელი მოწყობილობების გავლენის ანალიზისათვის. "სამთო ჟურნალი". 2014წ. №1(32) გვ.60-63.

ლ. მახარაძე, ა.ტაველიშვილი. მრავალსაფეხურიან ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადენ მაგისტრ ალში მიმდევრობით ჩართული ტუმბოების რაოდენობისა და მაგის-ტრალის გასწვრივ მათი განთავსების ადგილის განსაზღვრის ანალიზი . ”სამთო ჟურნალი”, #2(33), თბილისი,. 2014წ. .

დ. მამფორია. მრავალსაფეხურიანი დეტერმინისტული პროცესების ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხი ბელმანის დინამიკური დაპროგრამების მიხედვით“, . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი - ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2014წ. #2 (30) ..

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული რობოტი როგორც ზედაბალი სიხშირის რხევების ინდიკატორი.. საქ. მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2005წ. # 9 გვ. 191-196.

ო. ლაბაძე. მრავალსახსრული სამრეწველო მანიპულიატორის თითოეული სახსრის და ჩამჭერის სივრცული კოორდინატების უკონტაქტო განსაზღვრის პრინციპი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. თბილისი, #17, გვ. 63-65.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი ,,ხორთუმი”.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2011წ. # 15 გვ. 157-159.

გ. ჭელიძე, დ.ფურცხმანიძე, ბ. ჭელიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი "ხორთუმი". . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი. . 2011წ. #15, გვ.157-159.უდკ 519.6.519.7.621.37/39.

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის (ხორთუმის) მართვის საკითხები. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. # 7, გვ. 251-161.

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის ერთი შესახსვრის გადაცემის ფუნქცია . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2008წ. #12 გვ. 141-146.

დ. ფურცხვანიძე, კიკნაძე შალვა. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის მართვის სისტემა.. შსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული,. 2007წ. # 11 გვ. 145-148.

დ. ფურცხვანიძე, ნ. დადიანი. მრავალსახსრული საწ. რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზ. კუბიური პოლინომებით. . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2016წ. გვ. 114-116..

ნ. დადიანი, დ. ფურცხვანიძე.. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N 20. გვ.114-116..

დ. ფურცხვანიძე, ნ. დადიანი. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2016წ. გვ.114 – 116..

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2016წ. გვ. 114 – 116.

დ. ფურცხვანიძე, ა. ფურცხვანიძე. მრავალსტაბილური ნახევარგამტარული ხელსაწყო. საავტორო მოწმობა N 327524 (არ ქვეყნდება). 1971წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი / G. Robitashvili, ნ. ჯაფარიძე/ N. Jafaridze/ n. , ტ. რობიტაშვილი / T. Robitashvili. მრავალუჯრედიანი კონვექციური ღრუბლის რიცხვითი მოდელი / Numerical Model of a Multi-Cellular Cumulus Cloud. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები "მეტეოროლოგიის პრობლემები და გარემოს დაბინძურება" / Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of meteorology and environmental pollution”. 2001წ. ტ/v.104, თბილისი/Tbilisi, გვ./pp. 33-44.

ი. ხართიშვილი. მრავალფენიანი გარსების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ალგორითმი. სტუ შრომების კრებული. 2005წ. №2(456).