სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. გაბისონია. "საგადასახადო დავა საგადასახადო შეთნხმება და საგადასახადო ამინისტია"კერძო სამართლის პრობლემატიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა". "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. 203-208.

ი. გაბისონია, გაბელია ჯემალ. "საგადასახადო დანაშაულებრივ ქმედებათა კვალიფიკაციის პრობლემა". საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი :იურისტი". 2016წ. #1 ISSN 2449-2701.

ი. გაბისონია, გაბელია ჯემალი. "საგადასახადო დანაშაულის გამოძიების თავისებურებანი". . 2016წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სისტების წარმოშობის და ჩამოყალიბების ისტორიული ასპექტები საქართველოში". სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". 2015წ. #1-2.

ჯ. ჯანაშია. "საერთაშორიო ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე". გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,კრიმინოლოგი” . 2011წ. #1(6), 7-15 გვ, თბილისი.

ჯ. ჯანაშია. "საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, როგორც თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის მნიშვნელოვანი საფრთხე". პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“. 2016წ. 169-180 გვ., თბილისი.

ნ. ლომიძე. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

ა. ტალიაშვილი. "საკითხები ქართული სამართლის ფილოსოფიის ისტორიიდან". პროფ. შოთა ფაფიაშვილის მე-80 წლისთავისთვის მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული. 2015წ. თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, გ. კოდუა. "სამშენებლო კონსტრუქციების დეფექტები". სტუ, სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სრულყოფის ზოგიერტი პრობლემა". ჟურნალი „ მეცნიერება და ცხოვრება“. 2013წ. #3 [7] გვერდი312-319 , თბილისი, .

ა. დემეტრაშვილი. "საქართველოს ილუსტრირებული კონსტიტუცია ქართულ-აზერბაიჯანული, ქართულ-სომხური და ბრაილის შრიფტით უსინათლოთათვის გამოცემების შესავალი ნარკვევები და კომენტირება". . 2012წ. თბილისი.

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის არდგენა - 1991 წლის 9 აპრილი". საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ნაწილი 1.. 2007წ. 10 გვერდი.

ჯ. ჯანაშია. "საქართველოში ნარკომანიის და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სისხლის სამართლის შედარებითი ანალიზი". საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ,,იურისტი“ . 2017წ. 7-25 გვ.,თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფის ზოგიერთი პრობლემა". ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“. 2014წ. #4 [28] გვ. 39– 47;თბილისი.

ჯ. გაბელია. "სისხლის საპროცესო სამართლის რეგულირების საგანი და მეთოდი". სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" . 2014წ. #4.

მ. დარჩაშვილი. "სომეხ-თათართა კონფლიქტის ასახვა ქართულ დემოკრატიულ პრესაში". ილიას უნივერსიტეტი, ჟურნალი "პრომეთე", I ტ. #7.. 2006წ. 7 გვერდი.

ა. ტალიაშვილი. "სპარტა, სასამართლო და პროცესი". ჟურნალი "თემიდა". 2009წ. #3(5), თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "სქესობრივი დანაშაულის ვნებისა და პასუხისმგებლობის ზოგიერთი პრობლემა". ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება . 2011წ. #1(3) გვერდი 76-84.

ლ. წულუკიძე. "ტრასეკას" დერეფანში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების კვლევა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტი.. 2005წ. თბილისი, გვ. 197-200.