სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ოთხოზორია, ზაალ აზმაიფარაშვილი, ვანო ოთხოზორია. ვირტუალური ლაბორატორიები. . . 2011წ. .

გ. როყვა, მზია მილაშვილი. ვიტრაჟი, მისი სახეობები და დამზადების ტექნიკა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. №2 (472) გვ. 66–71.

მ. მილაშვილი, გ.როყვა. ვიტრაჟი- მისი სახეობები და დამზადების ტექნიკა vitraJi . სტუ-ს შრომები ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2009წ. #2 (472) .

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. ზბიგნევ ბზეჟინსკი გეოპოლიტიკური კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურებანი. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #3, გვ. 38.

ი. გოგუაძე. ზედა ამძრავ რეჟიმში მომუშავე "ტოპ დრაივ" TDS-9S საბურღი სისტემა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #6, 119-126.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. წურწუმია, თ. სულხანიშვილი. ზედა ამძრავის "ტოპ დრაივი" საბურღი სისტემები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გვ. 110–122.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, მ. წურწუმია, თ. სულხანიშვილი. ზედა ამძრავის "ტოპ დრაივი" საბურღი სისტემები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, 110-122 გვ..

ლ. კეკელიშვილი, ლ. კეკელიშვილი. ზედაპირული მორწყვის მოდელირების ერთი ამოცანა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63 გვ. 193-200.

ვ. შურღაია, შ.კუპრეიშვილი. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰიდრომექანიკური და მორფომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს განათლების სამინისტრო. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემია. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული XX . 2002წ. გვ.328-331.

შ. კუპრეიშვილი, ო. ხარაიშვილი, ვ. შურღაია. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰიდროტექნიკური და მორფომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2001წ. საქართველოს განათლების სამინისტრო, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, გვ. 209-211.

ქ. მახაშვილი, ზ. ციხელაშვილი, ა. გრიგოლიშვილი, გ. ჯერენაშვილი.. ზედაპირული წყლების დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 0წ. #4, (482), 2011, გვ.18-27.

ზ. ციხელაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი, ქ.მახაშვილი, გ.ჯერენაშვილი. ზედაპირული წყლების დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები № 4, 14 გვ. თბილისი. 2011წ. .

კ. იორდანიშვილი. ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მოწყვლადობის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2010წ. #65, 2010წ. 76-82გვ..

დ. ბლუაშვილი, თ. ლიპარტია, თ. გზირიშვილი. ზემო სვანეთის მადანგამოვლინებები, მათი ანალოგები და პერსპექტივები. საქართველოს ნავთობი და გაზი, №20. 2007წ. .

ა. შარვაშიძე, ზ. მესხიძე, გ. თელია. ზემძლავრი მახარისხებელი კომპლექსის სქემა და მუშაობის ტექნოლოგია.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”.ISSN 1512-0910.. 2006წ. № 2 2006. გვ. 2-4..

რ. ცინცაძე. ზიანის მიყენება და მისი ანაზღაურების ვალდებულების საფუძვლები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა "უნივერსალი". 2008წ. გვ. 288-297.

გ.ბუაჩიძე, ბ.მხეიძე. ზოგადი ცვლილებები საქართველოს ჰიდროგეოლოგიურ დარაიონებაში. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1 (14), 5-6 გვ.

ი. კალანდია. ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა სისტემა გლობალიზაციის პირობებში (ინგლისურ ენაზე),. ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, . 2008წ. .

რ. მიშველაძე. ზოგი რამ შემოქმედებით ლაბორატორიაზე . „მწერლის გაზეთი“. 2008წ. .