სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი. ზოგიერთი გრაფიკული ამოცანის გადაწყვეტა პროგრამულ პაკეტ AutoCAD 2010-ის გამოყენებით. სგმა “მოამბე” . 2010წ. N1/(16) ISSN 1512-102X.

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი,, ლ. გვასალია, ვ. ფადიურაშვილი . ზოგიერთი თანამედროვე სადეზენფექციო საშუალებების მოქმედების მექანიზმები“. Georgian Engineering News. 2014წ. №3, 88-91.

ლ. იტრიაშვილი, ქ.დადიანი, ხ.კიკნაძე. ზოგიერთი თეორიული მიდგომები დრეკადი დამცავი საფარის საიმედოობის გაანგარიშებისთვის. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2011წ. # 66.

ვ. ვარდოსანიძე. ზოგიერთი მისაზრება ქ. თბილისში მიწისქვეშა ურბანისტიკის განვითარების თაობაზე.. „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“.. 2011წ. № 1.

ვ. ვარდოსანიძე. ზოგიერთი მოსაზრება თბილისის ახალი გენერალური გეგმის შემუშავებისთვის.. ადგილობრივი თვითმმართველობის სარკე. № 5. 2004წ. .

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება ნ.ს. სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი, შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ... მშენებლობა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2009წ. ISSN 1512-3936. N 2(13). გვ.32-36..

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება საპროცესო შეთანხმების სამართლაბრივი ინსტიტუტის სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი - ცხოვრება და კანონი. 2016წ. #3-4.

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შესახებ. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2013წ. ტომი V.

ნ. კუციავა, მ. დემეტრაძე. რ. ჩაგუნავა. . ზოგიერთი საკვები პროდუქტის კონსერვაციის მეთოდები. ჟურნალი "კერამიკა". 2017წ. ტ.19 N 1(37) გვ. 28-33.

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი საკითხი სისხლის სამართლის პროცესის უმთავრესი პრინციპის შესახებ. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2010წ. ტომი I, .

რ. კილაძე. ზოლებში მორწყვის ჰიდრავლიკა და პროცესის კომპიუტერული იმიტაცია პროგრამირების C++ ენის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - "უნივერსალი". 2011წ. ტომი 66.

რ. მიშველაძე. ზურაბ კიკნაძის უნიჭობა,. კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 17 გვ.. 2008წ. .

რ. იმედაძე, ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი, მ. მანჯავიძე. ზღვაში ნარჩენების ჩაშვებისა და ჩამდინარე წყლების პრობლემები ი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2015წ. #2(25).

ლ. ქრისტესიაშვილი, რ. იმედაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. ზღვაში ნარჩენებისა და ჩამდინარე წყლების ჩაშვების პრობლემები. სტუ, შრომები . 2015წ. 2(496), 14.

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომათა კრებული . 2012წ. №67 .

ი. ქვარაია. თ.თავაძე. ქვაბულის გამაგრების და დამუშავების პრობლემები მჭიდროდ განაშენიანებულ ადგილებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშნებლობა". 2011წ. 4(23), 2011. 49-52.

მ. ამირგულაშვილი. თავისუფალი სიტყვა, როგორც მედიიდ საქმიანობის ნორმატიული აქტი. განათლება. 2012წ. #3(6).

ნ. მაჭავარიანი, ა. ბუქსიანიძე. თაიგულის შევსების დროის პროგნოზირება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2001წ. №3(11).

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. თანაბარი ძრაობის არათანაბარ ძრაობად გარდამქნელი ინვერსორის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი . 2011წ. #1, გვ. 39-49., უაკ 681.3.

ე. თევზაძე. თანამედროვე ბაღები ხელოვნურ საფუძველზე და მათი ტიპოლოგია. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული . 2010წ. stu, #4 ( )ISSN 1512-0996.