სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე. მრავალწლოვანი საკვები ბალახების როლი და მნიშვნელობა მეცხოველეობაში. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2013წ. #6 (26),ივნისი. 2013 წ. 26-28..

. მრავალწლოვანი სამკურნალო მცენარეების გენეტიკური რესურსი საქართვეელოში. სსმმ აკადემია, ,,საქართვე- ლოს მცენარეთა მრავალწლო-ვანი კულტურებისა და სახე-ობების გენეტიკური რესურსე-ბი“ გ. ,,აგრო“, თბილისი. 2015წ. თბილისი, გ. 32-37.

თ. ბჟალავა, მ. ცირეკიძე. მრავალჯერიონიზირებული ატომების სპექტრალური მახასიათებლების როლი მართვადი თერმობირთვული რეაქციების განხორციელებაში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. ISBN 978-9941-20-009-0, გვ. 240-244.

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა. მრავალჯერიონიზირებული ატომების სპექტრალური მახასიათებლების როლი მართვადი თერმობირთვული რეაქციების განხორციელებაში. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. მოხსენებათა კრებული.. 2011წ. თბილისი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 30 მარტი 2011. გვ. 240-244. .

ლ. სამსონაძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი. მრავლობითის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მორფოლოგიურ პროცესორში. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”. თეზისები. 2011წ. გვ. 20-24..

ნ. ამირეზაშვილი, , ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. მრავლობითის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მორფოლოგიურ პროცესორში. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”. თეზისები. 2011წ. გვ. 20-24..

რ. გიორგობიანი, თ ხმელიძე, ნ.ბერიშვილი. მრგვალი განივკვეთის მქონე ღეროების გრეხის უნივერსალური განტოლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. № 3 .

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, თ. ხმელიძე. მრგვალი განივკვეთის მქონე ღეროების გრეხის უნივესალური განტოლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. № 3.

ე. გვენეტაძე. მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო(რეცენზია). საისტორიო ვერტიკალები, #18. 2009წ. .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას (bovista nigrescus (pers)) ქიმიური შესწავლა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7, (4), 425-428 .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას (bovista nigrescus (pers)) წინასწარი ანალიზი. სოკოს სპორებიდან მიღებული პეტროლეინეთერიანი და სპირტიანი ფრაქციების სავარაუდო შემცველობა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2007წ. ტ.7, (4), 422-424 .

ი. ამანათაშვილი, დავით შანიძე, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი,. მრეწველობა და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის. განვითარებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. N2(33) . გვ. 116-127.

თ. ხმელიძე, გ.ქავთარია, თ.ვანიშვილი, ი.ხმელიძე. მრეწველობაში გამოყენებული ტყის პროდუქტების გაფართოების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4(27) გვ:57-62 2012.

ი. ამანათაშვილი, ნანა ელაშვილი. მრეწველობაში ინვესტიციების მოზიდვაზე მოქმედი მიკრო და მაკროეკონომიკური ფაქტორების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N3 (40) .

გ. ტყეშელაშვილი, კუპატაძე ზ.. მრეწველობის განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2015წ. 2.

ნ. დიასამიძე, კ. მელაძე, შ. ინასარიძე. მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე . აგრარული უნივერსიტეტი, შრომათა კრებული, . 2009წ. ტ.2, #4(49).

ნ. დიასამიძე, კ. მელაძე, შ. ინასარიძე. მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე . საქართველოში აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. შრომათა კრებული, ტ.2, #4(49), .

ლ. იონათამიშვილი, დ.დავითულიანი. მრეწველობის მდგრადი და უსაფრთხო განვიტარების თანამედროვე შედეგები და კრიტერიუმები. გორის მრავალპროფილიანი მცირე აკადემია, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, . 2007წ. 0,3.ნ.თ..

მ. სვანიძე. მრეწველობის მომზადება ეროვნული თავდაცვისათვის.. კრებული ”გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები;ტ.VI.ფინანსების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2002წ. #11; გვ.418-436.

ნ. ცანავა. მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადიმიმართულებები. თსუ-ს და საქსტატის სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, . 1997წ. თბილისი, 5გვ..