სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დიასამიძე, კ. მელაძე, შ. ინასარიძე. მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე . აგრარული უნივერსიტეტი, შრომათა კრებული, . 2009წ. ტ.2, #4(49).

ნ. დიასამიძე, კ. მელაძე, შ. ინასარიძე. მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე . საქართველოში აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. შრომათა კრებული, ტ.2, #4(49), .

ლ. იონათამიშვილი, დ.დავითულიანი. მრეწველობის მდგრადი და უსაფრთხო განვიტარების თანამედროვე შედეგები და კრიტერიუმები. გორის მრავალპროფილიანი მცირე აკადემია, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, . 2007წ. 0,3.ნ.თ..

მ. სვანიძე. მრეწველობის მომზადება ეროვნული თავდაცვისათვის.. კრებული ”გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები;ტ.VI.ფინანსების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2002წ. #11; გვ.418-436.

ნ. ცანავა. მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადიმიმართულებები. თსუ-ს და საქსტატის სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, . 1997წ. თბილისი, 5გვ..

ნ. დუმბაძე, null. მრეწველობის საბანკო და არასაბანკო დაკრედიტების გაუმჯობესების მიმართულებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35),2016.

ნ. აჩუაშვილი, დავით შანიძე. მრეწველობის საკრედიტო დაფინანსების გაუმჯობესების მაკროეკონომიკური ფაქტორების კვლევა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35) 141-149 გვერდზე. 9 გვერდი.

დ. ლალაშვილი, ჟ. ორაგველიძე. მრეწველობის სტრუქტურული გარდაქმნა და საბაზრო ურთიერთობები.. ტრანსპორტი. 2006წ. #1.

ჟ. ორაგველიძე, დ. ლალაშვილი. მრეწველობის სტრუქტურული გარდაქმნა საბაზრო ურთიერთობები.. ტრანსპორტი. 2006წ. #1.

ქარჩავა ჯონდი, მელაძე კიაზო, დიასამიძე ნუგზარი, ინასარიძე შორენა. მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე საქართველოში. აგრარული უნივერსიტეტი, შრომების კრებული – ტომი 2. 2009წ. # 4 (49).

რ. ველიჯანაშვილი, ქარჩავა ჯ., მელაძე კ., დიასამიძე ნ. , ინასარიძე შ.. მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე საქართველოში. აგრარული უნივერსიტეტი, შრომების რკებული – ტომი 2. 2009წ. # 4 (49).

ნ. ჯავაშვილი. მსაზღვრელთა ფაკულტატიური და აუცილებელი ხმარება ქართული ენის წინადადებებში. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი, გვ. 223-231. 2005წ. .

ი. ირემაძე, ოთარ ვერულავა. მსგავსების ზომის ფორმირება (ნიშანთა) დამთხვევა არდამთხვევის პრინციპის გამოყენებით . Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS . 2009წ. N1(6) გვ. 48-52.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ. გუგეშაშვილი. მსგავსების კონცეფციის გამოყენების შესაძლებლობები. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა . 2006წ. 35-38.

ი. ირემაძე, ნ. ჩხაიძე, , მ. ქურხული, . მსგავსების მოდელების ზოგიერთი გამოყენება საიმედოობისა და მართვის ამოცანებში. სტუ, შრომების კრებული. 2009წ. N4(474), გვ. 60-65;.

თ. შარაშენიძე. მსგავსების ფორმების ფორმირება სახეთა პრეპარირებული(დავიწროე-ბული) ბინარული რეალიზაციისთვის.. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები. 2006წ. # 3(461).

ნ. მამფორია. მსოფლიო აგროსასურსათო სისტემა და საერთაშორისო ვაჭრობის ინოვაციური მოდერნიზაცია . უნივერსიტეტი ,,გეომედი" . 0წ. გვ. 56-61.

ი. კვესელავა. მსოფლიო ახალი წესრიგი და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი. თბილისი, სტუ-ს საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, კრებული. 2008წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი, უჩა მეტრეველი. მსოფლიო ახალი წესრიგის მიზანი და 21 საუკუნის გამოწვევები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიოერო შრომების კრებული. 2016წ. №6.

ზ. კვეტენაძე. მსოფლიო ახალი წესრიგის ძიებაში. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. N3.