სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი ,,ხორთუმი”.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2011წ. # 15 გვ. 157-159.

გ. ჭელიძე, დ.ფურცხმანიძე, ბ. ჭელიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი "ხორთუმი". . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი. . 2011წ. #15, გვ.157-159.უდკ 519.6.519.7.621.37/39.

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის (ხორთუმის) მართვის საკითხები. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. # 7, გვ. 251-161.

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის ერთი შესახსვრის გადაცემის ფუნქცია . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2008წ. #12 გვ. 141-146.

დ. ფურცხვანიძე, კიკნაძე შალვა. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის მართვის სისტემა.. შსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული,. 2007წ. # 11 გვ. 145-148.

დ. ფურცხვანიძე, ნ. დადიანი. მრავალსახსრული საწ. რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზ. კუბიური პოლინომებით. . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2016წ. გვ. 114-116..

ნ. დადიანი, დ. ფურცხვანიძე.. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N 20. გვ.114-116..

დ. ფურცხვანიძე, ნ. დადიანი. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2016წ. გვ.114 – 116..

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2016წ. გვ. 114 – 116.

დ. ფურცხვანიძე, ა. ფურცხვანიძე. მრავალსტაბილური ნახევარგამტარული ხელსაწყო. საავტორო მოწმობა N 327524 (არ ქვეყნდება). 1971წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი / G. Robitashvili, ნ. ჯაფარიძე/ N. Jafaridze/ n. , ტ. რობიტაშვილი / T. Robitashvili. მრავალუჯრედიანი კონვექციური ღრუბლის რიცხვითი მოდელი / Numerical Model of a Multi-Cellular Cumulus Cloud. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები "მეტეოროლოგიის პრობლემები და გარემოს დაბინძურება" / Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of meteorology and environmental pollution”. 2001წ. ტ/v.104, თბილისი/Tbilisi, გვ./pp. 33-44.

ი. ხართიშვილი. მრავალფენიანი გარსების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ალგორითმი. სტუ შრომების კრებული. 2005წ. №2(456).

გ. ყიფიანი, სოფრომაძე ზ , ყიფიანი დ. . მრავალფენიანი დამრეცი გარსის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა. მშენებლობა. 2009წ. #1(12) თბილისი. გვ 96-99. ISSN 1512-3936 .

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე. მრავალფენოვანი გარსითი სასრული ელემენტის რეაქციის ვექტორების და მატრიცის ერთი მიდგომის შესახებ. სტუ შრომების კრებული. 2004წ. №4(454).

ლ. კახიანი, ნ.სალაძე, ზ.ხიდირბეგიშვილი. მრავალფენოვანი რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. მშენებლობა. 2008წ. N4 (11).

. მრავალფენოვანი რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. . 2008წ. 1512-3936.

ლ. იმნაიშვილი. მრავალფუნქციური მიმდევრული მოდულების სინთეზი გრაფების საშუალებით. სტუ-ს შრომები, # 13 (369), 1990, გვ. 57-59. . . 1990წ. .

ე. მეძმარიაშვილი. მრავალფუნქციური ობიექტების სამხედრტო–საინჟინრო სპექტრი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. მრავალფუნქციური უკოლექტორო მცირეგაბარიტული გადაწყობადი სინქრონული გენერეტორის აგების პრინციპები და თავისებურებანი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი. . 2011წ. #15, გვ. 122-127..

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე. მრავალფუნქციური შენობების თბო-სიცივით მომარაგების ენერგოეფექტური დეცენტრა-ლიზებული სისტემა” . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნი-კური კონფეფენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვი-თარება”, თბილისი 2010. შრომათა კრებული.. 2010წ. 368-370.