სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დუმბაძე, null. მრეწველობის საბანკო და არასაბანკო დაკრედიტების გაუმჯობესების მიმართულებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35),2016.

ნ. აჩუაშვილი, დავით შანიძე. მრეწველობის საკრედიტო დაფინანსების გაუმჯობესების მაკროეკონომიკური ფაქტორების კვლევა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35) 141-149 გვერდზე. 9 გვერდი.

დ. ლალაშვილი, ჟ. ორაგველიძე. მრეწველობის სტრუქტურული გარდაქმნა და საბაზრო ურთიერთობები.. ტრანსპორტი. 2006წ. #1.

ჟ. ორაგველიძე, დ. ლალაშვილი. მრეწველობის სტრუქტურული გარდაქმნა საბაზრო ურთიერთობები.. ტრანსპორტი. 2006წ. #1.

ქარჩავა ჯონდი, მელაძე კიაზო, დიასამიძე ნუგზარი, ინასარიძე შორენა. მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე საქართველოში. აგრარული უნივერსიტეტი, შრომების კრებული – ტომი 2. 2009წ. # 4 (49).

რ. ველიჯანაშვილი, ქარჩავა ჯ., მელაძე კ., დიასამიძე ნ. , ინასარიძე შ.. მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე საქართველოში. აგრარული უნივერსიტეტი, შრომების რკებული – ტომი 2. 2009წ. # 4 (49).

ნ. ჯავაშვილი. მსაზღვრელთა ფაკულტატიური და აუცილებელი ხმარება ქართული ენის წინადადებებში. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი, გვ. 223-231. 2005წ. .

ი. ირემაძე, ოთარ ვერულავა. მსგავსების ზომის ფორმირება (ნიშანთა) დამთხვევა არდამთხვევის პრინციპის გამოყენებით . Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS . 2009წ. N1(6) გვ. 48-52.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ. გუგეშაშვილი. მსგავსების კონცეფციის გამოყენების შესაძლებლობები. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა . 2006წ. 35-38.

ი. ირემაძე, ნ. ჩხაიძე, , მ. ქურხული, . მსგავსების მოდელების ზოგიერთი გამოყენება საიმედოობისა და მართვის ამოცანებში. სტუ, შრომების კრებული. 2009წ. N4(474), გვ. 60-65;.

თ. შარაშენიძე. მსგავსების ფორმების ფორმირება სახეთა პრეპარირებული(დავიწროე-ბული) ბინარული რეალიზაციისთვის.. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები. 2006წ. # 3(461).

ნ. მამფორია. მსოფლიო აგროსასურსათო სისტემა და საერთაშორისო ვაჭრობის ინოვაციური მოდერნიზაცია . უნივერსიტეტი ,,გეომედი" . 0წ. გვ. 56-61.

ი. კვესელავა. მსოფლიო ახალი წესრიგი და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი. თბილისი, სტუ-ს საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, კრებული. 2008წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი, უჩა მეტრეველი. მსოფლიო ახალი წესრიგის მიზანი და 21 საუკუნის გამოწვევები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიოერო შრომების კრებული. 2016წ. №6.

ზ. კვეტენაძე. მსოფლიო ახალი წესრიგის ძიებაში. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. N3.

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე. მსოფლიო გამოცდილება ელექტროენერგიის ბაზრების დერეგულირებაში და საქართველოს ელექტროენერგიის კონკურენტულ ბაზარზე გადასვლის წინაპირობები. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2013წ. #4 (181), გვ. 80-86, სულ 6 გვერდი.

ი. კვესელავა. მსოფლიო გლობალიზაციის პარადიგმები. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11-12. 2003წ. .

ა. აბრალავა, null. მსოფლიო ეკონომიკაში საქართველოს ინტეგრირებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. #5, გვ.144-147.

თ. კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი, მნიშვნელობა და მისი გამოვლენის თავისებურებები. მეცნიერება და ცხოვრება.. 2013წ. N1(7). გვ. 133-136.

შ. ვეშაპიძე. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალურ პრობლემათა შესახებ. თსუ ნაშრომთა კრებული. 2001წ. 10 გვ..