სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ფურცხვანიძე, ნ. დადიანი. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2016წ. გვ.114 – 116..

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2016წ. გვ. 114 – 116.

დ. ფურცხვანიძე, ა. ფურცხვანიძე. მრავალსტაბილური ნახევარგამტარული ხელსაწყო. საავტორო მოწმობა N 327524 (არ ქვეყნდება). 1971წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი / G. Robitashvili, ნ. ჯაფარიძე/ N. Jafaridze/ n. , ტ. რობიტაშვილი / T. Robitashvili. მრავალუჯრედიანი კონვექციური ღრუბლის რიცხვითი მოდელი / Numerical Model of a Multi-Cellular Cumulus Cloud. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები "მეტეოროლოგიის პრობლემები და გარემოს დაბინძურება" / Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of meteorology and environmental pollution”. 2001წ. ტ/v.104, თბილისი/Tbilisi, გვ./pp. 33-44.

ი. ხართიშვილი. მრავალფენიანი გარსების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ალგორითმი. სტუ შრომების კრებული. 2005წ. №2(456).

გ. ყიფიანი, სოფრომაძე ზ , ყიფიანი დ. . მრავალფენიანი დამრეცი გარსის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა. მშენებლობა. 2009წ. #1(12) თბილისი. გვ 96-99. ISSN 1512-3936 .

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე. მრავალფენოვანი გარსითი სასრული ელემენტის რეაქციის ვექტორების და მატრიცის ერთი მიდგომის შესახებ. სტუ შრომების კრებული. 2004წ. №4(454).

ლ. კახიანი, ნ.სალაძე, ზ.ხიდირბეგიშვილი. მრავალფენოვანი რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. მშენებლობა. 2008წ. N4 (11).

. მრავალფენოვანი რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. . 2008წ. 1512-3936.

ლ. იმნაიშვილი. მრავალფუნქციური მიმდევრული მოდულების სინთეზი გრაფების საშუალებით. სტუ-ს შრომები, # 13 (369), 1990, გვ. 57-59. . . 1990წ. .

ე. მეძმარიაშვილი. მრავალფუნქციური ობიექტების სამხედრტო–საინჟინრო სპექტრი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. მრავალფუნქციური უკოლექტორო მცირეგაბარიტული გადაწყობადი სინქრონული გენერეტორის აგების პრინციპები და თავისებურებანი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი. . 2011წ. #15, გვ. 122-127..

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე. მრავალფუნქციური შენობების თბო-სიცივით მომარაგების ენერგოეფექტური დეცენტრა-ლიზებული სისტემა” . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნი-კური კონფეფენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვი-თარება”, თბილისი 2010. შრომათა კრებული.. 2010წ. 368-370.

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილების ეფექტურობის გაზრდის პერსპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2011წ. №2(21), გვ.11-15, ISSN 1512-3537 .

З. Богвелишвили. მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების პნევმატიკური სისტემები. Тезисы докладов международной конференции по динамике и прочности машин, Тбилиси. 1999წ. с.96-97.

ზ. ბოგველიშვილი, ჯ.იოსებიძე. მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების სისტემების განვითარების გზები. ტრანსპორტი, თბილისი. 2001წ. №1, გვ.13-15, ISSN 1512-0910 .

ზ. ბოგველიშვილი, რ.სიგრიენსკი, ნ.ნემჩინოვი. მრავალღერძიანი ავტომობილის პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოკვლევა. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი. 2001წ. №5(438), გვ.98-100, ISSN 1512-0996 .

ზ. ბოგველიშვილი, ვ.გალაშინი, ვ.ბოროდინი. მრავალღერძიანი ავტომობილის შერესორების პნევმატიკური სისტემების საგზაო გამოცდები. მეცნიერება და ტექნიკა, თბილისი. 2000წ. №7-9, გვ.71-72.

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი სატრანსპორტო საშუალების შერესორების პნევმობალანსირული რხევითი სისტემის გამოკვლევა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2015წ. №3(34), გვ.184-189, ISSN 1512-3537.

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. მრავალშრიანი სხეულის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შესწავლა საზღვარზე ხისტი შტამპის დაწნევისას. `სამთო ჟურნალი~, თბილისი. 2009წ. #1 (22), გვ.14-16..